نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهراء

2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده

نوسان غیرمنطقی در قیمت سهام موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می شود . حد نوسان از افزایش یا کاهش قیمت سهام از سطح از پیش تعیین شده قیمت جلوگیری می نماید. محققان درباره اعمال حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و تا کنون آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان پذیری قیمت سهام می شود و در انجام معاملات مداخله نمی کند. در مقابل منتقدان ادعا می کنند که حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام(فرضیه تسری نوسان ها)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد(فرضیه تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید (فرضیه مداخله در معاملات). روشها و مدلهای مختلفی جهت سنجش کارائی میزان حد نوسان قیمت در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هر یک از روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند. برای بررسی تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی از آزمون Z دوجمله ای و برای بررسی مداخله در معاملات بورس از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 32 شرکت طی سال های 1378 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حد نوسان باعث تسری نوسانات و تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی می شود اما تأثیری در مداخله معاملات ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of price limits on volatility of stock returns in tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghalibaf Asl Ghalibaf Asl 1
  • SOMAYEH RASEKH 2

چکیده [English]

Abstract: Illogical limits of the stock prices have led to ambiguities in optimal resource allocations. Price limit prevents increase or decrease in stock prices with respect to the predetermined prices. There are different viewpoints on implementation of stock price limits. The negative or positive effects of implementing stock price limits haven’t yet been demonstrated. Those who advocate implementation of price limits claim that these measurements can reduce price volatility while not intervening in the transactions. On the contrary, the critics argue that price limit will make more volatility ( hypothesis of volatility extension), will prevent stock price to reach the balance level ( hypothesis for delay in reaching real price) and it will also intervene in transactions through limiting stock prices ( hypothesis of intervention in transactions). Different models and methods have been provided for measuring effectiveness of price limits in different global stock exchanges each of which are appropriate for certain conditions. To study the delay in reaching the real price, Z binomial test was used and Wilcoxon test was applied for studying intervention in transactions. 32 companies have been reviewed through the current research since 2000 to 2009. The results indicated that price limit can extend volatility and make delays in reaching the real prices. However, it doesn’t influence on intervening the transactions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock exchange
  • Price limit
  • Volatility extensions
  • Delay in reaching the real prices
  • Intervention in transactions