زمانبندی دو هدفه شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی

محمد اکبری؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 1-21

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه یک رویکرد بهینه یابی برای مسأله دو هدفه زمانبندی شیفت کاری و گردش شغلی بمنظور بهرهبرداری از عملکرد بهینه کارکنان می باشد. در این مقاله مسأله زمانبندی شیفت کاری و گردش شغلی کارکنان بصورت همزمان با اهداف کمینه سازی هزینه های نیروی کار و بیشینه سازی تعداد گردش شغلی کارکنان بررسی شده است. همچنین عوامل خستگی، یادگیری ...  بیشتر

طراحی مدل ارتقاء سرمایه روان‌شناختی در سازمان‌های دولتی ایران: تبیین نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی

رضا نجاری؛ محمد جواد حضوری؛ علی صالحی؛ حسن دانایی فرد

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 23-47

چکیده
  سرمایه روان شناختی از مفاهیم نوینی است که از هزاره سوم مطرح و از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان و اندیشه ورزان حوزه رفتار، مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارتقاء سرمایه روان شناختی با ...  بیشتر

تعیین مهمترین دسته های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان آنها در محیط فازی

امین وفادار نیکجو؛ علی شهابی؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 49-69

چکیده
  هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد و از آنجایی که پیچیدگی های زیادی در پروژه های امروزی وجود دارند، شناسایی مهمترین دسته های ریسک برای موفقیت و کارآمدی پروژه ها نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش در پی تعیین مهمترین ریسک ها در چارچوب ساختار شکست ریسک ویرایش چهارم راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه می باشد که قابلیت تعمیم به تمامی مواردی که ...  بیشتر

بررسی ریسک اطلاعات با استفاده از مدل های ریزساختار بازار

رضا عیوض لو؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 71-85

چکیده
  مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها توزیع اطلاعات را متقارن فرض کرده و بده -بستان یکسانی را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برخورداری برخی معامله گران از اطلاعات خصوصی، سرمایه گذاران با ریسک اطلاعات روبرو خواهند بود؛ این ریسک عباتست از ریسک معامله با معامله گران مطلع. ایزلی و همکاران وی (2002) احتمال ...  بیشتر

ارزیابی و محاسبه بهره وری گروههای صنعتی در افق 1404 با رویکرد پویای شناسی سیستمی

احمد رجبی؛ محمد هاشم موسوی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 87-111

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، بهره وری گروههای صنعتی در افق1404مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با توجه به رفتار شناسی متغیرهای موثر و داده های آماری سال 1380 الی 1388، الگوی سیستمی محاسبه بهره وری طراحی و تا افق 1404شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری انرژی در ...  بیشتر

ارزیابی بازده بلند مدت عرضه های عمومی اولیه با رویکرد مدل فاما و فرنچ و تاکید بر نقدشوندگی و اهرم

امین رضائی مقدم؛ محمدرضا رستمی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 113-127

چکیده
  با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی شرکت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و وضعیت اقتصادی اقدام به خرید سهام عرضه اولیه نمایند و این امر در مواردی منجر به زیان بیش از ...  بیشتر

ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران

عبدالحمید صفایی قادیکلایی1؛ محمدرضا طبیبی2؛ فاطمه حاجی آبادی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 129-149

چکیده
  در محیط تجاری جدید، خرید فعالیتی حیاتی در ایجاد ارزش افزوده برای محصولات و عاملی تعیین کننده برای بقا و سودآوری است. با توجه به مسائل زیست محیطی، فرایند خرید، پیچیده تر می شود چرا که در خرید سبزباید علاوه بر معیارهای سنتی مانند هزینه، کیفیت، زمان تدارک و انعطاف پذیری، مسئولیت زیست محیطی تأمین کننده نیز مدنظر قرار گیرد. در نتیجه این ...  بیشتر

برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیلگر جوّ رقابتی و رضایت شغلی

مسعود اثناعشری؛ شهریار عزیزی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 151-165

چکیده
  برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیل گر جوّ رقابتی و رضایت شغلی   چکیده این پژوهش در پی ارزیابی تأثیر عوامل موثر بر عملکرد برند با رویکرد برند سازی داخلی در بانک تات است. این مطالعه با طراحی مدلی مفهومی متشکل از 9 فرضیه انجام شد. 239 نفر از کارکنان بانک تات به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از ...  بیشتر

بررسی تأثیرعوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار

فرشید دهقانی اناری؛ سعید فتحی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 167-189

چکیده
  در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها، رفتارهای نادرست سرمایه گذاران در تصمیم گیری ها به دلیل شرایط مبهم و اشتباهات شناختی است. با توجه به اینکه این بحرانها در بازار های داخلی نیز وجود دارد، این پژوهش به منظور درک و شرح رفتار سرمایه گذاران و شناسایی عوامل جامعه ...  بیشتر

بررسی کارائی میزان حد نوسان قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حسن قالیباف اصل؛ سمیه راسخ

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 191-210

چکیده
  نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ...  بیشتر