نویسندگان

-

چکیده

دولت ها در اجرای بسیاری از خط مشی های عمومی موفق عمل نمی کنند. چالش ها، موانع و
محدودیت های بسیاری ممکن است اجرای خط مشی ها را با اخلال روبرو کند. اما معمولاً هنگامی که
مرحله اجرا دچار شکست می شود؛ فقط مجریان سرزنش می شوند، در حالی که تدوین کنندگان
خط مشی هم نقش زیادی در (موفقیت و) شکست خط مشی ها دارند. عدم رعایت عقلانیت در مرحله
تدوین خط مشی به وسیله تدوین کنندگان می تواند به اجرای ناموفق خط مشی ها منجر شود. در این
پژوهش بر اساس نظریات ایگنیس اسنلن ( 2002 )، مفهوم عقلانیت ترکیبی است از ابعاد اقتصادی،
قانونی، سیاسی و حرفه ای. با تکیه بر مبانی نظری مدیریت دولتی، فرضیه پژوهش این گونه تدوین
شده است که وضعیت رعایت عقلانیت در خط مشی های مصوب مجلس هفتم شورای اسلامی با
وضعیت مطلوبِ عقلانیت برای اجرای موفق خط مشی ها تفاوت معنادار دارد. با جمع آوری داده های
لازم از خبرگان از طریق پرسشنامه و تحلیل آنها با ابزارهای آماری، فرضیه پژوهش تأیید شد. بر این
اساس می توان گفت عدم رعایت ترکیب مطلوب عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی به اجرای ناموفق
خط مشی ها منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Policy Implementation: Explaining the Role of Rationality in Policy Formulation

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Governments, are not successful in implementation of many policies. Various
challenges, obstacles and constraints may occur and hamper the policy
implementation; but when a policy fails in implementation, only the
implementators are blamed; while policy-makers have a major role in the
(success and) failure of a policy, too. In fact, disrespect to rationality in policy
formulation can lead the policy process to failure in implementation. In this
study, according to Ignace Snallen (2002), the concepts of rationality consists of
legal, economical, political and professional dimensions. The hypothesis of this
research is that “rationality of the policies formulated in the 7th Islamic
Consultative Assembly of Iran” differs to “the optimum/ideal rationality that,
leads us to a successful implementation”. The necessary data were gathered
from the experts by questionnaire, and analyzed by statistics tests. Data analyses
confirmed the research hypothesis. It is concluded that disregard to the desirable
composition of rationalities has led the to unsuccessful implementations of
policies processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Policy implementation
  • Rationality
  • Compositionof rationalities