نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار اصلی و متقابل چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها(DOE)، (مطالعه موردی بر روی آجر MgO-C درشرکت فراورده‌‌های نسوز پارس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 161-179]
 • آثار پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • آثار مختلف سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]
 • آرمان گرایی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • آزمون انتروپی شانون شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 223-245]
 • آزمون‏ ناهمگونی فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • آسیب‌پذیری عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • آسیکودا نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]
 • آشوب پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 83-100]
 • آمادگی الکترونیکی طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • آمادگی سازمانی ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • آمادگی سازمانی طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه: (بانک ملت) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 177-200]
 • آمار پارامتریک بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 1-35]
 • آمار ناپارامتریک بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 1-35]
 • آموزش -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • آموزش‌الکترونیکی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • آموزش در ایران آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • آموزش عالی استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]
 • آموزش عالی رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 223-242]
 • آموزش عمومی آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • آموزش کارآفرینی. 2/10/82 پذیرش: 24/3/83 طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 119-156]
 • آموزه‌های مهم مکاتب فلسفی ـ سیاسی تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت: مقایسه آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 171-42]
 • آمیختگی با برند عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 173-192]
 • آمیخته بازاریابی طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • آمیخته بازاریابی اینترنتی رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 1-27]
 • آمیخته بازاریابی اینترنتی استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 61-81]
 • آمیخته علامت دهی فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • آمیخته مشترک استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 61-81]
 • آمیخته هویت شرکت طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]
 • آنالیز مسیر توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه‌های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 21-44]
 • آهنگ پیاده‌سازی برنامه‌های تغییر واکاوی آهنگ پیاده‌سازی برنامه‌های تغییر در پرتو مکالمات سازمانی [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 43-66]
 • آوازه شرکت طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]
 • آینده‌پژوهی ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • آینده پژوهی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • آینده پژوهی عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 227-244]
 • آینده نگاری راهبردی توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • آینده نگاری فناوری سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]
 • آیندۀ علم و فنّاوری تحولات همگرا در آینده علم و فناوری: مطالعه تطبیقیِ ایالات متحده، روسیه و چین [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 241-274]

ا

 • ائتلاف استراتژیک طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی: صنعت خودروی ایران [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 213-243]
 • ابزار ارزیابی طراحی ابزار ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان‌های ایرانی موردمطالعه: (بانک ملت) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 177-200]
 • ابزارهای فناوری اطلاعات طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت‌های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 75-103]
 • ابزار‌های هوش‌تجاری ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 246-271]
 • ابعاد الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • ابعاد چابکی ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • ابعاد فرهنگی بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 257-296]
 • ابعاد مؤثر شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • ابعاد معرف شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • ابهام آتی؛بورس اوراق بهادار تهران -عوامل مؤثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی ‏اولیه‎(IPOs)‎‏ در بورس اوراق بهادار تهران‏ [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 77-107]
 • اتحاد راهبردی طراحی و تبیین الگوی کنشگری اتحاد راهبردی در شرکت‌های تکنولوژی‌محور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]
 • اتحاد راهبردی فناورانه بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین‌المللی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • اتحادهای استراتژیک بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • اتلاف کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 161-181]
 • اتلاف وقت طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 21-38]
 • اثباتگرایی کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟ [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 171-210]
 • اثربخش‌ترین اقدامات اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 19-37]
 • اثربخشی طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز ‏ تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ‏ داده ها و کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 135-158]
 • اثربخشی بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • اثربخشی امنیتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • اثربخشی انتقال فناوری واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 201-221]
 • اثربخشی پیروی تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • اثربخشی رهبری تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • اثربخشی سازمانی تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 185-204]
 • اثربخشی کارگروهی بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان) [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]
 • اجتماعات مجازی بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • اجتماعی اندازه‏گیری عملکرد مدیریت روستایی در ایران براساس عواملِ تأثیرگذار بر فرایند مدیریت در روستاهای ایران‏ [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 227-267]
 • اجتناب مالیاتی نقش کیفیت محیط اطلاعات داخلی درکاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • اجرای استراتژی طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • اجرای استراتژی طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • اجرای استراتژی طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت‌های فناوری اطلاعات(مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 75-103]
 • اجرای خط مشی اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 79-106]
 • اجرای موفق استراتژی طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • اجماع روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]
 • احساس معناداری نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • اختیارات حقیقی ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • اخلاق اسلامی طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • اخلاق کسب و کار بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری(مورد مطالعه:شرکت کاشی الماس کویر) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 19-33]
 • اخلاق محور مدل سازی متغیرهای اخلاقی تاثیرگذار بر برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی و روش تجزیه تحلیل تم (مطالعه موردی: صنعت شیرینی و شکلات) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • ادارات تعاون استان یزد مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • ادراک صلاحیت سطح بالا تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 77-95]
 • ادراک عدالت رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف بانک ملت‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 61-89]
 • ادراک عدالت طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 45-66]
 • ادراک مصرف‌کننده از برند اخلاقی تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 115-134]
 • ادراک نامطلوب طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]
 • ادغام طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • ادغام مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 61-86]
 • ارائه‌دهنده راهکار مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • ارائه فرصت های سبز طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد AMOدر شرکت معادن زغال سنگ کرمان [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 118-142]
 • اراده سیاسی بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 193-221]
 • ارتباطات بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای تهران و نقش آن در بهره‌وری دانشکده‌ها [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 37-63]
 • ارتباطات استراتژیک بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • ارتباطات بین‌المللی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 25-45]
 • ارتباطات بین سازمانی طراحی مدلی مبتنی بر شبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 31-58]
 • ارتباطات سیار مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 179-202]
 • ارتقای زنان سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 184-217]
 • ارتقای کیفیت چگونگی بهبود کیفیت محصول با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها(DOE)، (مطالعه موردی بر روی آجر MgO-C درشرکت فراورده‌‌های نسوز پارس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 161-179]
 • ارزش آفرینی بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • ارزش آفرینی منابع انسانی طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 157-178]
 • ارزش استراتژیک بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 159-188]
 • ارزش افزوده سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]
 • ارزش پیشنهادی توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]
 • ارزش تمایزات فردی طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • ارزش خود معنی دار کردن طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • ارزش دوره عمر مشتری شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • ارزش عمر مشتری محاسبه ارزش عمر مشتریان با در نظر گرفتن پویایی رفتار آنها با استفاده از زنجیره مارکف (مورد مطالعه: شرکت ایساکو) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 1-21]
 • ارزش عمومی طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 157-178]
 • ارزش فعلی کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • ارزش‌گذاری ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • ارزشگذاری سهام پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]
 • ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور ارائه چارچوب ‌مفهومی جهت ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور(استارت اپی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 23-44]
 • ارزش مشتری توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]
 • ارزش مشتری تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 23-43]
 • ارزش مفید بودن طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • ارزش نوع دوستانه تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 115-134]
 • ارزش های سازمانی رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • ارزش های فردی رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری طراحی الگوی عملکرد برند مبتنی‌بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک‌های دولتی شهر تهران) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 104-132]
 • ارزش ویژه رابطه مشتری طراحی الگوی عملکرد برند مبتنی‌بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک‌های دولتی شهر تهران) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 104-132]
 • ارزش ویژه مشتری تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • ارزش ویژه مشتری عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 227-244]
 • ارزش ویژه نگرش تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • ارزشیابی پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • ارزشیابی فرصت معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 75-97]
 • ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 121-149]
 • ارزیابی ریسک شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 91-120]
 • ارزیابی ریسک زنجیره تامین ارزیابی ریسک‌های زنجیره تأمین خدمات با رویکرد تئوری مجموعه‌های راف (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به بانک‌ها) [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 69-94]
 • ارزیابی سیستماتیک ارزیابی سیستماتیک روش مدلسازی گروهی در تحلیل مسائل پویایی شناسی کیفی سیستم ها [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 203-224]
 • ارزیابی سیستماتیک تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]
 • ارزیابی عملکرد مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • ارزیابی عملکرد ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 129-149]
 • ارزیابی عملکرد بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • ارزیابی عملکرد طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتها [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 109-135]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها:گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی هر یک از مدلهای ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 1-23]
 • ارزیابی عملکرد بودجه‌ریزی بر‌ مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی تعالی‌محور در مدل‌سازی بودجه بیمارستان‌ها [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]
 • ارزیابی عملکرد عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • ارزیابی عملکرد تحلیل عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنایع کوچک و متوسط(SME) [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 24-41]
 • ارزیابی عملکرد.‏ بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تأثیر و پیامدهای آن [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 173-194]
 • ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 189-205]
 • ارزیابی فناوری چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 119-176]
 • ارزیابی قابلیت اطمینان انسان مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 33-60]
 • ارزیابی کارکنان دولت بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • ارزیابی کیفیت خدمات طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 235-263]
 • ارزیابی محصول مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • ارزیابی و ارزشیابی دانش فنی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی براساس روش گزینه واقعی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 79-103]
 • ارزیابی وب‌سایت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 223-245]
 • ارسال ترکیبی طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • از خود بیگانگی شغلی بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 167-191]
 • ازیادبردن محفوظات تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • اساتید دانشگاه ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 41-72]
 • استاندارد پرتفوی تجدیدپذیر طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • استبداد نفتی؛زبان&rlm تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 133-150]
 • استراتژی طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • استراتژی واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 117-142]
 • استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی پاندا کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • استراتژی تأمین مالی رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • استراتژی تقسیم سود رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • استراتژی تمایز بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی تمرکز بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی داده بنیاد طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • استراتژی دانش شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]
 • استراتژی رقابت همکارانه ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 102-128]
 • استراتژی رقابتی بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی رقابتی- مشارکتی تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 139-160]
 • استراتژی رهبری قیمت تمام شده بررسی آثار به‌کارگیری استراتژیهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکتهای تجاری ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 183-206]
