نویسندگان

1 کارشناس ارشد MBA دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار-دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برند سازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیل گر جوّ رقابتی و رضایت شغلی   چکیده این پژوهش در پی ارزیابی تأثیر عوامل موثر بر عملکرد برند با رویکرد برند سازی داخلی در بانک تات است. این مطالعه با طراحی مدلی مفهومی متشکل از 9 فرضیه انجام شد. 239 نفر از کارکنان بانک تات به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه 51 سوالی حاوی 6 سوال جمعیت شناختی و45 سوال تخصصی انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای در دامنه قابل قبول قرار داشتند. برای آزمون مدل و فرضیه ها از دو روش تحلیل مسیر با نرم افزار (AMOS) و آزمون چاو استفاده شد. بر اساس یافته ها نقش تعدیل گری مثبت جوّ رقابتی محیط کار و رضایت شغلی کارکنان بر رابطه بین برند سازی داخلی و هویت و تعهد برند مورد تایید قرارگرفت. نتایج تحلیل مسیر حاکی از وجود اثر معنادار برند سازی داخلی و هویت و تعهد برند بر عملکرد برند است. همچنین دو فرضیه دال بر تایید اثر برند سازی داخلی بر تعهد برند و اثر هویت برند بر عملکرد برند تایید نشدند. واژگان کلیدی: برند سازی داخلی; عملکرد برند; تعهد برند; جوّ رقابتی; تعهد برند  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Branding and Brand Performance: The Moderator Role of Workplace Competitive Climate and Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Masoud Asnaashari 1
  • Shahriar Azizi 2

چکیده [English]

This study seeks investigation of the impact of factors effect on the brand performance based on internal branding approach in TAT bank. A conceptual model consist of 9 hypotheses were designed and tested in this research. 239 employees of TAT bank by clustering method were selected. Data gathered via 51-items including 6 demographics and 45 specialized questions. Alpha cornbach's coefficients were in acceptable range for all variables.For testing the model we use path analysis by using AMOS and chow test. Findings prove the moderation role of workplace competitive climate and job satisfaction on the relationship between internal branding with brand identification and brand commitment. Path analysis indicated that internal branding impact brand identification positively, brand commitment impact brand performance positively and brand identification impact brand commitment positively. Two hypotheses include the impact of internal branding on brand commitment and the impact of brand identification on the brand performance was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Branding
  • Brand Identification
  • Brand Commitment
  • Job Satisfaction
  • Competitive Climate