نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه پیام نور

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

چکیده

سرمایه روان شناختی از مفاهیم نوینی است که از هزاره سوم مطرح و از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان و اندیشه ورزان حوزه رفتار، مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارتقاء سرمایه روان شناختی با محوریت کارکردهای منابع انسانی بوده است. این پژوهش سبغه کمّی داشته و از استراتژی همبستگی تبعیت می کند. جامعه آماری پژوهش عبارت از کارکنان سازمان های دولتی بودند که منطق انتخاب آنها، دسته بندی سازمان های دولتی در نظام بودجه ای بوده است که به سه دسته عمومی، اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی شده اند. نظر به گستردگی زیاد این سازمان ها در سطح کشورمان، سازمان های دولتی استان تهران به عنوان خوشه اصلی مورد توجه قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری و با استفاده از روش معالات ساختاری و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای منابع انسانی با سرمایه روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار دارند، اما وقتی ادراک عدالت در رابطه بین آنها مداخله می کند، ضریب و شدت همبستگی آنها افزایش می یابد. در این بین کارکردهای منابع انسانی از طریق ادراک عدالت بیشترین تأثیر را بر روی مؤلفه تاب آوری داشته اند. در نهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر مناسب بودن آن برای سازمان های دولتی ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing the model of improving psychological capital in Iranian public organization: Identifying the role of human resource management functions

نویسندگان [English]

  • Reza Najari 1
  • Mohammad Javad Hozoori 2
  • Ali Salehi 3
  • Hasan Danayefard 4

چکیده [English]

Psychological capital is a new concept that has been discussed in the third millennium and entered in the field of management since 2006 Due to its unique role in organizational wealth-generation, it has become in the core attention of scholars and intellectuals research in the field of behavior, human resource management and human capital. So the main goal of this paper is designing a model to improve psychological capital in Iranianpublic organizations with identifying the role of human resource functions. This research has employed quantitative approach and followed correlation method. The populations for this study were employees of public organizations; the rational for selection of them was classification system in the governmental budget. Accordingly, they were classified into the three categories of general, social and economic. On the other hand, due to the wide dispersion and large organizations across the country, public organizations of Tehran province were chosen as key clusters.
The research method is descriptive correlation study, and the data were collected using standard questionnaires. The data were analyzed by using structural equations and multiple regressions. The research findings showed that HR functions have significant positive relation with the psychological capital; however when organizational justice is placed as the intervening variable between them, the correlation coefficient is increased. The results also indicated that HRM functions have the greatest effect on Psycap by organizational justice. At last, fitness test of the model demonstrated that it is suitable for Iranian public organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staff Scheduling
  • Job rotation
  • Human factors
  • genetic algorithm
  • ε-constraint technique