 • استراتژی سازمان ارائه چارچوبی برای تبیین فرایند خروج از کسب و کار : مروری نظامند [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 175-202]
 • استراتژی‌سازی مدیریت دانش ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 24-59]
 • استراتژی سرمایة‌ در گردش رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • استراتژی سرمایه‌گذاری رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • استراتژی فناوری چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 119-176]
 • استراتژی فناوری اطلاعات استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]
 • استراتژی مدیریت دانش ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 24-59]
 • استراتژی مدیریت دانش شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]
 • استراتژی معرفی محصول جدید فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • استراتژی ملی فناوری استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 175-202]
 • استراتژی ها استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]
 • استراتژی ها وساختار بررسی نقش عوامل سازمانی در افزایش کارآفرینی شرکت های صنعتی کوچک [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 233-257]
 • استراتژی‌های استواری واکاوی استواری استراتژیک کسب و کارهای فعال در بخش کشاورزی هوشمند ایران [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 92-116]
 • استراتژی‌های تغییر سازمانی ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق هماهنگ‌سازی ‏استراتژی‌های تغییرسازمانی [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 1-22]
 • استراتژی‌های منابع انسانی اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 19-37]
 • استراتژی های موضع یابی بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 205-225]
 • استراتژی همکاری رقابتی تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 137-161]
 • استرس محیط کار روانی اجتماعی؛ مکانیزمی نوین در کاهش استرس شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم و معاونت‌های آن) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 49-71]
 • استرس شغلی نقش قلدری سازمانی در ویژگی‌های روان‌شناختی شغل (درگیری شغلی، استرس و عدم امنیت شغلی) مورد مطالعه: شعب یکی از بانک‌های منتخب در استان قم [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • استقرار طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • استقرایی روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 165-191]
 • استقلال‌‌طلبی ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]
 • استناد مقاله چرا عامل تأثیر مجلات نمی‌تواند برای ارزشگذاری تحقیقات استفاده شود [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 149-165]
 • اشتغـال بررسی و معرفی رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار کشور با هد ف ایجاد اشتغال مولّد [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 63-90]
 • اشتغال و کارآفرینی تحلیلی بر روش‌شناسی و یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینان [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 43-63]
 • اصول مبنایی تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت: مقایسه آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 171-42]
 • اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مدیران شناسایی اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مؤثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف‌پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 193-215]
 • اطلاعات بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 71-85]
 • اعتبارسنجی مشتریان خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 1-24]
 • اعتماد از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • اعتماد شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد "اعتماد" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 61-76]
 • اعتماد فراتر از تئوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 191-213]
 • اعتماد عوامل شکل‌گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 165-186]
 • اعتماد طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 219-239]
 • اعتماد سیاسی از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • اعتماد عمومی بررسی رابطه بین پاسخ‌گویی عمومی، مشارکت عمومی و ‏اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی‎ ‎مناطق 22 گانه شهر تهران‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 251-274]
 • اعتماد عمومی ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 219-256]
 • اعتماد عمومی به دولت از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • اعتماد مبتنی بر دانش رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • اعتماد مبتنی بر شناخت رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • اعتماد مبتنی بر عقلانیت رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • اعتماد مشتری عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 93-118]
 • اعداد فازی رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • اعداد فازی مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 33-60]
 • اعداد فازی شهودی بازه‌ای حل یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای برای انتخاب قوانین توزیع امکانات با استفاده از مجموعه فازی شهودی بازه ای [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 195-214]
 • اعداد فازی مثلثی ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • اعداد فازی مثلثی مروری بر روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • اعداد فازی مثلثی طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • اعضای هیئت علمی بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 1-21]
 • افشاگری تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 69-88]
 • افق 1404 بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • اقتصادسنجی ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]
 • اقتصادی اندازه‏گیری عملکرد مدیریت روستایی در ایران براساس عواملِ تأثیرگذار بر فرایند مدیریت در روستاهای ایران‏ [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 227-267]
 • اقتصادی و زیست محیطی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]
 • اکتساب پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]
 • اکوسیستم اسمک فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • اکوسیستم کسب‌وکار تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 139-160]
 • اکوسیستم کسب و کار دیجیتال فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • اکولوژی خلق ارزش فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • التزام شغلی نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • الزامات شغلی تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • الکترونیک ارائه مدل ابتکاری برای افزایش راندمان ماشین‌آلات همزمان در صنایع الکترونیکی [دوره 8، شماره 33، 1383]
 • الگو ذهنی شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 79-100]
 • الگوریتم طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 1-22]
 • الگوریتم NSGAII طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 183-203]
 • الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • الگوریتم پس انتشار پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 203-220]
 • الگوریتم تبرید بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • الگوریتم ژنتیک پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 196-222]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • الگوریتم ژنتیک زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 235-263]
 • الگوریتم ژنتیک مدلسازی جریان مواد زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 212-226]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 183-203]
 • الگوریتم ژنتیک مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 45-70]
 • الگوریتم ژنتیک زمان‌بندی کارکنان موقت با بهره‌وری متغیر [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 25-47]
 • الگوریتم ژنتیک چندهدفه طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 227-249]
 • الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب II توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • الگوریتم شبیه‌سازی تبرید ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • الگوریتم شبیه سازی تبرید حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره با استفاده از شبیه سازی تبرید و شبکه عصبی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 25-41]
 • الگوریتم کلونی مورچگان طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • الگوی بازاریابی صادراتی طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • الگوی جمعی ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • الگوی ذهنی مصرف کننده عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 173-192]
 • الگوی راهبردی طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]
 • الگوی غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 87-103]
 • الگوی کانو ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • الگوی مصرف تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • الگوی مفهومی تحول دیجیتال طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 1-27]
 • الگوی نقش تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 91-111]
 • امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]
 • امکان گرایی هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 88-110]
 • امنیت سیستم‌های اطلاعاتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • امنیت ملی مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 179-202]
 • انتخاب بازار بین المللی غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • انتخاب بازارهای بین‌المللی طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 121-149]
 • انتخاب تأمین‌کنندگان ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 127-153]
 • انتخاب تأمین‌کننده انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • انتخاب تأمین کننده یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده‌های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • انتخاب تامین کننده توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • انتخاب جانشین ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 191-209]
 • انتخاب و انتصاب مدیران مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 152-175]
 • انتصابات سیاسی بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 123-148]
 • انتظارات اجتماعی مروری بر رویکردهای رتبه‌بندی شرکت‌ها:‏ نقد و بررسی و ارائه الگو [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 145-171]
 • انتقال تکنولوژی (جذب و توسعه) بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • انتقال دانش بررسی نقش تعدیل گری یادگیری زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش در شرکت دانش بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 22-46]
 • انتقال دانش در نظامهای نوآوری مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح مختلف نظامهای نوآوری [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 77-111]
 • انتقال فناوری طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • انتقال فناوری واکاوی رابطه فرهنگ ملی و اثربخشی انتقال فناوری: تبیین نقش فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 201-221]
 • انتقال قدرت طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • انتگرال فازی غیر جمعی (انتگرال چوکوئت) ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • انجمن اینترنتی بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • انجمن بازاریابی وب بررسی تطبیقی وب سایت های برتر دانشگاه های جهان و ‏ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه های کشور ‏ [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 71-84]
 • اندازه بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 71-85]
 • اندازه اثر فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • اندازه اثر فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 21-48]
 • اندازه گیری اثربخشی برنامه‌ریزی استراتژیک ارائه مدل‌اندازه‌گیری اثربخشی نظام برنامه‌ریزی استراتژیک براساس هوشین کانری [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 91-108]
 • اندازه گیری چابکی تحلیل پوششی داده ها(DEA) ؛تحلیل پوششی داده ها چابکی سازمان ها [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 21-45]
 • اندازه گیری گروه طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 111-134]
 • انرژی برق سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • انرژی تجدیدپذیر طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • انرژی نجدیدپذیر بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 205-225]
 • انسان و سازمان ‌مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 1-37]
 • انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 111-134]
 • انضباط انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]
 • انضباط اجتماعی در سازمان انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]
 • انضباط تعالی‌بخش بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی [دوره 14، شماره 3، 1389]
 • انضباط ‌کارکنان بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی [دوره 14، شماره 3، 1389]
 • انطباق افراد شاغل با یکدیگر الگوی انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-157]
 • انطباق افراد شاغل و شغل الگوی انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-157]
 • انطباق شاغل و شغل الگوی انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-157]
 • انعطاف‌پذیری ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • انعطاف پذیری اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 117-138]
 • انعطافپذیری تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکت‌های دارویی کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 155-176]
 • انعطاف‌پذیری راهبردی شناسایی اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مؤثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف‌پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 193-215]
 • انقلاب دیجیتال تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 95-114]
 • انگیزش سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 111-129]
 • انگیزش سبز طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد AMOدر شرکت معادن زغال سنگ کرمان [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 118-142]
 • انگیزه فرصت تاثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکار: اثر تعدیل کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه (مورد مطالعه ایران، کرواسی و دانمارک) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 91-111]
 • انگیزه‌های خرید مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 117-135]
 • انگیزه‌های خرید لذت‌گرایی مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 117-135]
 • انگیزه‌های خرید مطلوبیت‌گرایی مرور نظام مند ادبیات: مقایسه تطبیقی مطالعات انگیزه های خرید [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 117-135]
 • انواع دانش مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح مختلف نظامهای نوآوری [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 77-111]
 • اهداف استراتژیک تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب‌وکار [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 139-160]
 • اوراسیا راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]
 • اولویت بندی زمینه های قابل بهبود طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله‌های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (EFQM ) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 1-31]
 • اولویت بندی غیرادغامی اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]
 • اولویتهای اشتغالزایی صنایع‌ بررسی و معرفی رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار کشور با هد ف ایجاد اشتغال مولّد [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 63-90]
 • ایدئولوژی اخلاقی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • ایران شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • ایران بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • ایران استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]
 • ایران تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • ایران ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]
 • ایران مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • ایران تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]
 • ایران سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 156-175]
 • ایران مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • ایساکو محاسبه ارزش عمر مشتریان با در نظر گرفتن پویایی رفتار آنها با استفاده از زنجیره مارکف (مورد مطالعه: شرکت ایساکو) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 1-21]
 • ایمنی -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • ایمنی تجهیزات پزشکی مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 33-60]
 • ایمنی جاده‌ای ارائه مدل جامع مدیریت راهبردی بحران در تصادفات جاده‌ای با رویکرد داده‌بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمیل مارکتینگ ارائه چارچوبی برای استقرار بازاریابی مبتنی‌بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]

