نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه با تشدید فضای رقابتی و تلاش شرکت‌ها در کسب سهم بیشتر از بازار، ضرورت تدوین مدل‌‌های جدید به‌منظور به‌کارگیری استراتژی‌‌های رقابتی بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، توجه به بحث مدیریت هزینه با هدف جلب رضایت مشتریان از یک‌سو و حفظ حاشیه سود مورد نظر تولیدکنندگان از سوی دیگر، اهمیت بسزایی یافته است.
این پژوهش به‌ منظور طراحی مدل مناسب استراتژی تحول سازمانی در مدیریت هزینه زنجیره تأمین شرکت‌ایران خودرو انجام شده است. پژوهش حاضر با مطالعه مدل‌‌های شناخته‌شده، تحول و شناسایی مؤلفه‌‌های مؤثر در‌ایجاد تحول در مدیریت هزینه و با رویکرد رفتار سازمانی، عوامل مؤثر بر مدیریت هزینه یعنی عوامل رفتاری، ساختاری، رقبا و فناوری را در جامعه تحقیق بررسی کرده است. ازاین‌رو مدل مفهومی‌تحقیق به‌ شکل ارتباط میان چهار سازه اصلی تأثیرگذار بر مدیریت هزینه و ده متغیر سازنده این سازه‌‌‌ها تببین شده است. در خصوص سازه رفتار، بررسی عوامل تأثیرگذار در سه سطح رفتار فردی، گروهی و سازمانی انجام می‌شود. همچنین در بخش رقبا، تأثیر تک‌منبع ‌بودن و ساختار هزینه شرکت‌‌‌ها و در بخش فناوری، تأثیر فناوری اطلاعات و فناوری تولید سنجش می‌شود. در بخش سازه ساختار نیز بررسی میزان تأثیر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز بر استراتژی تحول مدیریت هزینه سنجش شده است.
توزیع و بررسی پرسش‌نامه‌‌های جمع‌آوری‌شده از میان 41 تولید کننده گرید A در زنجیره تأمین قطعات شرکت ‌ایران خودرو نشان می‌دهد که از میان عوامل معرفی‌شده در مدل مفهومی‌ تحقیق، تأثیر رقبا بر مدیریت هزینه تائید نمی‌شود. همچنین بررسی رفتار تأمین‌کنندگان نشان می‌دهد که تنها رفتار تأمین‌کنندگان در سطح گروهی بر استراتژی‌‌های مدیریت تحول هزینه در سطح سازمانی تأثیرگذار است . همچنین تأثیر ساختار سازمانی بر مدیریت هزینه، تنها بر اساس مولفه پیچیدگی تبیین می‌شود. ازاین‌رو باید گفت مؤلفه‌‌های رسمیت و تمرکز تأثیر چندانی بر مدل پیشنهادی تحقیق ندارند؛ اما دستاورد اساسی تحقیق تأیید ارتباط میان فناوری و مدیریت هزینه در دو حوزه فناوری اطلاعات و فناوری تولید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Organizational Change Model in Cost Management "Supply Chain Management of Iran Khodro Industrial Group"

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaian 1
  • Abbas Moghbel Baarz 2
  • Naser Shahbaz 3
  • Asghar moshabaki 4

چکیده [English]

With regard to the increase of competitive atmosphere and companies' endeavors to capture more segments of the market, the necessity of codifying new models to apply competitive strategies, seems more momentous than before. Accordingly, with due respect to cost management, both attracting customers' satisfaction and maintaining profit margin of the manufacturers look to be highly essential.
The present research was carried out to design an appropriate model for the organizational change strategy in the cost management of Iran Khodro Company's Supply Chain. The research looks into the elements influencing the cost management, i.e. behavioral and structural factors as well as competitors and technology through the community, via conducting extensive studies on the change known models and identifying the effective elements in creating change in the cost management with regard to organizational behavior approach.
Hence, a conceptual Model was demonstrated in terms of the relations between the four major aspects influencing the cost management and ten variables creating such aspects as well. In relation to the behavioral aspect, the influencing elements were studied at three behavioral levels, namely individual, group and organization levels. In relation to the competitors, the effects of being a single source and the structure of companies' costs, and in relation to technology , the effects of productionand information technologies were assayed. In relation to the structure, the effects of complexity, formality and concentration on the change strategy of Cost management were observed. The questionnaires distributed were
then collected from 41 A-grade manufacturers in the Parts Supply Chain of Iran Khodro Company. The results showed that among the introduced elements in the conceptual model, the effect of competitors on cost management was not affirmed.
Besides, the study on the suppliers' behaviors showed that it influences the strategies of cost change management only at organization level. The effect of organizational structure on cost management was confirmed based on the complexity of the elements only.
Therefore, we can come to the conclusion that elements of formality and concentration have no or have an insignificant effect on the proposed model. However, the fundamental result of the research confirmed the relation between technology and cost management within the two areas of production and information technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of change
  • Cost management
  • Organizational structures
  • Organizational Behavior
  • Technology