اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اصغر مشبکی اصفهانی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir

سردبیر

سید حمید خدادادحسینی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khodadad
khodadadmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالفضل کزازی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693072/
kazaziatu.ac.ir

احمد جعفرنژاد چقوشی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jafarnjd
jafarnjdut.ac.ir

بهروز دریی نوکورانی

مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

194.225.24.120/Pages/Profiles.aspx?proffID=375072
b-dorisbu.ac.ir

اسدالله کردنائیج

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/naeij
naeijmodares.ac.ir

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~safaeighadikolaei/
ab.safaeiumz.ac.ir

بابک سهرابی یورتچی

مدیریت فناوری اطلاعات استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~bsohrabi
bsohrabiut.ac.ir

سید حمید خدادادحسینی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khodadad
khodadadmodares.ac.ir

علی محمدی

مدیریت تولید و عملیات استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

amohamadi1347shirazu.ac.ir

محمدرضا مهرگان

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~mehregan/publications
mehreganut.ac.ir

غلامرضا گودرزی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ایران

isu.ac.ir/cv/205/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=205&mod=scv
rgodarziisu.ac.ir

عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

faculty.srbiau.ac.ir/a-toluie/fa
toloiesrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mehdi Toloo

Operations Management & Business Statistics Professor, Technical University of Ostrava , Czech Republic

homel.vsb.cz/~tol0013/
mehdi.toloovsb.cz
0000-0002-6977-4608

Adel Hatamimarbini

Business and Management Professor of Business and Management (Department of Strategic Management and Marketing) , De Montfort University, United Kingdom

www.linkedin.com/in/adel-hatami-marbini-2009a353/?originalSubdomain=uk
adel.hatamimarbinidmu.ac.uk
0000-0002-7956-687X

Jafar Rezaei

Production management and supply chain Associate Professor, Department of Production Management and Supply Chain, Dutch University of Technology

www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/engineering-systems-and-services/people/associate-professors/dr-j-jafar-rezaei/
j.rezaeitudelft.nl
0000-0002-7407-9255

مدیر اجرایی

معین خزاعی

مدیریت صنعتی پژوهشگر، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.linkedin.com/in/moein-khazaei/
moein.khazaeigmail.com
0000-0002-3323-890X

مدیر داخلی

مسعود شکری خیادانی

مدیریت صنعتی دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

mshekari95gmail.com