نویسنده

دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله تلاش شده است که با رویکرد روش شناختی ـ سیستمی میزان اهمیت، مفید بودن و جامع بودن مفهوم ظرفیت محیط جهت سنجش ماهیت محیط بنگاههای ایران بررسی شود. از طریق بررسیها به شیوه بازنگری متون، مصاحبه با خبرگان مفهوم ظرفیت محیط مورد بازآفرینی قرار گرفته است و براساس رویکرد ذهنی، ابعادی بر آن افزوده شده است؛ همچنین اولویت و اهمیت متغیرهای آن تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Redefining Concept of Organizations Environment Munificence With Intergrative Approach

نویسنده [English]

  • Ghanbar Mohammadi Elyasi

چکیده [English]

This manuscript trying to study amount of importance, usefulness and comprehensiveness of the concept of environment munificence for measuring nature of Iran's corporations environment based on conceptual and systematic approach.
Through reviewing literature, interviewing with experts, the environment munificence concept was redefined and based on subjective approach, some dimensions were added, meanwhile, the importance and priority of it's variables were determinated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment Munificence
  • Objective and Subjective approaches
  • Corporations Operation