دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1389 
طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری

صفحه 1-25

عادل آذر؛ علی تیزرو؛ عباس مقبل باعرض؛ علی اصغر ا نواری رستمی


بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها

صفحه 185-204

علی محقر؛ فقیهه معین نجف آبادی؛ علی بیاضی طهرابند