نویسندگان

-

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر، دریافت بررسی رابطه هماهنگی گونه‌های پذیرش استراتژی‌های تغییر ‏سازمانی(گونه‌های ساختار، تکنولوژی، فرهنگ، نیروی انسانی، اهداف) بر افزایش عملکرد است.‏
روش: جامعه پژوهشی حاضر شامل شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران است و کل ‏شرکت‌های مذکور در طول سال‌های 79-1384 به عنوان نمونه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.‏
در اجرای این تحقیق از روش ترکیبی با رویکرد کیفی و کمی استفاده ‌شد.روش کیفی استفاده شده ‏در این تحقیق، مطالعه موردی بود‏ ‏ و به منظور اجرای آن از مشاهده، مصاحبه و بررسی متون برای ‏جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و همبستگی بود. به ‏منظور جمع‌آوری اطلاعات در این روش از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.‏
یافته‌ها: با استفاده از روش کیفی و روش کمی مشخص شد که به موازات افزایش عملکرد ‏شرکت‌های هواپیمایی، گونه‌های استراتژی‌های تغییر سازمانی تغییر پیدا می‌کنند. در ضمن با افزایش ‏میزان هماهنگی گونه‌های استراتژی‌های تغییر سازمانی، میزان عملکرد (کارایی و اثربخشی) آن‌ها نیز بالا ‏‏‌می‌رود.‏
نتیجه‌گیری: سازمان‌های درون یک صنعت می‌توانند به گروه‌های عملکردی مختلف تقسیم شوند ‏‏( به عنوان نمونه عملکرد بالا، عملکرد متوسط، عملکرد پایین).‏
افزایش عملکرد از طریق هماهنگ سازی گونه‌های استراتژیهای تغییر به دو طریق انجام پذیر است: ‏الف-افزایش عملکرد بین گروهی: به موازات افزایش هماهنگی بین گونه‌های استراتژی‌های تغییر، ‏سازمانها می‌توانند صرف نظر از این که در چه گروهی هستند (عملکرد بالا ،عملکرد متوسط،عملکرد ‏پایین)، به صورت فزاینده عملکرد خود را افزایش دهند؛ ب- افزایش عملکرد درون گروهی: به موازات ‏افزایش هماهنگی بین گونه‌های استراتژی‌های تغییر یک سازمان درون یک گروه خاص ( به‌عنوان ‏نمونه ،گروه سازمان‌های با عملکرد پایین) می‌توان انتظار افزایش عملکرد آن سازمان خاص را درون ‏گروه خود داشت. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for Improving the Performance Through ‎Alignment of Organizational Change Strategies

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Objective: The purpose of the present research is to study the relationship ‎between the alignment of different typologies of strategies for organizational ‎change strategies (structure, technology, culture, human resources and goals) ‎with improving the performance .‎
Methodology: The sampling of the present study was done on foreign airlines, ‎which are operating in Iran and the total population way under examination as the ‎subjects of the research. This study was done through both qualitative and ‎quantitative methods. The qualitative method included the grounded theory and ‎the data collection for this research was made by observation, interview and ‎Literature review. The applied quantitative method was a correlational field study. ‎The instrumentation was made through three researcher-made questionnaires. ‎
Results: Applying of the qualitative and quantitative methods approved that the ‎more the performance of the airlines improves, the more the typologies of strategic ‎reference points and strategic change variables will increase. Meanwhile, the more ‎the alignment among the typologies of organizational change strategies increases, ‎the more will be their performance (efficiency and effectiveness).‎
Conclusion: The results gained in both qualitative and quantitative methods are ‎in harmony with each other and it can be declared that making alignment ‎between the typologies of organizational change strategies (structure, ‎technology, culture, human resources and goals) can improve the performance.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational change strategies
  • Change Typology
  • Alignment
  • ‎strategic reference points
  • Performance‎