نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی، تهران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی شرکت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و وضعیت اقتصادی اقدام به خرید سهام عرضه اولیه نمایند و این امر در مواردی منجر به زیان بیش از معمول برای سهامداران و سرمایه گذاران کوتاه مدت و یا بلند مدت شرکتها می گردد.لذا انجام تحقیقی که به بررسی تاثیرات،عوامل مهمی چون نقدشوندگی و اهرم بر بازده عرضه های اولیه بپردازد ،ضروری می نماید. در این پژوهش از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان شاخص های سنجش نقدشوندگی معاملاتی سهام و از نسبت بدهی به دارایی بعنوان نسبت اهرمی استفاده شده است. همچنین دوره بازده بلندمدت در عرضه های اولیه 1سال پس از عرضه با در نظر گرفتن 3 ماه اولیه بعنوان بازده کوتاه مدت درنظرگرفته شده است. با توجه به نتایج آزمون های 16 معادله رگرسیون مورد بررسی، از بین پنج متغیر مستقل مورد بررسی تنها عوامل صرف ریسک بازار و اندازه رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند و در مورد سایر عوامل نمی توان گفت رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on long term IPO return: Developing Fama and French model

نویسندگان [English]

  • amin rezaeemoghadam 1
  • mohammad rostami 2

چکیده [English]

In asset pricing and portfolio management the Fama-French three factor model is a model designed by Eugene Fama and Kenneth French to describe stock returns. The traditional asset pricing model, known formally as the Capital Asset Pricing Model, CAPM, uses only one variable, beta, to describe the returns of a portfolio or stock with the returns of the market as a whole. In contrast, the Fama–French model uses three variables. Fama and French started with the observation that two classes of stocks have tended to do better than the market as a whole: small caps and, stocks with a high book-to-market ratio, customarily called value stocks, contrasted with growth stocks. They then added two factors to CAPM to reflect a portfolio's exposure to these two classes Based on Fama and French about short term abnormal return in IPO's investors may fall in to traps by involving IPO's without considering fundamentals of stocks which would cause their loss, so this survey is conducted to study the liquidity and leverage effects beside Fama-French three factors on IPO's. this survey uses Amihood illiquidity measure and leverage ratio to explore the long run return (one year) considering (3 month) as short term. regression analysis showed among 5 major variables only market premium and size had significant relation with long run return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "liquidity"
  • "three factor model"
  • "long run return"
  • "ipo"