نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سال "حمایت از کالای ایرانی" موضوع تمایل به ترجیح محصولات داخلی توجه بیشتری را طلب می­ کند. در این پژوهش برای تشخیص گروه­های مختلف مصرف ­کنندگان ازنظر تمایل به ترجیح محصولات داخلی، مقیاس جدیدی ارائه شده است تا نه یک دسته، بلکه دسته ­های مختلف مصرف­ کنندگان را ازنظر میزان ترجیح محصولات داخلی تشخیص دهد. در این پژوهش آمیخته، ابتدا مقیاس جدیدی توسط خبرگانِ دانشگاهی و با انتخاب و اصلاح گویه­ های طراحی‌شده برای شناسایی سه دسته مصرف ­کنندگان قوم ­مدار، جهان­ وطن ­گرا و بیگانه ­مدار ایجادشد؛ سپس مقیاس بدست آمده در صنعت خودرو ایران آزمون و 558 پرسشنامه قابل‌تحلیل بر اساس تحلیل خوش ه­ای، ابتدا به دو دسته، یعنی متمایل به خودرو خارجی و متمایل به خودرو داخلی طبقه­بندی شدند. نقاط ضعف این تقسیم­بندی، در تقسیم مشاهدات به 5 دسته به حداقل رسید. بر این اساس خوشه­ای که ویژگی­های مصرف­کنندگان قوم­مدار را داشته باشد، شکل نگرفت. خوشه­ای با عنوان طرفداران محصولات داخلی اما ناراضی از محصولات یک صنعت شناسایی شد که در تحقیقات پیشین و در تقسیم مشتریان به دو دسته، منشأ تناقض تئوری و واقعیت بازار بود. براساس یافته­های پژوهش و در راستای "حمایت از کالای ایرانی" پیگیری همیشگی تغییرات خوشه­ها در صنایع مختلف و تدوین برنامه­های متناسب با هر خوشه پیشنهاد شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Scale for Customer Clustering in Domestic Product Preference; a Case Study in Automotive Industry

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hasanzade 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Asghar Moshabbaki Esfahani 2
  • Parviz Ahmadi 3

چکیده [English]

