نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی، یک وظیفه مهم و حیاتی مدیریت منابع‌انسانی تلقی می‌شود .در سالهای اخیر، به نقش ارزیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است، زیرا طرفداران آن معتقدند یک نظام اثربخش ارزیابی عملکرد می‌تواند انبوهی از مزیتها را برای سازمانها و کارکنان آنها ارزانی دارد . البته توجه به بحث ارزیابی عملکرد در سالهای اخیر در ایران بویژه در بخش دولتی قابل ملاحظه بوده و طی چند سال اخیر، دولت با پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان خود سعی در بهبود وضع موجود نظام ارزیابی در بین مدیران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان داشته است. در این مقاله، میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد فعلی و قبلی کارکنان دولت بررسی شده و در این رابطه فرضیه‌ها (7 فرضیه‌) و سؤالهایی مرتبط با هدف و منظور یک نظام ارزیابی صحیح در سازمان، مطرح و در قالب پرسشنامه در اختیار نمونه آماری (کارشناسان ادارات مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ) قرار گرفته است، سپس نظرات آنها به صورت مقایسه‌ای در رابطه با دو نظام ارزیابی عملکرد فعلی و قبلی کارکنان دولت بررسی، تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد نظام ارزیابی عملکرد فعلی کارکنان دولت در مقایسه با نظام قبلی آن از حیث تحقق اهداف مترتب بر آن موفقتر عمل کرده و حرکت روبه جلویی در این مسیر حس می‌شود. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه برنامه‌های ‌ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و رفع مشکلات و نواقص موجود و همچنین ارتقای اثربخشی آن ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Study the Effeciveness of new Public Employees Performance Appraisal System

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Tabarsa 1
  • Davood Ghafori 2

چکیده [English]

Performance appraisal is considered as an important and critical function in facilitating organization effectiveness in the field of human resource management. In recent years, there has been more attention toward the role of performance appraisal system, became it is believed that an effective performance appraisal system can present many advantages for the organization and its members. Performance appraisal system has gained considerable attention from public sector especially in Iran and in recent years the government has tried to implement this system by improving its present status among managers, supervisors/experts and employees.
In this article, the degree of past and present performance appraisal effectiveness is studied and in this regard 7 hypothesis and its referent questions are presented. By testing in a comparative method the questionnaire forms are distributed among certain members of experts in the ministry of economic affairs. The results indicate a comparison between past present performance appraisal system show a remarkable move toward a better system in the future. At the end, recommendations for developing and improving a system of performance appraisal system for public employees also removal of current difficulties and upgrading the effectiveness of the system are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HRM
  • Performance Appraisal
  • public employees
  • appraisal
  • Performance development
  • Effectiveness