مدیر مسئول


اصغر مشبکی اصفهانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

سردبیر


سید حمید خدادادحسینی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


ابوالفضل کزازی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


احمد جعفرنژاد چقوشی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


بهروز دریی نوکورانی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


اسدالله کردنائیج استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


عبد الحمید صفایی قادیکلایی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


بابک سهرابی یورتچی استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت فناوری اطلاعات

اعضای هیات تحریریه


سید حمید خدادادحسینی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


علی محمدی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مدیریت تولید و عملیات

  • amohamadi1347shirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا مهرگان استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا گودرزی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه


عباس طلوعی اشلقی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Mehdi Toloo Professor, Technical University of Ostrava , Czech Republic

Operations Management & Business Statistics

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Adel Hatamimarbini Professor of Business and Management (Department of Strategic Management and Marketing) , De Montfort University, United Kingdom

Business and Management

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Jafar Rezaei Associate Professor, Department of Production Management and Supply Chain, Dutch University of Technology

Production management and supply chain

مدیر داخلی


مسعود شکری خیادانی دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

مدیریت صنعتی

  • mshekari95gmail.com