Abstract: In a year named as "Supporting Iranian Goods", more attention has to be paid to the tendency of preferring domestic products. The present study, for the recognition of different groups of consumers in terms of the preference for domestic products, has offered a new scale in order to identify not only one category, but different categories of consumers. In this mixed method research, firstly a new scale has been developed by academic experts’ selection among the items designed to identify three groups of ethnocentric, cosmopolitan, and xenocentric consumers and by experts’ reformation for new purpose. Then, the new scale has been tested in the context of Iran’s automotive industry. Based on a cluster analysis, 558 analyzable questionnaires were first grouped into two categories, namely, prone to foreign car preference and prone to domestic car preference. The weaknesses of such classification were minimized by classifying customers into five categories. Based on our finding, no cluster characterizing ethnocentric consumers was formed. A cluster identified as the fans of domestic but dissatisfied with the products of an industry, which in previous research and in the division of customers into two categories, was the source of the theory's contradiction with the market reality. Besides offering proposals tailored to each category in line with "supporting Iranian goods", constant pursuit of cluster changes in various industries is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic products preference
  • domestic car preference
  • clustering of consumers
  • clustering scale of domestic product preference
  1. Naghibi, H., Farsijani, H., Kasaei, M. & Zandieh, M. (2017). Explanation of effective components in the structure of world class manufacturing in the automotive industry. Modern Research in Decision Making, 1(4), 167-186. (In Persian). Balabanis, G., & Diamantopoulos, A. (2016). Consumer xenocentrism as determinant of foreign product preference: A system justification perspective. Journal of International Marketing, 24(3), 58-77. Memarnezhad, A., Hosseini, S. & Khatabi, S. (2009). Evaluation of Structure and Performance of Automobile Industry in Iran. Economic Modeling, 3(10), 103-120. (In Persian). Zarei, A., Siahsarani Kojouri, M. (2017). Discovery and analysis of shopping behavior of older customers decide to buy organic products: The combination of clustering and decision tree. Modern Research in Decision Making, 2(3), 147-172. (In Persian). Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE. Journal of marketing research, 280-289. Siamagka, N. T., & Balabanis, G. (2015). Revisiting consumer ethnocentrism: review, reconceptualization, and empirical testing. Journal of International Marketing, 23(3), 66-86. He, J., & Wang, C. L. (2015). Cultural identity and consumer ethnocentrism impacts on preference and purchase of domestic versus import brands: An empirical study in China. Journal of Business Research, 68(6), 1225-1233. Bahmani, M. (2012). Examining the Level of Consuming Nationalism, Trust in Ads and Propensity towards Domestic Goods: A Case Study of 28 Iranian Provinces. Communication Research, 19(71), 159-182 (in Persian). Newman, C. L., Turri, A. M., Howlett, E., & Stokes, A. (2014). Twenty years of country-of-origin food labeling research: a review of the literature and implications for food marketing systems. Journal of Macromarketing, 34(4), 505-519. Wall, M., & Heslop, L. A. (1986). Consumer attitudes toward Canadian-made versus imported products. Journal of the Academy of Marketing Science, 14(2), 27-36. Bartsch, F., Riefler, P., & Diamantopoulos, A. (2016). A taxonomy and review of positive consumer dispositions toward foreign countries and globalization. Journal of International Marketing, 24(1), 82-110. Shankarmahesh, M. N. (2006). Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences. International Marketing Review, 23(2), 146-172. Zafer Erdogan, B., & Uzkurt, C. (2010). Effects of ethnocentric tendency on consumers' perception of product attitudes for foreign and domestic products. Cross Cultural Management: An International Journal, 17(4), 393-406. Caruana, A. (1996). The effects of dogmatism and social class variables on consumer ethnocentrism in Malta. Marketing Intelligence & Planning, 14(4), 39-44. Klein, J. G., & Ettensoe, R. (1999). Consumer animosity and consumer ethnocentrism: An analysis of unique antecedents. Journal of International Consumer Marketing, 11(4), 5-24. Sharma, S., Shimp, T. A., & Shin, J. (1994). Consumer ethnocentrism: A test of antecedents and moderators. Journal of the academy of marketing science, 23(1), 26-37. Poursalimi, M., Hashemian, M., Tabakhian, L. (2017). "Investigation the effect of Iranian consumer cosmopolitanism on their attitude toward domestic products by mediating role of consumer ethnocentrism: In terms of social identity theory" (Case of study: domestic products consumers in Mashhad city). Iranian Business Management, 8(4), 895-810 (In Persian). Lawrence, S. J. (2012). Consumer Xenocentrism and Consumer Cosmopolitanism: The De-Velopment and Validation of Scales of Constructs Influencing Attitudes towards Foreign Product Consumption, Dissertation Submitted to Doctor of Philosophy, Wayne State University. Shimp, T. A. (1984). Consumer ethnocentrism: The concept and a preliminary empirical test. ACR North American Advances, 11, 285-290. Acharya, C., & Elliott, G. (2003). Consumer ethnocentrism, perceived product quality and choice—an empirical investigation. Journal of International Consumer Marketing, 15(4), 87-115. Vida, I., & Reardon, J. (2008). Domestic consumption: rational, affective or normative choice?. Journal of Consumer Marketing, 25(1), 34-44. Riefler, P., & Diamantopoulos, A. (2009). Consumer cosmopolitanism: Review and replication of the CYMYC scale. Journal of Business Research, 62(4), 407-419. Riefler, P., Diamantopoulos, A., & Siguaw, J. A. (2012). Cosmopolitan consumers as a target group for segmentation. Journal of International Business Studies, 43(3), 285-305. Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for Lawshe’s content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45(3), 197-210. Khodadad Hosseini H, Shafiee Roodposhti M, Khord Naeig A, Mohammadian M. (2014). Conceptualizing the Model for Realization of Sustainable Marketing in I.R. Iran's Automotive Industry. Management Research in Iran, 18(1), 25-53. (In Persian). Azar, A. and Khadivar, A. (1393). Application of multivariate statistical analysis in management, Tehran: Negahe Danesh (in Persian). Herche, J., & Engelland, B. (1996). Reversed-polarity items and scale unidimensionality. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(4), 366-374. Haghighi, M and Hosseinzade, M (2010). Comparing the Tendency of Consumption of Domestic Products in Tehran with Other Countries and Examining its Effect on Products Evaluation and Preference, Management Researches in Iran, 13(4), 103-139 (in Persian). Dehdashti Shahrokh, Z., Ghasemi, H., and Saifi, A. (2011). The Effect of Consumer Ethnocentrism on Imports Purchase Intention. Management Studies in Development and Evolution, 17(62), 115-142. (In Persian). Ranjbarian, B., Gholizadeh Shoghl Abad, R. (2009). Consumer Ethnocentrism and Its Relation with Patriotism and Cosmopolitanism Characteristics among Students of University of Isfahan. Iranian Business Management, 1(3), 87-106. (In Persian).