نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها-دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز- دانشگاه شیراز

2 استادیار موسسه جهاد کشاورزی فارس

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، بهره وری گروههای صنعتی در افق1404مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با توجه به رفتار شناسی متغیرهای موثر و داده های آماری سال 1380 الی 1388، الگوی سیستمی محاسبه بهره وری طراحی و تا افق 1404شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری انرژی در بخش صنعت از سال 1389 تا پایان سال 1396 بدلیل اجرای طرح هدفمندی حاملهای انرژی و افزایش قیمت نهاده ها، همواره با نرخ نزولی مواجه خواهد بود، اما از پایان سال 1396 شروع به رشد کرده و تا پایان سال 1404 همواره افزایش خواهد یافت. همچنین روند بهره وری نیروی انسانی نسبت به عامل سرمایه و انرژی از ثبات بیشتری برخوردار بوده و نوسانات کمتری خواهد داشت. با توجه به نقش بهره وری عوامل تولید در ارزش افزوده، بررسی سیاستهای مختلف تغییر نرخ بهره وری نشان داد، با افزایش سالانه 1 درصد بهره وری عوامل تولید، ارزش افزوده بخش صنعت در افق 1404 نسبت به سال پایه(1380) 5/3 برابر افزایش خواهد یافت که این نتایج اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیران این بخش جهت ارتقاء و افزایش بهره وری در برنامه ریزیهای آینده ایجاد می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appraisal and calculate productivity of the industrial groups with applying of system dynamics approach in 1404 horizon.

نویسندگان [English]

  • ahmad rajabi 1
  • Mohammad Hashem Moosavi-Haghighi Moosavi-Haghighi 2

چکیده [English]

Appraisal and calculate productivity of the industrial groups with applying of system dynamics approach in 1404 horizon. In this paper, industrial productivity was calculated in 1404 horizon with usage of system dynamics model. For this purpose, with regard to behavior of the effective variables and data of 1380 to 1388 years, the productivity model was designed and simulated.The result showed industrial productivity from 1380 to 1388 years always decreasing and this trend because increasing input production, will be continuing from 1389 to 1396 years, but from 1396 to 1404 horizon this trend will be increased. It should be noted that the productivity of the manufacturing process, labor productivity is lower fluctuation from than capital and energy. With regard to role of industrial productivity in value added, the appraisal of policy changes showed that increase of 1% annual productivity rate in industrial sector in 1404 with ratio to bas year, lead to increasing 3.5%.value added

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • System Dynamics
  • industrial groups