ب

 • بازار بین المللی فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام‏مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 165-196]
 • بازار روسیه راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]
 • بازار سرمایه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 81-105]
 • بازار صادراتی فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام‏مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 165-196]
 • بازارگرایی طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 83-112]
 • بازارگرایی صادراتی طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 171-204]
 • بازارهای هدف صادراتی طراحی و تبیین مدل تصمیم‌گیرنده هوشمندی رقابتی جهت ورود به بازارهای هدف صادراتی در شرکت‌های دانش‌بنیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازار هدف غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • بازار هدف طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • بازاریابی طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • بازاریابی فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام‏مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 165-196]
 • بازاریابی اجتماعی بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]
 • بازاریابی اجتماعی نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 170-191]
 • بازاریابی ارتباطی (RM) تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 87-110]
 • بازاریابی اعتمادی شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد "اعتماد" در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 61-76]
 • بازاریابی ایمیلی ارائه چارچوبی برای استقرار بازاریابی مبتنی‌بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]
 • بازاریابی بیرونی بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 67-98]
 • بازاریابی پایدار مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 25-53]
 • بازاریابی پایدار عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 227-244]
 • بازاریابی خدمات مالی مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 81-105]
 • بازاریابی خیرخواهانه تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 145-171]
 • بازاریابی دانش نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • بازاریابی درونی بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 67-98]
 • بازاریابی دیجیتال ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 112-137]
 • بازاریابی رابطه‌مند نقش بازاریابی رابطه مند در نیل به مزیت رقابتی در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 198-225]
 • بازاریابی صنایع کوچک و متوسط بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • بازاریابی عصبی بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • بازاریابی محتوا طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • بازاریابی محتوایی ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 112-137]
 • بازخور مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • بازده تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]
 • بازده دارائی‌ها بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]
 • بازنشستگی آثار اجتماعی و روحی بازنشستگی اعضای هیأت علمی:مورد مطالعه در دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 157-180]
 • بازنشستگی تدریجی آثار اجتماعی و روحی بازنشستگی اعضای هیأت علمی:مورد مطالعه در دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 157-180]
 • بازیگران مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • بازی‌وارسازی ظهور سیستم‌های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم‌های ‌مدیریت یادگیری از منظر بازی‌وارسازی ‌ [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 51-72]
 • بافت‌های فرسوده بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • بالندگی سازمانی بالندگی سازمانی، ارائه الگویی اثربخش برای بنگاههای کشور [دوره 10، شماره 1، 1385]
 • بانک بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • بانکداری کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]
 • بانکداری همکاری بانک و فین‌تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 130-172]
 • بانکداری طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • بانکداری اجتماعی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • بانکداری‌الکترونیک ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 246-271]
 • بانکداری باز پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]
 • بانکداری بدون شعبه تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 95-114]
 • بانکداری بین‌المللی شناسایی و تبیین چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 100-124]
 • بانکداری جامع ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • بانکداری رسانه‌های اجتماعی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • بانکداری کارآفرینانه شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 79-100]
 • بانکداری متمرکز ارائه مدل مفهومی فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 51-77]
 • بانک ملت شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 87-103]
 • بانوان جوان تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 169-185]
 • بتا تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • بحران کرونا کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • بحران مالی بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • بحران‌های سازمانی بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 23-44]
 • بخش بندی بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]
 • بخشبندی طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 73-100]
 • بخش‌بندی بازار بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 43-68]
 • بخش‌بندی مشتری تجزیه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: یکی از بانک‌های تجاری ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 87-110]
 • بخش‌بندی مشتریان شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • بخش خصوصی طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • بخش دولتی طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 157-178]
 • بخش سوم اقتصاد ضرورت ارتقای تعاونیها و جایگاه آن در بخش سوم اقتصاد [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 127-148]
 • بخش صنعت خودرو بقا و رشد شرکتهای خودروساز ایرانی در یک محیط رقابتی پویا: شرکت ایران خودرو [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 25-65]
 • بخش عمومی طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • بخشودگی مالیاتی کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • بدبینی تبلیغات سبز واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • بدبینی سازمانی رهبری اخلاقی و بدبینی در سازمان: با مطالعه نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 65-91]
 • برابری و آزادی تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت: مقایسه آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 171-42]
 • برخورد با پیچیدگی برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 125-144]
 • برداشت‌های ناصحیح و خطاهای ادراکی نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • برق پاک طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • برگشتی ها شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 21-40]
 • برنامه چهارم توسعه بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • برنامه‌ریزی آرمانی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • برنامه‌ریزی آرمانی روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]
 • برنامه‌ریزی آرمانی طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • برنامه‌ریزی آرمانی ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها:گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی هر یک از مدلهای ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 1-23]
 • برنامه‌ریزی آرمانی طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • برنامه ریزی آرمانی بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 149-168]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک برنامه‌ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 137-170]
 • برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر: مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 127-158]
 • برنامه‌ریزی انرژی طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • برنامه‌ریزی تولید مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز» [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • برنامه‌ریزی چندهدفه طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • برنامه‌ریزی خطی آرمانی "تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه‌بندی در علم مدیریت " [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • برنامه ریزی خطی فازی مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز» [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • برنامه‌ریزی خطی قطعی مقایسه تطبیقی مدلهای ریاضی قطعی و فازی در برنامه ریزی تولید «مورد: شرکت پالایش نفت شیراز» [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 33-54]
 • برنامه‌ریزی دو‌سطحی فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 151-169]
 • برنامه ریزی دوسطحی طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 127-149]
 • برنامه ریزی دینامیک کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • برنامه‌ریزی سفارش توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • برنامه‌ریزی سناریو واکاوی استواری استراتژیک کسب و کارهای فعال در بخش کشاورزی هوشمند ایران [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 92-116]
 • برنامه ریزی سناریو انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 49-78]
 • برنامه‌ریزی سناریوها برنامه‌ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 137-170]
 • برنامه ریزی عدد صحیح زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 47-70]
 • برنامه‌ریزی ملی برنامه‌ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 67-89]
 • برنامه‌ریزی هوشین ارائه مدل‌اندازه‌گیری اثربخشی نظام برنامه‌ریزی استراتژیک براساس هوشین کانری [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 91-108]
 • برنامه‌های اجرایی تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • برنامه‌های تغییر واکاوی آهنگ پیاده‌سازی برنامه‌های تغییر در پرتو مکالمات سازمانی [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 43-66]
 • برند سازمان بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 68-87]
 • برند سازی داخلی برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 151-165]
 • برندسازی شخصی شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 91-116]
 • برندسازی شخصی کارمند شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 91-116]
 • برندسازی شرکتی مدل سازی متغیرهای اخلاقی تاثیرگذار بر برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی و روش تجزیه تحلیل تم (مطالعه موردی: صنعت شیرینی و شکلات) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • برند فروشگاهی مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 151-182]
 • برند ملی تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 29-52]
 • برند ملّی ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 131-152]
 • برندهای لوکس تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • برون‌سپاری ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • برون سپاری پروژه مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • برون‌سپاری تحقیق و توسعه شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 91-120]
 • بسته‌بندی تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 29-52]
 • بسته بندی محصول بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • بسط عملکرد کیفیت فازی طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • بلوغ طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • بلوغ فکری طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 54-75]
 • بلوغ مشتری رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 1-27]
 • بنگاه دولتی طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • بنگاه‌های ایرانی تولید‌کننده تجهیزات برق بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • بنگاه‌های کوچک و متوسط طراحی چارچوب مفهومی شایستگی‌های مدیریتی مالک‌ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه شهرک‌های صنعتی استان قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت تأثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌‌‌های ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 119-157]
 • بهبود ارائه مدل ابتکاری برای افزایش راندمان ماشین‌آلات همزمان در صنایع الکترونیکی [دوره 8، شماره 33، 1383]
 • بهبود عملکرد بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد جدید کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی) [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 199-225]
 • بهبود فرایند تجزیه و تحلیل کارایی یک سیستم تولیدی به کمک مدل شبیه سازی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 211-230]
 • بهبود کیفیت گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-151]
 • بهره آوازه فامبرون مروری بر رویکردهای رتبه‌بندی شرکت‌ها:‏ نقد و بررسی و ارائه الگو [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 145-171]
 • بهره‌وری بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای تهران و نقش آن در بهره‌وری دانشکده‌ها [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 37-63]
 • بهره‌وری بهره‌وری و فناوری اطلاعات در ایران: مطالعه سطح صنعت [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 103-146]
 • بهره‌وری تجزیه و تحلیل کارایی یک سیستم تولیدی به کمک مدل شبیه سازی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 211-230]
 • بهره‌وری‌جزئی بهره‌وری و فناوری اطلاعات در ایران: مطالعه سطح صنعت [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 103-146]
 • بهره وری عوامل تولید ارزیابی و محاسبه بهره وری گروههای صنعتی در افق 1404 با رویکرد پویای شناسی سیستمی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 87-111]
 • بهره‌وری‌کل بهره‌وری و فناوری اطلاعات در ایران: مطالعه سطح صنعت [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 103-146]
 • بهره‌وری کل عوامل ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 137-156]
 • بهره‌وری نیروی انسانی بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای تهران و نقش آن در بهره‌وری دانشکده‌ها [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 37-63]
 • بهینه‌سازی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]
 • بهینه سازی تحلیل سیستم صف بانک و کاهش مدت زمان انتظار مشتریان با رویکرد شبیه‌سازی و طراحی آزمایشات [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 95-118]
 • بهینه سازی استوار مدل سازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • بهینه‌سازی استوارفازی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • بهینه‌سازی چندهدفه طراحی مدل بهینه‌سازی چندهدفه سبد تولید برق پاک ایران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 171-191]
 • بهینه سازی چندهدفه ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 193-216]
 • بهینه سازی دو هدفه مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن دی‌اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 169-189]
 • بهینه‌سازی ریاضی مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 23-42]
 • بهینه‌سازی فرایندها و توانمندسازی دست اندرکاران برنامه‌ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 67-89]
 • بهینه‌سازی کلونی مورچگان پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 83-100]
 • بهینه کاوی بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 149-168]
 • بهینه‌یابی چند هدفه طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 183-203]
 • بهینه‌یابی سیاستی واکاوی نقش سیاست‌گذاری داده باز بر بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 103-126]
 • بودجه دانشگاه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • بودجه ریزی مدل سازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • بودجه ریزی نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 83-103]
 • بودجه ریزی رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • بودجه ریزی ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بودجه‌ریزی بر‌ مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی تعالی‌محور در مدل‌سازی بودجه بیمارستان‌ها [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 179-198]
 • بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • بودجه ریزی بر مبنای عملکرد رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • بودجه ریزی بر مبنای عملکرد طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • بورس اوراق بهادار بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • بورس اوراق بهادار بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 1-29]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]
 • بی‏تفاوتی سازمانی کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]
 • بیت‌کوین بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]
 • بیز ساده دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • بی طرفی سیاسی بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 123-148]
 • بی‌علاقگی طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 47-65]
 • بیمه رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر در ایران (1369-1383) [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 135-149]
 • بیمه عمر رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر در ایران (1369-1383) [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 135-149]
 • بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • بین‌المللی‌سازی طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]
 • بین‌المللی شدن طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی: صنعت خودروی ایران [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 213-243]

پ

 • پارادایم پایداری بسط مفهومی توسعه پایدار [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 43-76]
 • پارادایم پسا مدرن رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • پارادایم رشد بسط مفهومی توسعه پایدار [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 43-76]
 • پارادوکس انحصاری- فراگیر پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 144-168]
 • پارافین مدل انتخاب فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین [دوره 9، شماره 2، 1384]
 • پاسخ دوگان فازی کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • پاسخگویی از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • پاسخگویی الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 183-205]
 • پاسخگویی طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]
 • پاسخ‌گویی عمومی بررسی رابطه بین پاسخ‌گویی عمومی، مشارکت عمومی و ‏اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی‎ ‎مناطق 22 گانه شهر تهران‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 251-274]
 • پاسخ های غیرفعال پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 144-168]
 • پاسخ های فعال پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 144-168]
 • پانل دلفی -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • پایداری ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • پایداری بسط مفهومی توسعه پایدار [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 43-76]
 • پایداری طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت ) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 53-73]
 • پایداری بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • پایداری شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری پیمان های استراتژیک با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 144-173]
 • پایداری تحلیل عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنایع کوچک و متوسط(SME) [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 24-41]
 • پایداری بانک توسعه مدل و ارزیابی عملکرد پایداری بانک های ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 161-187]
 • پایداری بیرونی بسط مفهومی توسعه پایدار [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 43-76]
 • پایداری در زنجیره تامین کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • پایداری درونی بسط مفهومی توسعه پایدار [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 43-76]
 • پایداری مالی بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 1-21]
 • پایش و ارزشیابی طراحی نظام پایش و ارزشیابی برای خط‌مشی‌های وزارت علوم [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 49-71]
 • پایگاه های قدرت اجتماعی برند تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 217-241]
 • پدیدارشناسی پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 46-66]
 • پدیدارنگاری مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • پذیرش فناوری ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 41-72]
 • پذیرش فناوری اطلاعات فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • پرتفوی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • پرتفوی بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • پروژه بزرگ مقیاس چند سازمانه تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 73-101]
 • پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 46-66]
 • پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه‌های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 111-137]
 • پروفایل داده‌ها ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها:گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی هر یک از مدلهای ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 1-23]
 • پژوهش ارزیابی توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 83-102]
 • پژوهش بنیادی توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 83-102]
 • پژوهش کاربردی توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 83-102]
 • پژوهش‏های بازاریابی تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 97-119]
 • پژوهش های بازاریابی فراروش پژوهش های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک بینی در روش ها [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 182-199]
 • پژوهش‏های دانشگاهی تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 97-119]
 • پشیمانی پس از خرید تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 169-185]
 • پلتفرم چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 95-115]
 • پنجره‌های شکسته طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 263-284]
 • پوشش تدریجی حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره با استفاده از شبیه سازی تبرید و شبکه عصبی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 25-41]
 • پوشش مجموعه گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 1-23]
 • پویایی اطلاعات پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]
 • پویایی سیستم مدلسازی روش تولید به هنگام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 269-292]
 • پویایی سیستم کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • پویایی شناسی سیستم مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]
 • پویایی شناسی سیستم‌ها بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]
 • پویایی شناسی سیستم ها شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]
 • پویایی شناسی سیستمی ارزیابی و محاسبه بهره وری گروههای صنعتی در افق 1404 با رویکرد پویای شناسی سیستمی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 87-111]
 • پویایی‎های سیستم نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 1-29]
 • پویایی های سیستم شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 39-58]
 • پیاده‌سازی ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • پیاده‌سازی بازاریابی ایمیلی ارائه چارچوبی برای استقرار بازاریابی مبتنی‌بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]
 • پیامد پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • پیامدها عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • پیامدهای ارتباطات کارکنان طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 45-66]
 • پیامدهای چابکی ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • پیچیدگی زنجیره تأمین برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 125-144]
 • پیچیدگی‌های محیطی شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 177-202]
 • پیش‌آیندی عناصر موثر بر همکاری میان سازمانی در مراحل پیش آیندی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 55-77]
 • پیشامد گسسته تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • پیشایندها ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]
 • پیش‌بینی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • پیش‌بینی مدل طراحی بهینه معماری برای شبکه‌های عصبی مصنوعی و به‌کارگیری آن در پیش‌بینی مصرف ماهانه نفت‌گاز کل کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 69-95]
 • پیش‌بینی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]
 • پیش بینی پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 203-220]
 • پیش بینی نرخ رویگردانی کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]
 • پیشران‌های کلیدی ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • پیشنهاد به سایر مشتریان طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]
 • پیکره بندی سازگار راه حل شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]
 • پیمان‌های استراتژیک شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری پیمان های استراتژیک با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 144-173]

