نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

چکیده

در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها، رفتارهای نادرست سرمایه گذاران در تصمیم گیری ها به دلیل شرایط مبهم و اشتباهات شناختی است. با توجه به اینکه این بحرانها در بازار های داخلی نیز وجود دارد، این پژوهش به منظور درک و شرح رفتار سرمایه گذاران و شناسایی عوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی سرمایه گذران انجام شده است تا شاید کمکی به رفع این بحرانها در بازار اوراق بهادار شود. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و فرضیه های پژوهش با استفاده آزمون Tهتلینگ و روش رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرارگرفت. این پژوهش دارای یازده فرضیه می باشد که تمام این فرضیه ها در سطح معنی داری 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که سرمایه گذاران در راستای تأمین نیازهای مالی شان به دنبال ارضاء نیازهای جامعه گرایانه خود نیز هستند و سطح دانش و تجربه سرمایه گذاران و سن هر دو شکل رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری را تحت تأثیر قرار می دهد و اهمیت نیازهای جامعه گرایانه فقط بر رفتار انطباقی هنجاری اثر می گذارد و همچنین جنسیت سرمایه گذاران هیچکدام از دو شکل رفتار انطباقی را تحت تأثیر قراد نداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of sociological Factors on Information and Normative Conformity Behavior of Investors in Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • farshid dehghani 1
  • Saeed Fathi Fathi 2

چکیده [English]

In the past decade, national and international financial markets have experienced many financial crises. One reason for this crisis is the incorrect behavior of investors in making decisions, because of unclear situations and cognitive mistakes. with regard to there are these crisis in the domestic market , This study tries to explain the behavior of investors and identify sociological factors that influence on Conformity Behavior of Investors , It will help to solve financial crises in the securities market. In this research a questionnaire was used to collect data and research hypotheses were tested using Hotelling’s T-square test and multiple regression techniques. Results showed that investors satisfy their financial needs in line with its sociological needs and Knowledge and investment experience and age of investors are affect both forms of conformity behaviors and sociological needs are affect only on Normative Conformity Behavior and Investors gender did not affect any of the two forms of Conformity Behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • ؛Information Conformity Behavior؛Normative Conformity Behavior؛Sociological Factors