نویسندگان

-

چکیده

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص
سازمان ها باشد می تواند سبب بهبود عملکرد سازمان ها شود. در این صورت مطالعات انجام شده
درباره تأثیر گذاری فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت (شامل هفت فعالیت اصلی) بر عملکرد سازمان ها
(بر اساس چهار معیار اصلی) نتایج متناقضی را نشان داده اند. از این رو در مقاله حاضر که حاصل یک
تحقیق است این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام تحقیق از روش مدلیابی معادلات
ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت بر
معیارهای عملکردی رضایت کارکنان، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و معنا دار
داشته ولی تأثیر گذاری این فعالیت ها بر معیار نتایج مالی و بازار تأیید نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-Examining the Effects of Quality Management System (QMS) on Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Design and implementation of QMS will cause to the improvement of
organizational performance if it concerns on the especial characteristics of the
organization. In general, previous studies have obtained different results about
the effect of QMS (7 main practices) on organizational performance (4 main
practices). In this survey, the relationship between QMS and organizational
performance practices is analyzed using Structural Equation Modeling. The
results showed that QMS practices have a significant relationship with the
employee’s satisfaction, customer satisfaction and organization effectiveness,
but the relationship between financial practice and QMS is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality management system
  • Organizational Performance
  • Structural Equation Modeling
  • Employee satisfaction
  • Customer satisfaction
  • Organization effectiveness
  • Financial practice