ت

 • تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • تأمین کننده استراتژیک مدل انتخاب تأمین کننده استراتژیک جهانی در زنجیره تأمین (صنعت خودرو ایران) [دوره 8، شماره 33، 1383]
 • تأمین کننده راهبردی جهت انتخاب بهترین تأمین کننده ANP به کارگیری در زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 27-47]
 • تأمین‌کننده سبز ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 129-149]
 • تئوری توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 83-102]
 • تئوری احتمال تصمیم‌گیری مدیران بر‌اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • تئوری اطلاعات ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 23-41]
 • تئوری انصاف رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف بانک ملت‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 61-89]
 • تئوری انصاف طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 45-66]
 • تئوری بازی‌ها و قراردادهای همکاری طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • تئوری پیچیدگی کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟ [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 171-210]
 • تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • تئوری چرخش نخبگان استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • تئوری خاکستری ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 189-205]
 • تئوری داده بنیاد ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • تئوری داده بنیاد مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 151-182]
 • تئوری داده بنیاد واکاوی الگوی رفتار کنش‌گرای استراتژیک کارکنان با رویکرد ترکیبی [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 1-22]
 • تئوری درام واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تئوری سیستم های خاکستری اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 117-138]
 • تئوری سیکل زندگی مصرف بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • تئوری عاملیت فراتر از تئوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 191-213]
 • تئوری علامت دهی فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • تئوری فازی انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • تئوری کارگزاری بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو) [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 257-296]
 • تئوری مجموعه فازی طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • تئوری محدودیت گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-151]
 • تئوری محدودیتها طراحی مدلی برای تغییر رفتار سازمانی با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 81-110]
 • تئوری منشوری استراتژی استدلال استعاره‌ای در نظریه‌پردازی: شکل‌گیری تئوری جابه‌جایی مدیران دولتی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 107-135]
 • تاب‌آوری سازمانی عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 1-22]
 • تابع مرزی ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (MLE) [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • تابع مطلوبیت . 18/3/1383 پذیرش: 24/1/1384 طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 1-22]
 • تابعیت سازمانی بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 1-21]
 • تاپسیس بهینه کاوی رقابتی ابزاری برای تحلیل گلوگاه استراتژیک [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 149-168]
 • تاپسیس فازی ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • تاریخ مدیریت سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 156-175]
 • تاکتیک سیاسی دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • تاکتیک‌های سیاسی نفوذ دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • تاکتیک‌های مدیریت تأثیر بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تأثیر و پیامدهای آن [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 173-194]
 • تاکسونومی عددی بررسی و معرفی رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار کشور با هد ف ایجاد اشتغال مولّد [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 63-90]
 • تامین کننده ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • تامین مالی جمعی مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • تامین و تعدیل منابع انسانی نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • تبادل اطلاعات مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • تبادل اطلاعات مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • تبدیلات باکس کاکس و مدل رگرسیونی >> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل << [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 127-145]
 • تجارت الکترونیک عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 93-118]
 • تجارت الکترونیک بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • تجارت همراه طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • تجاری سازی پیاده سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش ها، ملاحظات و راهکارها؛ مورد مطالعه صنایع بانکی و پرداخت [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 200-225]
 • تجربه برند تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • تجربه‌زدگی مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 152-175]
 • تجربه کاری مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 152-175]
 • تجربه مشتری واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • تجربه مشتری شناسایی عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 47-68]
 • تجربه مصرف نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 105-128]
 • تجربه‌های هیجانی عوامل شکل‌گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 165-186]
 • تجزیه تحلیل رضایت مشتریان اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]
 • تجزیه تشخیص آرمانی "تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه‌بندی در علم مدیریت " [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 39-51]
 • تجزیه وتحلیل ابعادی ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • تجزیه و تحلیل اوراق بهادار بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • تجزیه و تحلیل تعارض واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تجزیه و تحلیل چند معیاره اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]
 • تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن رویکردی تلفیقی در تحلیل ریسک با استفاده از روش های و فرایند تحلیل (FMEA) تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (ANP) شبکه ای [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 107-136]
 • تجزیه و تحلیل عاملی مقایسه تطبیقی استانداردهای 2000 : 9000 ISO با رویکردهای TQM و ارائه راهکار مناسب برای صنایع ایران [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 181-212]
 • تجهزات ‌و امکانات شعب بانک بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • تحریم الگوی تاب‌آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 177-198]
 • تحقق اهداف استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • تحقیق آمیخته توسعه مدل مدیریت زنجیره تقاضا در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 25-45]
 • تحقیق در عملیات نرم واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تحقیق در عملیات نرم شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]
 • تحلیل‌ آسیب‌شناختی تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی:ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 169-188]
 • تحلیل اثر متقابل واکاوی استواری استراتژیک کسب و کارهای فعال در بخش کشاورزی هوشمند ایران [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 92-116]
 • تحلیل احساسات بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]
 • تحلیل احساسی کلمات ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • تحلیل استواری واکاوی استواری استراتژیک کسب و کارهای فعال در بخش کشاورزی هوشمند ایران [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 92-116]
 • تحلیل اهمیت عملکرد ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • تحلیل بنیادی بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • تحلیل پوششی داده ای شبکه ای ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 193-216]
 • تحلیل پوششی داده‌ها مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد استوار- فازی رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 65-95]
 • تحلیل پوششی داده‌ها یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده‌های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • تحلیل پوششی داده‌ها کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • تحلیل پوششی داده‌ها مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 111-238]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 137-156]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها:گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی هر یک از مدلهای ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 1-23]
 • تحلیل پوششی داده‌ها انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 127-152]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 189-205]
 • تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها(DEA) ؛تحلیل پوششی داده ها چابکی سازمان ها [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 21-45]
 • تحلیل پوششی داده ها 5 مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها (رتبه بندی اعتباری) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 137-164]
 • تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 153-173]
 • تحلیل پوششی داده های فازی مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 180-200]
 • تحلیل پویایی‌های سیستم مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • تحلیل تشخیصی شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • تحلیل تشخیصی چند متغیری پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تأثیر متغیر کارایی در بهبود الگو [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 149-168]
 • تحلیل تقابلی واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 25-51]
 • تحلیل تکنیکی بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • تحلیل تم شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • تحلیل تم ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 121-150]
 • تحلیل تم طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 171-204]
 • تحلیل خوشه‌ای تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 59-80]
 • تحلیل خوشه ای شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 87-103]
 • تحلیل رفتار مشتری ارزیابی ساختار وب سایت با استفاده از مدل سازی رفتار بازدیدکنندگان: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 115-140]
 • تحلیل ساختاری مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 23-43]
 • تحلیل سناریو مدل سازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • تحلیل شبکه مطالعه و بررسی شبکه تبادل اطلاعات میان بازیگران حوزه نانو فناوری در ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 113-139]
 • تحلیل شبکه تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 145-171]
 • تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]
 • تحلیل شبکه‌ای تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • تحلیل عاملی بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 93-106]
 • تحلیل عاملی طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 21-38]
 • تحلیل عاملی تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • تحلیل عاملی ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازما ن ها در زمینة مدیریت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 221-244]
 • تحلیل عاملی طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 47-65]
 • تحلیل عاملی گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 1-23]
 • تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 95-114]
 • تحلیل عاملی تائیدی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 149-176]
 • تحلیل عاملی تائیدی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • تحلیل کتاب‌سنجی تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 145-171]
 • تحلیلگر ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم‌افزاری از دیدگاه تحلیلگران نرم‌افزار [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 149-181]
 • تحلیل مؤلفه‌‌‌های اصلی تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • تحلیل مؤلفه های اصلی طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارآیی مدیران از منظر مدیریت زمان [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 21-38]
 • تحلیل محتوا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب‌سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 223-245]
 • تحلیل محتوا تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 97-119]
 • تحلیل محتوا علم‌سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 145-169]
 • تحلیل محتوای کمی شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 177-202]
 • تحلیل محتوای کیفی تحولات همگرا در آینده علم و فناوری: مطالعه تطبیقیِ ایالات متحده، روسیه و چین [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 241-274]
 • تحلیل مسیر طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب ‌و کارهای خانوادگی [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 47-65]
 • تحلیل‌مضمون ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 246-271]
 • تحلیل مضمون مدل یابی مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • تحلیل مضمون شناسایی مولفه‌های خلق ارزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی منتخب در حوزه فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل مورفولوژیکی شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]
 • تحلیل نقشه شناختی فازی ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • تحول آفرین طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • تخصیص مدل تصمیم‌گیری چند هدفه برای تخصیص نمایندگان مجلس به کمیسیونهای تخصصی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 233-244]
 • تخفیف حجمی انتخاب تأمین‌کنندگان در محیط‌های تخفیف حجمی در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی: رویکرد جدیدی بر مبنای DEA با مرز دوگانه [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 191-217]
 • تدریجی؛مدل تعادل نقطهای؛برنامه.&rlm مدل تعادل نقطهای در نظام بودجه‎‎ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 181-200]
 • تدوین استراتژی چارچوبی جهت تدوین استراتژی فناوری بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 119-176]
 • تدوین و تصویب بودجه تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • ترافیک مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]
 • تراکم طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • تراکم(خلوتی و شلوغی)مشتریان واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • ترجیحات برند بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • ترجیحات ریسک مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 131-154]
 • ترجیح خودرو داخلی ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 173-196]
 • ترجیح محصول مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • ترجیح محصولات داخلی ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 173-196]
 • ترکیب عقلانیت اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 79-106]
 • ترکیب کانال‌های توزیع شناسایی و بررسی الزامات شکل دهی ترکیب کانالهای توزیع چندگانه [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 139-170]
 • تزریق پلاستیک کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • تسری نوسانات بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • تسهیل کمال‌گرایی تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت: مقایسه آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 171-42]
 • تسهیل کننده صادراتی شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • تسهیم دانش بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 201-220]
 • تسهیم دانش بررسی نقش تعدیلگر متغیر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع مستقر در تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • تسهیم دانش تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • تسهیم دانش شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • تشابه مواضع مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • تشکیل سرمایه بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 1-29]
 • تصادفات جاده‌ای ارائه مدل جامع مدیریت راهبردی بحران در تصادفات جاده‌ای با رویکرد داده‌بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصادفات جاده ای -مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 161-178]
 • تصمیم جمعی شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 26-45]
 • تصمیم‌گیری روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 73-90]
 • تصمیم‌گیری ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 207-232]
 • تصمیم‌گیری کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • تصمیم‌گیری شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 26-45]
 • تصمیم گیری نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 83-103]
 • تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین تأمین کننده ANP به کارگیری در زنجیره تأمین [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 27-47]
 • تصمیم گیری اخلاقی بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری(مورد مطالعه:شرکت کاشی الماس کویر) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 19-33]
 • تصمیم گیری اخلاقی اثر ویژگی‌های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی؛(مورد مطالعه: حسابداران شرکت‌های صنعتی تبریز) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]
 • تصمیم گیری با معیار چندگانه ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاری هیبریدی فازی غیر‌جمعی به‌منظور اولویت‌بندی و ارزیابی تأمین‌کنندگان (شرکت آذین تنه) [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 59-81]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 1-35]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتها [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 109-135]
 • تصمیم گیری چند شاخصه تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره کاربرد شبیه سازی در عدم اطمینان فرایند تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 231-251]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • تصمیم گیری چند معیاره معرفی مدلی برای ارزشیابی فرصت های کارآفرینی با رویکرد فازی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 75-97]
 • تصمیمگیری چند معیاره بررسی و ارزیابی اجرای سیستم تولید موقع با استفاده از یک شرکت تولیدی در صنعت چاپ (ANP) تکنیک [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 165-183]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره فازی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 127-153]
 • تصمیم گیری گروهی بررسیجایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 205-225]
 • تصمیم‌گیریهای چند معیاره مدل انتخاب فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین [دوره 9، شماره 2، 1384]
 • تصویر خرده‌فروش بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • تصویر شرکت طراحی مدل آوازه برای بانکهای ایران با تأکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 265-296]
 • تعادل در نظام اجتماعی هم پایداری و ثبات سیستمها [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 107-128]
 • تعالی سازمانی مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 111-238]
 • تعالی سازمانی تأثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌‌‌های ایرانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 119-157]
 • تعالی سازمانی(EFQM) بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • تعالی منابع انسانی طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 74-93]
 • تعاملات اجتماعی واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • تعاملات دانش مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح مختلف نظامهای نوآوری [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 77-111]
 • تعامل سازمانی طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 54-75]
 • تعاونیها ضرورت ارتقای تعاونیها و جایگاه آن در بخش سوم اقتصاد [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 127-148]
 • تعلق‌خاطر کاری تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • تعلق خاطر کاری نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • تعهد برند برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 151-165]
 • تعهد به تغییر تبیین نقش واسط درگیری عاطفی بین تعهد به تغییر و عامل ‏فرایندی تغییر شرکت برق منطقه‌ای خراسان [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 121-143]
 • تعهد تداومی (استمرار خدمت) روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شدبا تعهد سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 239-270]
 • تعهد تداومی (استمرار خدمت) اندازه‌گیری کارایی پالایشگاه‌های نفت ایران [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 271-296]
 • تعهد خریدار بررسی عوامل مؤثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 21-46]
 • تعهد سازمانی تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 151-166]
 • تعهد سازمانی رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 19-42]
 • تعهد سازمانی تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • تعهد سازمانی آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 147-176]
 • تعهد سازمانی طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]
 • تعهد سازمانی مدیران طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]
 • تعهد صادراتی بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 121-137]
 • تعهد عاطفی روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شدبا تعهد سازمانی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 239-270]
 • تعهد عاطفی اندازه‌گیری کارایی پالایشگاه‌های نفت ایران [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 271-296]
 • تعیین جایگاه تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • تغییرات کسب‌وکار تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 139-160]
 • تغییرپذیری مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • تغییر دیرهنگام واکاوی آهنگ پیاده‌سازی برنامه‌های تغییر در پرتو مکالمات سازمانی [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 43-66]
 • تغییر رفتار طراحی مدلی برای تغییر رفتار سازمانی با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیتها [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 81-110]
 • تغییرسازمانی هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 113-135]
 • تفکر استراتژیک تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای (تحصیلات، سن، سابقه خدمت و تعداد اعضای ‏خانواده) بر ابعاد ششگانه تفکر استراتژیک براساس مدل تارعنکبوتی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 69-90]
 • تفکر سیستمی بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]
 • تفکر سیستمی کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در سیستم بانکی : طراحی سیستم بانکی با رویکرد عارضه یابی [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 73-96]
 • تفکر ناب ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • تفکیک طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • تفکیک قوا الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 183-205]
 • تفویض قدرت طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • تقاضا رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر در ایران (1369-1383) [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 135-149]
 • تقاضای انرژی بخش حمل و نقل پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 203-220]
 • تقاضای فرهنگی دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 27-46]
 • تقاضای نفت مدلی برای افزایش منافع ملی حاصل از سیستم عرضه نفت ایران در بازار جهانی (رویکرد سیستمی) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 133-158]
 • تقسیم بازار تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 59-80]
 • تقلید برند تأثیر تقلید برند بر شباهت درک‌‌شده توسط مصرف‌کننده با نقش تعدیل‌گری ذهنیت مصرف‌کننده و و فاداری به برند [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • تکنولوژی طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • تکنولوژی اطلاعات ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (سفارشی)(مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید) [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 59-89]
 • تکنیک تحلیل سلسله مراتبی طراحی زیبایی محصول با استفاده از مهندسی ارزش [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 173-202]
 • تکنیک دلفی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • تکنیک سیستماتیک تحلیل کارکرد طراحی زیبایی محصول با استفاده از مهندسی ارزش [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 173-202]
 • تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه سنجش درجه نابی با رویکرد مدل تعالی سازمانیEFQM و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 205-232]
 • تمایز توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • تمایلات رفتاری خریدار بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • تمایل به ماندگاری بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 1-21]
 • تمایل به مصرف کالاهای داخلی مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد‌های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 103-139]
 • تمرکز بازار بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • تمرکززدایی سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • تناسب حق و تکلیف تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت: مقایسه آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 171-42]
 • تناسب شخصیت و شغل بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی ‏پر خطر «جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی»‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 227-249]
 • تناسب فرد- سازمان بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 1-21]
 • تنوع گروه طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 111-134]
 • تنیدگی طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 145-176]
 • توابع عضویت فازی رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف بانک ملت‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 61-89]
 • توانایی سبز طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد AMOدر شرکت معادن زغال سنگ کرمان [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 118-142]
 • توانمندسازها ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • توانمندسازی بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 159-180]
 • توانمندسازی روان شناختی نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • توانمندی اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 117-138]
 • توحید تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت: مقایسه آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 171-42]
 • تورم بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • توسعه طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • توسعه طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • توسعه استراتژیک منابع انسانی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • توسعه پایدار بسط مفهومی توسعه پایدار [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 43-76]
 • توسعه پایدار طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • توسعه پایدار بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]
 • توسعه پایدار طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 227-249]
 • توسعه پایدار ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 1-25]
 • توسعه پایدار تحلیل عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنایع کوچک و متوسط(SME) [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 24-41]
 • توسعه جانشین ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 191-209]
 • توسعه کارآفرینی طراحی مدل خط‌مشی توسعه کارآفرینی در ایران [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 163-182]
 • توسعه محصول جدید شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]
 • توسعه مدیران چالشهای زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 45-81]
 • توسعه مسیر شغلی تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 76-98]
 • توسعه نظریه‌ها توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 83-102]
 • توصیه خدمات ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • توفیق‌طلبی ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]
 • تولید تاب‌آور الگوی تاب‌آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 177-198]
 • تولید چابک اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز (Bayesian Networks) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • تولید دانش ارائه مدلی برای طبقه‌بندی تولیدات دانشی بر اساس داده‌‌ها و فرایند‌های پردازش داده‌ها [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 219-248]
 • تولید در مقیاس جهانی مدل انتخاب تأمین کننده استراتژیک جهانی در زنجیره تأمین (صنعت خودرو ایران) [دوره 8، شماره 33، 1383]
 • تولید سرانه. 16/6/1383 پذیرش: 4/4/1384 سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]
 • تولید مرکبات بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • تولید ناب سنجش درجه نابی با رویکرد مدل تعالی سازمانیEFQM و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 205-232]
 • تولید ناب اولویت‌بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری مورد مطالعه: زنجیره تأمین صنعت خودرو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • تیپ شخصیت ‏کارکنان عملیاتی.‏ بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی ‏پر خطر «جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی»‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 227-249]
 • تیم‌های نوآور(استارت اپی) ارائه چارچوب ‌مفهومی جهت ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور(استارت اپی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 23-44]

