نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سیستم حکمرانی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که به‌ منظور اجرای آن شرکت‌های متنوعی تحت عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می‌کنند می‌تواند بر عملکرد مشارکت و در نهایت عملکرد پروژه تأثیرگذار باشد. مطابق با مرور نقادانه ادبیات موضوع در این زمینه و دستیابی به شکاف تحقیقاتی مشخص گردید که داشتن سیستم حکمرانی مناسب یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت است. هدف این پژوهش درک عمیق از تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت و از گراندد تئوری به‌ منظور تحلیل داده‌ها و یافتن روابط میان آن‌ها استفاده شد. در اولین گام، مؤلفه‌های حکمرانی موجود و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی گردید و پیامدهای حکمرانی موجود مشخص شد؛ سپس مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب با تکرار مصاحبه میان جامعه تحقیق و شناسایی شرایط بهبود ارائه گردید و در انتها مدل حکمرانی مؤثر بر عملکرد با پیامدهای معیارهای حکمرانی مطلوب و رعایت منافع ذی‌نفعان طراحی گشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a theoretical model of the governance affecting the performance of ‎mega multi-firm projects in a consortium

نویسندگان [English]

  • samira kolbehdari 1
  • Mohammad Hossein Sobhiyah 2
  • seyyed nasrollah ebrahimi 3

چکیده [English]

Governance in megaprojects can be used to implement a variety of companies under the consortium agreement, which can affect performance of the consortium. According to literature review and achievement of the research gap, it has become clear that one of the key factors influencing success, is proper governance system. The purpose of this study is to grasp deep-seated influence of governance on mega multi-firm projects in a consortium. Using qualitative and exploratory research method, six upstream consortium of South Pars were investigated and grounded theory was used to analyze data and find relationships between them. At the first step, components of existing governance and influential factors were identified and consequences of existing governance were identified; then, by repeating interviews between the research community and identifying conditions for improvement, components of good governance were presented and effective governance model influencing performance with the implications of good governance criteria and stakeholder interests were designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance system
  • consortium
  • mega multi-firm projects
  • Effective Governance on Performance
1. TSANG, E. (1998). Motives for strategic alliance; a resource basedperspective. Scandinavian Journal of Management, 14(3), p 207- 221. 2. Chen, Q., et al. (2007). "Interface Management: A Facilitator of Lean Construction and Agile Project Management." in Proc. of the 15th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, July 18-20, East Lansing, MI, p 57-66. 3. Ho, P., et al. (2009). "Model for Organizational Governance Structure Choices in Construction Joint Ventures." JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 135 (6) p 518 – 530. 4. Beamish, P. W. (2008). "Joint venturing. Charlotte." NC: Information Age. 5. Yan, A. and B. Gray (1994). "Bargaining power, management control, and performance in United States-China joint ventures: A comparativecase study." Academy of Management Journal 37(6): p 1478 - 1517 6. Beamish, P. W. (1987). "Joint ventures in LDCs: Partner selection and performance." Management International Review 27(1): p 23 – 37. 7. Geringer, J. M. and L. Hebert (1989). "Control and performance ofinternational joint ventures." Journal of International Business Studies 202 (1): p 235 - 254. 8. MÜLLER, R. (2009). Project Governance, Gower Publishing Company. 9. xie, b. h., et al. (2011). "USING ‘WHOLE LIFE CYCLE VALUE’ TO EVALUATE INFRASTRUCTURE MEGAPROJECTS." Management and Innovation for a Sustainable Built Environment June: p 1 - 17. 10. Capka, J. R. (2004). "Megaprojects: Managing a Public Journey." Public Roads 68(1). 11. Marrewijk, V. and e. a. Alfons (2009). "Managing public–private Megaprojects: Paradoxes, Complexity, and Project Design." International Journal of Project Management 26(6): p 591 - 600. 12. BITRAN, I., et al. (2002). "‎SMART: System for The Development, Management and Support of ‎Strategic Alliances.." International Journal of Production Economics 80(1): p 3 – 10. 13. Gulati, R. (1998). "Alliance and networks." Strategic Management Journal 19 (1): p 293 - 317. 14. Schreiner, M., et al. (2009). "What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success?" Strategic Management Journal 30(13): P 1395 – 1419. 15. Christina Scott-Young, D. S. (2008). "Project success and project team management: vidence from capital projects in the process industries." Journal of Operations Management 26(6): p 749 - 766. 16. CRAWFORD, et al. (2005). "UNCERTAINTY AND LEARNING IN PHARMACEUTICAL DEMAND." Econometrica 73(4): p 1137 - 1173. 17. Klakegg, O. J. (2010). "Governance of Major Public Investment Projects." Doctoral theses Norwegian University of Science and Technology: Doctoral theses at NTNU. p 1 -396. 18. Winch, G. (2006). "Towards a Theory of Construction as Production by Projects." Building Research & Information 34(1): p 154 - 161. 19. Lin, Y.-H. and S. P. Ho (2013). "Impacts of Governance Structure Strategies on the Performance of Construction Joint Ventures." JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT MARCH: 139(3): p 304 - 312. 20. Sylvester, D. C. and N. S. A. Rani (2010). "Theoretical Framework: Factors for Project Success in Oil & Gas Companies & Contractors in Miri, Sarawak, Malaysia " International Conference on Business and Economics Research 1(1): p 1 – 5. 21. Alirezaei A T, pashaei houlaso A. (2016) The impact of organizational culture on organizational agility capabilities (Case study: one of the organizations of the Armed Forces. Journal of Management Research in Iran, 20(2): p 1 – 27. 22. Walker, D. and F. Myrick (2006). "Grounded Theory: An Exploration of Process and Procedure." Qualitative Health Research 16(4): p 547 - 559. 23. khadivar A, dortaj F. (2016) Presentation a framework for success in the implementation of knowledge management systems based on cloud,Journal of Management Research in Iran, 20(2): p 1 – 25. 24. Glaser, B. and A. Strauss (1967). " The Discovery of the Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research." Aldine de Gruyter(New York). 25. Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory, Mill Valley, CA: The Sociology Press. 26. Bakker, A. B., et al. (2010). "The role of personality in the job demands-resources model: A study of Australian academic staff." Career Development International 15(7): p 622 - 636.