نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها توزیع اطلاعات را متقارن فرض کرده و بده -بستان یکسانی را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برخورداری برخی معامله گران از اطلاعات خصوصی، سرمایه گذاران با ریسک اطلاعات روبرو خواهند بود؛ این ریسک عباتست از ریسک معامله با معامله گران مطلع. ایزلی و همکاران وی (2002) احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را به عنوان شاخص ریسک اطلاعات معرفی کرده و مدل ریزساختاری را بدین منظور توسعه داده اند. این مقاله قیمت گذاری ریسک اطلاعات را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده و رابطه بین اندازه شرکت و احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (شاخص ریسک اطلاعات) قادر به توضیح بازده سهام می باشد. ده درصد افزایش در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی 8/2 درصد افزایش در بازده را به همراه خواهد داشت. همچنین ارتباط منفی و معنی داری بین اندازه شرکت و احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Information Risk using Microstructure Models

نویسندگان [English]

  • reza eyvazlu 1
  • reza raei 2
  • shapour mohammadi 3

چکیده [English]

Classic asset pricing models assume that distribution of information is symmetric and suppose similar trade-off between risk and return among investors. In terms of information asymmetry that some traders have private information, investors will be faced with information risk; this is the risk of trading with informed traders. Easley et al. (2002) introduced probability of information based trade (PIN) as information risk measurement and developed a microstructure model for estimating PIN. This paper examines information risk pricing in Tehran Stock Exchange to see whether PIN can explain stock return in TSE. In the other hand we investigate relationship between firm size and probability of information based trade (PIN). Our results show that probability of information based trade (indicator of information risk) can explain stock return. A10 percent increase in PIN leads to 2.8 percent increase in stock return. Also negative relationship found between firm size and probability of information based trade (PIN).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microstructure
  • information
  • size