ج

 • جامعه اطلاعاتی ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]
 • جامعه مجازی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • جایزه کیفیت اروپا مقایسه تطبیقی استانداردهای 2000 : 9000 ISO با رویکردهای TQM و ارائه راهکار مناسب برای صنایع ایران [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 181-212]
 • جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج آمریکا مقایسه تطبیقی استانداردهای 2000 : 9000 ISO با رویکردهای TQM و ارائه راهکار مناسب برای صنایع ایران [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 181-212]
 • جذابیت سرمایه‌گذاری بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 1-29]
 • جذابیت شغلی شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان: اثر تعدیل‌گر سن کارکنان دانشی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 105-125]
 • جذب سفر >> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل << [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 127-145]
 • جذب و استخدام بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی ‏پر خطر «جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی»‏ [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 227-249]
 • جرأت ورزی بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 112-137]
 • جستجوی الگو مدلسازی جریان مواد زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 212-226]
 • جستجوی شغلی تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 77-95]
 • جمع شوندگی قابلیت های رقابتی طراحی مدل قابلیت‌های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 79-102]
 • جمهوری اسلامی ایران تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 35-56]
 • جنبه‌های اجتماعی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]
 • جنجال سازمانی طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 263-284]
 • جهانشهر سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 147-167]
 • جهانی شدن طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی: صنعت خودروی ایران [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 213-243]
 • جواب بهینه فازی مروری بر روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 55-81]
 • جو اجتماعی واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • جو اخلاقی تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان) [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 117-146]
 • جو اخلاقی رهبری اخلاقی و بدبینی در سازمان: با مطالعه نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 65-91]
 • جوامع دانشی بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • جوّ رقابتی برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 151-165]
 • جو سازمانی بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]
 • جو سازمانی بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 177-192]
 • جو سازمانی مثبت بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 167-191]

چ

 • چابکی شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو) [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 119-138]
 • چابکی طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • چابکی زنجیره تامین اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 185-206]
 • چابکی سازمانی تحلیل پوششی داده ها(DEA) ؛تحلیل پوششی داده ها چابکی سازمان ها [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 21-45]
 • چابکی سازمانی بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 149-176]
 • چابکی عملیاتی طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی بر قابلیتهای پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 83-112]
 • چابکی نسبی تحلیل پوششی داده ها(DEA) ؛تحلیل پوششی داده ها چابکی سازمان ها [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 21-45]
 • چارچوب معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • چارچوب تدوین مدل کسب و کار چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 95-115]
 • چارچوب تلفیقی چارچوب به‌کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده‌سازی مهندسی ارزش پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر) [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 139-166]
 • چارچوب چند جنبه ای استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • چارچوب راهبری فناوری اطلاعات ارائه مدل مفهومی فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 51-77]
 • چارچوب کوبیت ارائه مدل مفهومی فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 51-77]
 • چارچوب مفهومی شایستگی طراحی چارچوب مفهومی شایستگی‌های مدیریتی مالک‌ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه شهرک‌های صنعتی استان قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • چارچوبهای تحلیل مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح مختلف نظامهای نوآوری [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 77-111]
 • چالش شناسایی و تبیین چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 100-124]
 • چرخه عمر محصول معرفی و به‌کارگیری مدل برنامه‌ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 249-280]
 • چرخه عمر محصول رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 1-27]
 • چرخه عمر مشارکت ارائه مدلی مفهومی از اقدامات مشترک کلیدی شرکا در فاز عملیاتی مشارکت‌ راهبردی [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 143-169]
 • چرخه عمر مشتری بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 27-44]
 • چسبندگی دانش تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • چشم انداز بیست ساله مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 69-104]

ح

 • حاکمیت الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 183-205]
 • حاکمیت شرکتی رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • حاکمیت شرکتی مدلی برای حاکمیت در شراکت‌های راهبردی فرامرزی [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 51-75]
 • حاکمیت قانون و مقررات انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]
 • حالت گذار کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • حامی مالی مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • حداقل مربعات جزئی (PLS) مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • حداکثر درست‌نمایی ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی (MLE) [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 101-125]
 • حد نوسان بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 191-210]
 • حسابداران اثر ویژگی‌های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی؛(مورد مطالعه: حسابداران شرکت‌های صنعتی تبریز) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]
 • حسابداری مدیریت شناسایی نارساییهای سیستم هزینه‌یابی محصولات صنعت فولاد ایران [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 35-54]
 • حکمرانی سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 147-167]
 • حکمرانی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]
 • حکمرانی آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • حکمرانی الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • حکمرانی خوب الکترونیک طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • حکمرانی خوب شهری سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 147-167]
 • حکمرانی سازمانی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]
 • حکمرانی شبکه ای مدیریت دولتی شبکه ای در ایران :خردمایه نظری و عملی ، استلزامات [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 69-104]
 • حکمرانی شرکتی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]
 • حکمرانی مؤثر بر عملکرد تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 73-101]
 • حکومت طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • حکومتهای محلی طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • حلقه‌های بازخوردی بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]
 • حمایت سازمانی ادراک شده الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 147-173]
 • حمایت سازمانی ادراک شده مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • حمایت مدیر ارشد عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]
 • حمایت مدیریت عالی تبیین نقش واسط درگیری عاطفی بین تعهد به تغییر و عامل ‏فرایندی تغییر شرکت برق منطقه‌ای خراسان [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 121-143]
 • حمل‌ونقل شهری مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]

خ

 • خاستگاه ملیتی شریک بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • خانه کیفیت شناسایی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی با رویکرد QFD (مطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو) [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 119-138]
 • خانه کیفیت طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 37-68]
 • خانه کیفیت .&rlm به کارگیری ‏QFD‏ فازی در مدیریت استراتژیک عرضه ‏محصول‎:‎مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 151-180]
 • خدمات الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • خدمات بانکی طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت ) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 53-73]
 • خدمات پس از فروش ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]
 • خدمات حرفه‌ای فراتر از تئوری عاملیت در تنظیم روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های خدمات حرفه‌ای [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 191-213]
 • خدمات لجستیک؛مدیریت خدمات مشتری؛گسترش عملکرد کیفی &rlm به کارگیری ‏QFD‏ فازی در مدیریت استراتژیک عرضه ‏محصول‎:‎مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 151-180]
 • خرده فروشی واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 77-113]
 • خروج از کسب و کار ارائه چارچوبی برای تبیین فرایند خروج از کسب و کار : مروری نظامند [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 175-202]
 • خروجی پژوهش ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 93-119]
 • خرید سبز فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 21-48]
 • خرید مجدد مشتری طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]
 • خرید وسواسی نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 177-194]
 • خستگی کاری بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 153-176]
 • خستگی نیروی کار زمان‌بندی کارکنان موقت با بهره‌وری متغیر [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 25-47]
 • خشم مشتری طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]
 • خطاانسانی روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان کاربران شعب بانک (مطالعه موردی : بانک شهر) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 95-112]
 • خطاسنجی نظریه‌سازی علمی در مطالعات مدیریتی و ارائه یک تجربه عملی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 151-167]
 • خطرپذیری ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]
 • خط مشی شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • خط مشی عمومی اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 79-106]
 • خط مشی گذاری طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • خلاقیت ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 81-113]
 • خلاقیت طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 111-134]
 • خلق ارزش شناسایی مولفه‌های خلق ارزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی منتخب در حوزه فرهنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلق ارزش مصرف‌کننده ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 112-137]
 • خود انضباطی انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]
 • خودتفسیری مستقل واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • خودتفسیری وابسته واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • خودحکمرانی سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • خودروی بدون راننده سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]
 • خودروی خودران سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]
 • خوشنامی مروری بر رویکردهای رتبه‌بندی شرکت‌ها:‏ نقد و بررسی و ارائه الگو [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 145-171]
 • خوشه‌بندی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • خوشه‌بندی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 73-95]
 • خوشه بندی ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • خوشه‌بندی کا- میانگین شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 65-94]
 • خوشه‌بندی مصرف‌کنندگان ارائه مقیاسی برای خوشه بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مورد مطالعه صنعت خودرو [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 173-196]
 • خوشه موضوعی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]
 • خیریه بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]

