نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آیندگان

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد و از آنجایی که پیچیدگی های زیادی در پروژه های امروزی وجود دارند، شناسایی مهمترین دسته های ریسک برای موفقیت و کارآمدی پروژه ها نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش در پی تعیین مهمترین ریسک ها در چارچوب ساختار شکست ریسک ویرایش چهارم راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه می باشد که قابلیت تعمیم به تمامی مواردی که در تعریف پروژه در سطح کشور می گنجند را دارد. نظر به اینکه ریسک های پروژه دارای اثرات متقابل بر یکدیگر هستند با در نظر گرفتن این روابط متقابل و علّت و معلولی برای تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه طبق ساختار شکست ریسک ویرایش چهارم راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه از روش دیماتل بهره گرفته شد. همچنین از نظریه مجموعه های فازی برای کسب نظرات ذهنی خبرگان که دارای تجربه و دانش کافی در سطح پروژه های کشور بودند استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر این بودند که دسته های ریسک «بیرونی»، «فنّی»، «مدیریت پروژه» و «سازمانی» به ترتیب با اهمیت ترین دسته های ریسک هستند و در مهمترین دسته یعنی ریسک های «بیرونی»، ریسک های متأثر از قوانین تنظیمی، در دسته ی ریسک های «فنّی» ریسک های مرتبط به «فناوری»، در دسته ی ریسک های «مدیریت پروژه» ریسک های مرتبط به «تخمین» و در دسته ی ریسک های «سازمانی»، ریسک های مرتبط به «وابستگی های پروژه» در رتبه اول اهمیت می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining most significant project risk's categories with considering causal relations between them in the fuzzy environment

نویسندگان [English]

  • Amin Vafadar Nikjoo 1
  • Ali Shahabi 2
  • S.M. Ali Khatami Firouzabadi 3

چکیده [English]

Every project has many risks and as there are many complexities in projects today, recognizing the most important risks is essential for projects' success and efficiency. In this research, we tried to determine most significant risk's categories in the framework of risk breakdown structure of 4th edition of Project Management Body of Knowledge Guide that can be generalize to all projects in Iran. With considering dependencies and interactive relations between risks of project, we used DEMATEL method to determine the most significant project risk's categories on the basis of risk breakdown structure of 4th edition of Project Management Body of Knowledge Guide. Also fuzzy set theory was applied to measure experts' subjective judgments, experts who have rich expertise and knowledge in Iranian projects were selected to evaluate the influences. The results revealed that "External", "Technical", "Project Management" and "Organizational" risks are significant and in the most important risk's category which is "External", "Regulatory" risks and in "Technical", "Project Management" and "Organizational" risks, "Technology", "Estimating" and "Project Dependencies" are the most important risks respectively and should be paid more attention because they were in the first rank of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Project management
  • DEMATEL
  • Fuzzy set Theory
  • Multiple Attribute Decision Making (MADM)