نشریه پژوهش های مدیریت در ایران با هدف ارتقا و توسعه دانش و اقدام مدیریت در ایران، با تمرکز بر عرصه های موضوعی
1 کسب و کار، مدیریت و حسابداری (مسائل جدید) در ایران
2 بازاریابی در ایران
 3 رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در ایران
 4 استراتژی و مدیریت راهبردی در ایران
 5 روابط صنعتی در ایران
می پردازد

 

لینک دانلود