د

 • داده بنیاد ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 107-129]
 • داده‌کاوی تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 139-160]
 • داده‌کاوی طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • داده‌کاوی شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 161-182]
 • داده کاوی کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]
 • داده کاوی دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • داده‌های نادقیق یک رویکرد جدید برای انتخاب تأمین کنندگان در حضور داده‌های نادقیق: DEA با مرزهای دوگانه [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 129-150]
 • داد و ستد بین‌المللی طراحی الگوی استراتژیک ورود به بازار جهانی: صنعت خودروی ایران [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 213-243]
 • دارو شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی: نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 95-116]
 • داشبوردها ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 43-59]
 • دامداری و مبتنی بر تولید آبزیان دریایی اندازه‏گیری عملکرد مدیریت روستایی در ایران براساس عواملِ تأثیرگذار بر فرایند مدیریت در روستاهای ایران‏ [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 227-267]
 • دانش توسعه نظریه‌ها در علم الاجتماع: ضرورت تدوین معیارهای ارزیابی تولید علم نظری [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 83-102]
 • دانش‌بنیان تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 130-150]
 • دانش‌بنیان طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]
 • دانش‌بنیان ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 70-93]
 • دانش فنی نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • دانش فنی محصولات شیمیایی پتروشیمیایی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی براساس روش گزینه واقعی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 79-103]
 • دانش کهنه تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش‌های‌ کهنه و قدیمی: مطالعه‌ی موردی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • دانشگاه امام صادق(ع) ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 25-45]
 • دانشگاه تربیت مدرس ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها:گروههای آموزشی دانشکده علوم انسانی هر یک از مدلهای ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 1-23]
 • دانشگاه فنی حرفه ای طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • دانش و یادگیری سازمانی. 5/12/1382 پذیرش: 30/10/1383 طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 23-52]
 • درجه نابی سنجش درجه نابی با رویکرد مدل تعالی سازمانیEFQM و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 205-232]
 • درخواست کننده مالی مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • درک سیاست های سازمانی بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 193-221]
 • درگیری شغلی نقش قلدری سازمانی در ویژگی‌های روان‌شناختی شغل (درگیری شغلی، استرس و عدم امنیت شغلی) مورد مطالعه: شعب یکی از بانک‌های منتخب در استان قم [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • درگیری عاطفی تبیین نقش واسط درگیری عاطفی بین تعهد به تغییر و عامل ‏فرایندی تغییر شرکت برق منطقه‌ای خراسان [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 121-143]
 • درگیری محصول نقش طرح محصول در تبیین واکنش های روان شناختی مصرف کنندگان: توجه به نقش متغیرهای درگیری محصول و تجربه مصرف [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 105-128]
 • درماندگی مالی ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • درماندگی مالی پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تأثیر متغیر کارایی در بهبود الگو [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 149-168]
 • دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 76-98]
 • دسته‌بندی شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 161-182]
 • دغدغه دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • دغدغه‌های مسیر شغلی دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • دلبستگی کاری نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 243-261]
 • دلفی طراحی الگوی عملکرد برند مبتنی‌بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک‌های دولتی شهر تهران) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 104-132]
 • دلفی ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • دموکراسی الکترونیکی ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 219-256]
 • دموکراسی الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • دنباله‌های جاذب پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 83-100]
 • دنپ (ای‌ان‌پی مبتنی بر دیمتل) سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]
 • دوستانه؛رفتار فرمانبرانه.&rlm رابطۀ ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ‏در دانشگاه های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل گر ‏معنویت سازمانی [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 181-204]
 • دولت الکترونیک ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 219-256]
 • دولت الکترونیک شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 49-74]
 • دولت الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 73-104]
 • دویویرد استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • دیپلماسی علمی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 25-45]
 • دیجیتالی‌سازی سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]
 • دیدگاه ارزشی رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 1-33]
 • دیدگاه زندان تمام‌دید استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 101-117]
 • دیماتل تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]
 • دیمتل شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • دین تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]

ذ

 • ذهنیت مشترک تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکت‌های دارویی کشور [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 155-176]
 • ذهنیت مصرف‌کننده تأثیر تقلید برند بر شباهت درک‌‌شده توسط مصرف‌کننده با نقش تعدیل‌گری ذهنیت مصرف‌کننده و و فاداری به برند [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • ذینفعان رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 1-33]

ر

 • رابطه گرایی نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • راندمان ارائه مدل ابتکاری برای افزایش راندمان ماشین‌آلات همزمان در صنایع الکترونیکی [دوره 8، شماره 33، 1383]
 • راهبرد توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • راهبردهای دانش بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • راهکار کسب‌وکار مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • راهکار مشتری مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاری بررسی راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 121-138]
 • راهکارهای صادراتی راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]
 • رایانش ابری ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • رایانش اسمک فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • رپید ماینر دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • رتبه‌بندی تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • رتبه بندی اعتباری طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • رتبه بندی اعتباری 4 مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها (رتبه بندی اعتباری) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 137-164]
 • رتبه‌بندی بازه‌ای سنجش کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارآ و ناکارآ [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 153-173]
 • رتبه بندی فازی ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 171-188]
 • ردیابی حرکات چشم بررسی اهمیت بسته بندی محصول در میزان توجه بصری مصرف کننده با استفاده از ردیاب چشمی [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • رسانه‌های اجتماعی ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • رسانه‌های اجتماعی ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • رشته فعالیتهای صنعتـی اشتغال‌زا بررسی و معرفی رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار کشور با هد ف ایجاد اشتغال مولّد [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 63-90]
 • رشد و یادگیری بقا و رشد شرکتهای خودروساز ایرانی در یک محیط رقابتی پویا: شرکت ایران خودرو [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 25-65]
 • رضایت شغلی بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 53-72]
 • رضایت شغلی آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 147-176]
 • رضایت کاربر استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • رضایت کارکنان بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 185-204]
 • رضایت مشتری ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • رضایت مشتری طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]
 • رضایت مشتری ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 45-64]
 • رضایت مشتری ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]
 • رضایت مشتریان بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 185-204]
 • رضایت مشتریان برنامه‌ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 67-89]
 • رضایت مشتری (خدمت رسانی) الگوریتمی برای انداز ه گیری قابلیت خدمت رسانی فازی MCDM زنجیره های تأمین، با رویکرد [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 149-172]
 • رضایتمندی مشتری مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • رفتار اخلاقی بررسی رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری(مورد مطالعه:شرکت کاشی الماس کویر) [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 19-33]
 • رفتار انطباقی اطلاعاتی"" رفتارانطباقی هنجاری بررسی تأثیرعوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 167-189]
 • رفتار بخشندگی بخش بندی رفتار بخشندگی در چهارچوب بازاریابی اجتماعی خیریه [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 102-129]
 • رفتار خرید تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 217-241]
 • رفتار خرید سبز فراتحلیل و شناسایی عوامل موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سبز مصرف‌کنندگان [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 21-48]
 • رفتار خرید صنعتی بررسی عوامل مؤثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 21-46]
 • رفتار سازمانی طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • رفتار سیاسی بررسی اثرات تعدیل کننده مهارت سیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و رفتار سیاسی مورد مطالعه: صنعت آب ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 193-221]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 53-72]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 133-148]
 • رفتار شهروندی سازمانی طراحی الگوی رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی: فراتحلیلی بر نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه پژوهش [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 145-176]
 • رفتار شهروندی سازمانی بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 67-98]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 123-148]
 • رفتارشهروندی سازمانی تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • رفتارکارکنان بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی [دوره 14، شماره 3، 1389]
 • رفتار کنش‌گرا واکاوی الگوی رفتار کنش‌گرای استراتژیک کارکنان با رویکرد ترکیبی [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 1-22]
 • رفتار کنش‌گرای استراتژیک واکاوی الگوی رفتار کنش‌گرای استراتژیک کارکنان با رویکرد ترکیبی [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 1-22]
 • رفتار مصرف کننده عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 173-192]
 • رفتارهای کناره‌گیرانه تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 77-95]
 • رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان) [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 89-107]
 • رقابت بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاههای تهران و نقش آن در بهره‌وری دانشکده‌ها [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 37-63]
 • رقابت‌پذیری بقا و رشد شرکتهای خودروساز ایرانی در یک محیط رقابتی پویا: شرکت ایران خودرو [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 25-65]
 • رقابت پذیری مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 151-182]
 • رگرسیون ترتیبی اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]
 • رگرسیون چند‌متغیره تبیین عوامل بحرانی موفقیّت در مهندسی مجدد فرآیند‌ها: مورد‌کاوی یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 23-64]
 • رگرسیون لجستیک ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • رهایی استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • رهبری ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]
 • رهبری طراحی مدل رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه فنی و حرفه ای [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • رهبری تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 135-157]
 • رهبری اخلاقی رهبری اخلاقی و بدبینی در سازمان: با مطالعه نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 65-91]
 • رهبری تحول بخش بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش‌ ـ مبادله‌ای) [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 167-190]
 • رهبری تحول‌گرا تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • رهبری تحول‌گرا رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 1-31]
 • رهبری تعامل‌‌گرا تبیین مدل تأثیر‌‌گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری. [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 211-234]
 • رهبری خدمتگذار بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 53-72]
 • رهبری خدمتگزار تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 65-91]
 • رهبری‎ ‎صفی تبیین نقش واسط درگیری عاطفی بین تعهد به تغییر و عامل ‏فرایندی تغییر شرکت برق منطقه‌ای خراسان [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 121-143]
 • رهبری فرهمند فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 194-218]
 • رهبری مبادله‌ای بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش‌ ـ مبادله‌ای) [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 167-190]
 • روابط بین بنگاهی ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 102-128]
 • روابط علّی نگاشت‌شناخت فازی رویکردی نوین در مدلسازی نرم: مدلسازی بودجه‌ریزی در مرکز آمار ایران [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 83-103]
 • روابط میان بنگاهی تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 137-161]
 • روایت پژوهی تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 169-185]
 • روستاهای کشاورزی اندازه‏گیری عملکرد مدیریت روستایی در ایران براساس عواملِ تأثیرگذار بر فرایند مدیریت در روستاهای ایران‏ [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 227-267]
 • روش ε-محدودیت زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]
 • روش آمیخته شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 91-116]
 • روش آمیخته طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 216-237]
 • روش آنتروپی ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]
 • روش ارزیابی متوازن ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 43-59]
 • روش ارزیابی متوازن برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای مادر: مطالعه موردی شرکتهای مادر مدیریتی در ایران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 127-158]
 • روش پدیدارنگاری تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی:ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 169-188]
 • روش تحلیل منطقی تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط‌مشی‌گذاری معطوف به عدالت: مقایسه آموزه‌های نهج‌البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 171-42]
 • روش دلفی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • روش دلفی انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • روش دلفی بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 191-232]
 • روش دلفی ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 45-67]
 • روش دلفی فازی انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 49-78]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: پژوهشی تطبیقی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 165-191]
 • روش‌شناسی کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟ [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 171-210]
 • روش شناسی رویه پاسخ کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر بر کیفیت تزریق پلاستیک با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی (مطالعه موردی: بوش تفلونی زیر آرنجی متحرک اتوبوس) [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم (SSM) استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 167-190]
 • روش‌شناسی کیفی مفهوم‌پردازی مدل تحقق بازاریابی پایدار در صنعت خودرو ایران [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 25-53]
 • روش کیو شناسایی الگوهای ذهنی بانکداری کارآفرینانه: کاربرد روش شناسی کیو [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 79-100]
 • روش کیو سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 184-217]
 • روش گسترش عملکرد کیفیت ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 43-59]
 • روش مونت کارلو حداقل مربعات ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • روش ویکور انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 19-44]
 • روندعملکرد مالی بررسی تاثیربکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 113-132]
 • رویش نظریه نظریه‌سازی علمی در مطالعات مدیریتی و ارائه یک تجربه عملی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 151-167]
 • رویکرد آمیخته ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 121-150]
 • رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 139-160]
 • رویکرد انتقادی رویکرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 67-94]
 • رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]
 • رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها ارزیابی سیستماتیک روش مدلسازی گروهی در تحلیل مسائل پویایی شناسی کیفی سیستم ها [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 203-224]
 • رویکرد پویایی‌های سیستمی معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 1-26]
 • رویکرد جهان‌شمول اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 19-37]
 • رویکرد چند سطحی عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 123-142]
 • رویکرد خطی و غیر خطی نوآوری بررسی سیستمهای سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 161-190]
 • رویکرد رفتاری طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 103-130]
 • رویکردسودا نگاشت نقشه پایش فرایند کیفیت اقلام آماری مرکز آمار ایران با رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • رویکرد سیستمی برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیتها(مطالعه موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 125-144]
 • رویکرد طراحی بدیهی انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 49-78]
 • رویکرد ظاهر شونده طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]
 • رویکرد غربالگری بازار غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • رویکرد فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری بانکداری الکترونیک: رویکرد فراتحلیل [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 184-214]
 • رویکرد فراترکیب طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • رویکرد منبع‌محوری به کارکنان بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 121-137]
 • رویکرد ناب طراحی الگوی تعالی منابع انسانی ناب؛ مبنایی جهت سنجش درجه نابی منابع انسانی در بخش دولتی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 74-93]
 • رویکرد نرم ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]
 • رویکردهای بانکداری اجتماعی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • رویکرد یکپارچه توسعۀ مرحله راهبردپردازی در فرایند آینده نگاری راهبردی، مبتنی بر آراء متخصّصان دانشگاهی و خبرگان صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 99-122]
 • رویه های مدیریت کیفیت بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران در فاصله زمانی 88-1381 با استفاده از رویکرد فراتحلیل [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 215-234]
 • ریزساختار بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 71-85]
 • ریزش مشتری طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان) [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 151-176]
 • ریسک تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 49-69]
 • ریسک ارزیابی خطرپذیری فرایند برون‌سپاری طرح های شهری با استفاده از ابزارهای تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • ریسک شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه) [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 91-120]
 • ریسک اعتباری طراحی مدلی جهت پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از الگوریتم فراابتکاری و هیبریدی چند معیاره شبکه عصبی فازی – کلونی مورچگان ( مطالعه موردی شعب پست بانک استان تهران) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 91-116]
 • ریسک اعتباری 1 مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها (رتبه بندی اعتباری) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 137-164]
 • ریسک بیت‌کوین بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]

ز

 • زمان.‏ تبیین نقش واسط درگیری عاطفی بین تعهد به تغییر و عامل ‏فرایندی تغییر شرکت برق منطقه‌ای خراسان [دوره 14، شماره 3، 1389، صفحه 121-143]
 • زمانبندی زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 47-70]
 • زمان‌بندی پروژه تحت محدودیت منابع ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 1-24]
 • زمان‌بندی کارکنان زمان‌بندی کارکنان موقت با بهره‌وری متغیر [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 25-47]
 • زمانبندی کارکنان زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 1-21]
 • زمان پاسخ زنجیره ترمیم طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ‌سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو‌سطحی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 127-149]
 • زمان پاسخ زنجیره ترمیم فراتحلیل نقش تعدیل کننده ویژگی های نمونه در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 151-169]
 • زمینه اجتماعی مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 29-58]
 • زنان استراتژیهای مدیریتی و رویکرد زنان کارآفرین ایرانی به موفقیت [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 55-77]
 • زنان در مدیریت چالشهای زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 45-81]
 • زنجیره ارزش الگوی هم‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 167-188]
 • زنجیره ارزش بانکی شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 26-49]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 1-25]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 1-28]
 • زنجیره تأمین طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • زنجیره تأمین ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین در حالت منبع‌یابی منفرد با رویکرد فازی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 127-153]
 • زنجیره تأمین اولویت‌بندی عوامل تولید ناب با رویکرد ساختاری تفسیری مورد مطالعه: زنجیره تأمین صنعت خودرو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • زنجیره تأمین مدلسازی جریان مواد زنجیره تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 212-226]
 • زنجیره تأمین با حلقه بسته CLSC طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 1-32]
 • زنجیره‌تأمین حلقه‌بسته مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن دی‌اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 169-189]
 • زنجیره‌تأمین سبز مدل بهینه‌سازی دو هدفه هزینه و کربن دی‌اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 169-189]
 • زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 194-218]
 • زنجیره تأمین محصولات ارائه چارچوب معماری زنجیره تأمین محصولات بر پایه زیرساخت ICT روستایی [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 177-197]
 • زنجیره تامین توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 65-89]
 • زنجیره تامین تحلیل عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنایع کوچک و متوسط(SME) [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 24-41]
 • زنجیره تامین چابک ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 26-49]
 • زنجیره تامین خدمات طراحی و تبیین مدل پایداری زنجیره تأمین خدمات بانکی (مطالعه موردی بانک ملت ) [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 53-73]
 • زنجیره تامین دیجیتال سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]
 • زنجیره توزیع مکان یابی مراکز توزیع با استفاده از مدل‌برنامه‌ریزی غیر‌خطی عدد صحیح [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 105-125]
 • زنجیره توزیع دارویی تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت‌های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی [دوره 25، شماره 4، 1400، صفحه 159-180]
 • زنجیره مارکف محاسبه ارزش عمر مشتریان با در نظر گرفتن پویایی رفتار آنها با استفاده از زنجیره مارکف (مورد مطالعه: شرکت ایساکو) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 1-21]
 • زنجیره های تأمین الگوریتمی برای انداز ه گیری قابلیت خدمت رسانی فازی MCDM زنجیره های تأمین، با رویکرد [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 149-172]
 • زنجیره های مارکف کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک [دوره 16، شماره 1، 1391، صفحه 107-129]
 • زوجی شدن هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • زیرساخت مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • زیرساخت‌های فناوری طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]

س

 • ساختار هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • ساختار اجتماعی سازمان طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی (IT/IS) در صنایع قطعه‌سازی خودروی ایران [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 1-44]
 • ساختار بازدارنده کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]
 • ساختار پیمان شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری پیمان های استراتژیک با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 27، شماره 1، 1402، صفحه 144-173]
 • ساختار تواناساز کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]
 • ساختار حکومت واکاوی ساختار جاری نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر مانایی [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 129-159]
 • ساختار سازمانی بررسی نقش ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و توان ترکیب منابع بر اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی تولیدکننده تجهیزات برق [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 77-101]
 • ساختار سازمانی طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی‌ایران خودرو [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • ساختار سازمانی طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی توسعه صادرات [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 29-58]
 • ساختار سازمانی طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 119-156]
 • ساختار سازمانی کاهش بی‎تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازمانی تواناساز [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 53-82]
 • ساختار سازمانی آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 147-176]
 • ساختار سازمانی فناوری اطلاعات عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر بر کاربری فنّاوری اطلاعات در سازمانهای دولتی: استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 157-182]
 • ساختار سرمایه مطالعه تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تأکید بر ایران [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 218-241]
 • ساختار فیزیکی سازمان طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی (IT/IS) در صنایع قطعه‌سازی خودروی ایران [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 1-44]
 • ساختار مستند سازی تجربه‌ها طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 23-52]
 • ساختار مشارکتی مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 61-85]
 • ساخت سنی جمعیت بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • سازگاری دانش جدید بررسی نقش تعدیل گری یادگیری زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش در شرکت دانش بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 22-46]
 • سازگاری شغلی طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 219-239]
 • سازگاری فازی ارائه مدلی برای انتخاب گروه پروژه با استفاده از رویکرد فازی [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 207-232]
 • سازمان هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • سازمان 2 ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • سازمان اجتماعی ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 95-116]
 • سازمان امور مالیاتی کشور نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 170-191]
 • سازمان دانش بنیان بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • سازمان دولتی طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 151-181]
 • سازمان دولتی محیط کار روانی اجتماعی؛ مکانیزمی نوین در کاهش استرس شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم و معاونت‌های آن) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 49-71]
 • سازمان صنایع هوایی ایران بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • سازمان صنعتی طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 189-212]
 • سازمان کارآفرین طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • سازمان کارآفرین الکترونیکی طراحی و تبیین الگوی سازمان کارآفرین الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه) [دوره 23، شماره 2، 1398، صفحه 28-53]
 • سازمان مورد مطالعه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح) [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 149-176]
 • سازمان های پروژه محور طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 1-27]
 • سازمان های تحقیقاتی دولتی الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • سازمان‌های دولتی تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 35-56]
 • سازمان‌های دولتی رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 1-33]
 • سازمان‌های دولتی هوش سیاسی و تغییر سازمانی: بررسی نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 113-135]
 • سازمان های دولتی بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 112-137]
 • سازمان های دولتی واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 117-142]
 • سازمانهای دولتی بررسی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران در فاصله زمانی 88-1381 با استفاده از رویکرد فراتحلیل [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 215-234]
 • سازمانهای دولتی ایران بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 191-232]
 • سازمانهای محلی طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران [دوره 9، شماره 2، 1384، صفحه 157-188]
 • سازمانهای یادگیرنده بالندگی سازمانی، ارائه الگویی اثربخش برای بنگاههای کشور [دوره 10، شماره 1، 1385]
 • سازمان یادگیرنده ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگیهای سازمان یادگیرنده [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 209-238]
 • سازمان یادگیرنده طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها: شرکتهای قطعه سازی خودرو [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 169-209]
 • سازه‌های مدیریتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • سازوکار‌های نشر دانش چارچوبی برای شناسایی و گروه‌بندی ابزارهای تسهیم دانش:(مورد مطالعه : گروه مپنا) [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 37-60]
 • سالاری.&rlm تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 133-150]
 • سالمندان آثار اجتماعی و روحی بازنشستگی اعضای هیأت علمی:مورد مطالعه در دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 157-180]
 • سایبرنتیک سازمانی کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در سیستم بانکی : طراحی سیستم بانکی با رویکرد عارضه یابی [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 73-96]
 • سایش اجتماعی طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 45-66]
 • سبد سهام تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • سبک رهبری بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش‌ ـ مبادله‌ای) [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 167-190]
 • سبک رهبری طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان های لبنان (مدیریت بیمارستان) [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 99-122]
 • سبک رهبری بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری [دوره 20، شماره 4، 1395، صفحه 177-192]
 • سبک مدیریت منابع انسانی بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 159-188]
 • سبک‌های تصمیم‌گیری خرید تأثیر هویت جنسیتی بر وفاداری به برند با تأکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک‌های تصمیم‌گیری خرید [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 188-208]
 • سرآمدی رتبه‌بندی شرکتها براساس معیار‌های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 59-84]
 • سرطان استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 167-190]
 • سرمایه تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • سرمایه اجتماعی مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش تعدیلگر متغیر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع مستقر در تهران [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 127-148]
 • سرمایه اجتماعی برون سازمان محور طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 81-102]
 • سرمایه اجتماعی برون مدیر محور طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 81-102]
 • سرمایه اجتماعی بین سازمانی بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه‌اجتماعی خانوادگی عوامل شکل‌گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 165-186]
 • سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه اجتماعی ساختاری بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه اجتماعی شناختی بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه اطلاعاتی بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 46-74]
 • سرمایه انسانی مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه انسانی ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 70-93]
 • سرمایه رابطه‌ای مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه روانشناختی بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه راونشناختی و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان با تجزیه و تحلیل کانونی (همبستگی کانونی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 41-60]
 • سرمایه روانشناختی طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 219-239]
 • سرمایه ساختاری مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه فکری مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعهموردی دو شرکت خودروساز ایرانی) [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 233-260]
 • سرمایه‌گذاری سنجش اثربخشی سرمایه گذاریهای تحقیقاتی و فیزیکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن [دوره 9، شماره 20، 1384، صفحه 245-264]
 • سرمایه‌گذاری بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاب سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیرات شکل‌گیری مؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرمایه‌گذاری [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 89-112]
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • سرمایه‌گذاری مالی و انسانی بهره‌وری و فناوری اطلاعات در ایران: مطالعه سطح صنعت [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 103-146]
 • سرمایه مذهبی تاثیر سرمایه مذهبی بررفتارشهروندی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان) [دوره 21، شماره 2، 1396، صفحه 47-68]
 • سرمایه‌‌های دانسته‌‌ای طراحی چارچوب یک GDSS جهت انتخاب شاخصهای سنجش و مدیریت سرمایه های دانسته ای در یک شرکت خودروساز ایرانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 181-209]
 • سرمایه‌های فکری بررسی عوامل موثر بر ارتقای هوشمندی انسانی-ساختاری در سازمان های دانش بنیان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 180-200]
 • سرمایۀ فکری رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 1-31]
 • سطح بلوغ فرایندی تاثیر میزان بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبیت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداری اصفهان ) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 63-78]
 • سطح درگیری ذهنی تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 217-241]
 • سطح یادگیرندگی طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها: شرکتهای قطعه سازی خودرو [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 169-209]
 • سفارشی سازی انبوه طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • سقف شیشه‌ای تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 76-98]
 • سقف شیشه‌ای سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 184-217]
 • سلامت سازمانی بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 133-148]
 • سناریو نویسی سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]
 • سناریونویسی سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 177-204]
 • سناریونویسی ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • سناریونویسی تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • سناریوهای باورپذیر ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • سنجش تحقیق و توسعه بررسی سیستمهای سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 161-190]
 • سنجش نوآوری بررسی سیستمهای سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران [دوره 10، شماره 1، 1385، صفحه 161-190]
 • سند توسعه فناوری نانو تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: سند توسعه فناوری نانو [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • سهم از بازار طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • سوآرا انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی سوآرا و واسپاس (مورد مطالعه: پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • سودآوری ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]
 • سودآوری مشتری برای سازمان طراحی مدل سودآوری مشتری برای سازمان: مطالعه موردی صنعت الکترونیک در ایران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 73-94]
 • سودمندی اطلاعات واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • سودهای حسابداری پویایی اطلاعات حسابداری در ارزشگذاری سهام: تحلیلی براساس صنعت [دوره 21، شماره 1، 1396، صفحه 29-63]
 • سوگیری انتشار داده‏ها فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 177-196]
 • سیاست علم و فناوری مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • سیاست‌گذاری مدل‎سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 31-52]
 • سیاست گذاری شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 39-58]
 • سیاست گذاری مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • سیاست‌گذاری آموزش عالی واکاوی نقش سیاست‌گذاری داده باز بر بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 103-126]
 • سیاست‌گذاری داده باز واکاوی نقش سیاست‌گذاری داده باز بر بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 103-126]
 • سیاست‌های انگیزشی و ضدانگیزشی شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • سیاستهای حمایتی بازاریابی بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • سیرت نیکو بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان) [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 155-174]
 • سیر فزایندگی تورم ویکسل بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 85-106]
 • سیستم هوشمندی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر زوجی‌شدن ساختاری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 75-92]
 • سیستم استنتاج فازی ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 105-130]
 • سیستم استنتاج فازی برنامه‌ریزی استراتژیک استوار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو و سیستم استنتاج فازی [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 137-170]
 • سیستم اطلاعات گمرکی نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]
 • سیستم اطلاعاتی انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی) [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 49-78]
 • سیستم اطلاعت مدیریت طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت. فرش دستباف ایران [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 51-71]
 • سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی [دوره 16، شماره 3، 1391، صفحه 105-130]
 • سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استخراج چارچوبی چند جنبه ای به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-124]
 • سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 81-101]
 • سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی) [دوره 18، شماره 3، 1393، صفحه 133-157]
 • سیستم پشتیبان تصمیم‌‌گیری گروهی طراحی چارچوب یک GDSS جهت انتخاب شاخصهای سنجش و مدیریت سرمایه های دانسته ای در یک شرکت خودروساز ایرانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 181-209]
 • سیستم پویا شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • سیستم تولید تجزیه و تحلیل کارایی یک سیستم تولیدی به کمک مدل شبیه سازی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 211-230]
 • سیستم تولید به هنگام بررسی و ارزیابی اجرای سیستم تولید موقع با استفاده از یک شرکت تولیدی در صنعت چاپ (ANP) تکنیک [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 165-183]
 • سیستم تولید به هنگام مدلسازی روش تولید به هنگام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 269-292]
 • سیستم تولیدی شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 1-18]
 • سیستم حسابداری صنعتی شناسایی نارساییهای سیستم هزینه‌یابی محصولات صنعت فولاد ایران [دوره 8، شماره 33، 1383، صفحه 35-54]
 • سیستم حکمرانی تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 73-101]
 • سیستم دینامیک مدلی برای افزایش منافع ملی حاصل از سیستم عرضه نفت ایران در بازار جهانی (رویکرد سیستمی) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 133-158]
 • سیستم مداخلات جامع نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 1-29]
 • سیستم مدیریت کیفیت بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها [دوره 14، شماره 4، 1389، صفحه 185-204]
 • سیستم‌های اطلاعاتی ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 1-22]
 • سیستم‌های اطلاعاتی استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 167-190]
 • سیستم‌های اطلاعاتی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]
 • سیستم‌های اطلاعاتی ظهور سیستم‌های اطلاعاتی انگیزشی: تحلیل و ارزیابی سیستم‌های ‌مدیریت یادگیری از منظر بازی‌وارسازی ‌ [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 51-72]
 • سیستم های اطلاعاتی مدل سازی پویای مسائل برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی: شرکت خدمات انفورماتیک [دوره 18، شماره 2، 1393، صفحه 55-84]
 • سیستمهای اطلاعاتی طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 235-263]
 • سیستمهای تأمین چندگانه طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 1-28]
 • سیستم‌های حسابداری مدیریت بررسی آثار فرهنگ سازمانی، مشارکت در بودجه‌بندی،و سیستم‌های حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 34-60]
 • سیستمهای سازمانی انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی [دوره 12، شماره 1، 1387، صفحه 189-218]
 • سیستم های کاری با عملکرد بالا شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا( مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان) [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 49-74]
 • سیستمهای کنترل موجودی چند مرحله‌ای طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 1-28]
 • سیستم های مدیریت دانش ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • سیستم یادگیری مبتنی بر وب ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 41-72]

ش

 • شاخص G تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • شاخص Z تشکیل سبد سهام برمبنای متغیرهای بنیادی و رتبه‌بندی آنها برحسب بتا و بازده [دوره 12، شماره 4، 1387، صفحه 227-263]
 • شاخص ارزش طراحی زیبایی محصول با استفاده از مهندسی ارزش [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 173-202]
 • شاخص تورنکوئیست ارائه مدلی تلفیقی برای محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران [دوره 11، شماره 3، 1386، صفحه 137-156]
 • شاخص کیفیت داده بررسی قانون بن فورد در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]
 • شاخص ها الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی) [دوره 25، شماره 2، 1400، صفحه 126-149]
 • شاخص‌های اصلی شکاف دیجیتالی ساخت چارچوبی پایه‌ای و استاندارد برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی [دوره 13، شماره 4، 1388، صفحه 141-164]
 • شاخص های جو سازمانی بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]
 • شاخصهای عملکرد طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • شاخص های کلان غربالگری بازارهای صادراتی از طریق شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلان موثر در صنعت فولاد [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 23-54]
 • شایستگی تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 161-184]
 • شایستگی تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • شایستگی طراحی چارچوب مفهومی شایستگی‌های مدیریتی مالک‌ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه شهرک‌های صنعتی استان قزوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایستگی کارکنان تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • شایستگی مدیریت مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • شایستگیها چالشهای زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 45-81]
 • شایستگی‌های متمایز فنی نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]
 • شایستگی‌های مدیران بازاریابی بین‌الملل ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 131-152]
 • شایسته‌سالاری نظام تامین و تعدیل منابع انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 25-47]
 • شایسته سالاری چالشهای زنان برای ارتقا به مشاغل مدیریتی در سازمانهای دولتی [دوره 10، شماره 20، 1385، صفحه 45-81]
 • شباهت درک شده تأثیر تقلید برند بر شباهت درک‌‌شده توسط مصرف‌کننده با نقش تعدیل‌گری ذهنیت مصرف‌کننده و و فاداری به برند [دوره 23، شماره 1، 1398، صفحه 1-24]
 • شبکه اجتماعی شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی [دوره 19، شماره 2، 1394، صفحه 161-182]
 • شبکه راهکار مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • شبکه عصبی حل مسئله پوشش تدریجی چند معیاره با استفاده از شبیه سازی تبرید و شبکه عصبی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 25-41]
 • شبکه عصبی NARX بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]
 • شبکه عصبی SOM خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 1-24]
 • شبکه‌نگاری بررسی تأثیرات بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر نام تجاری در ایران: شبکه‌نگاری یک انجمن اینترنتی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 139-159]
 • شبکه های اجتماعی طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی [دوره 17، شماره 4، 1392، صفحه 97-118]
 • شبکه‌های بیز اثر توانمندی‌های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو با رویکرد شبکه‌های بیز (Bayesian Networks) [دوره 13، شماره 2، 1388، صفحه 159-181]
 • شبکه‌های بیزین توسعه یک مدل تحلیل مسیر بر روی نقشه استراتژی سازمان مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبکه‌های بیزین بیزین (مطالعه موردی: یک شرکت سرمایه‌گذاری) [دوره 19، شماره 4، 1394، صفحه 21-44]
 • شبکه های سیاستی مشارکتی مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران [دوره 25، شماره 3، 1400، صفحه 1-24]
 • شبکه‌های عصبی بخش‌بندی و تعیین نیم‌رخ مصرف‌کنندگان سبز با استفاده از نقشه‌های خودسازمانده [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 43-68]
 • شبکه های عصبی رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 149-169]
 • شبکه های عصبی پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 203-220]
 • شبکه های عصبی- فازی رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 149-169]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 196-222]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس) [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 59-80]
 • شبکه‏های عصبی مصنوعی الگوی انتخاب و به کارگماری نیروی انسانی در سازمانها با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 20، 1383، صفحه 135-157]
 • شبکه های عصبی مصنوعی دسته بندی کاربران موبایل بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی: مقایسه بین تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک بیز ساده [دوره 16، شماره 2، 1391، صفحه 57-71]
 • شبکه هم‌نویسندگی تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران [دوره 23، شماره 3، 1398، صفحه 1-27]
 • شبیه‌سازی طراحی مدل همکاری برای زنجیره‌های تأمین سه‌سطحی نامحدود: رویکرد تئوری بازی‌های همکارانه [دوره 18، شماره 1، 1393، صفحه 171-191]
 • شبیه‌سازی کاربرد شبیه سازی در عدم اطمینان فرایند تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 231-251]
 • شبیه‌سازی بهینه‌سازی تعداد تجهیزات شعب بانک به کمک شبیه‌سازی و الگوریتم تبرید [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • شبیه‌سازی کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 161-181]
 • شبیه‌سازی تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • شبیه سازی مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 145-170]
 • شبیه سازی طراحی مدلی مبتنی بر شبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی [دوره 11، شماره 20، 1386، صفحه 31-58]
 • شبیه سازی طراحی فرایند های کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه کالاهای فاسد شدنی به منظور طراحی سیاست بهینه تولید با رویکرد شبیه سازی [دوره 19، شماره 3، 1394، صفحه 7-35]
 • شبیه سازی تحلیل سیستم صف بانک و کاهش مدت زمان انتظار مشتریان با رویکرد شبیه‌سازی و طراحی آزمایشات [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 95-118]
 • شبیه سازی بررسی نگرش های مدیریتی کلان در تولید مرکبات ایران با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم تحت مداخلات تحقیق و توسعه و جنبه های پایداری [دوره 23، شماره 4، 1398، صفحه 55-79]
 • شبیه سازی کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره تامین لارج در صنعت خودروسازی [دوره 25، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • شبیه‌سازی دینامیکی مدیریت سفارش‌های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه‌یابی سنتی وهزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها [دوره 18، شماره 4، 1393، صفحه 23-42]
 • شبیه‌سازی‌کامپیوتری تجزیه و تحلیل کارایی یک سیستم تولیدی به کمک مدل شبیه سازی [دوره 10، شماره 4، 1385، صفحه 211-230]
 • شخصیت طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان های لبنان (مدیریت بیمارستان) [دوره 14، شماره 2، 1389، صفحه 99-122]
 • شخصیت برند ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار [دوره 16، شماره 4، 1391، صفحه 105-124]
 • شخصیت سالم سازمانی بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 133-148]
 • شخصی‌سازی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی [دوره 21، شماره 3، 1396، صفحه 73-95]