نویسندگان

-

چکیده

مدیریت ریسک و ارتقای قابلیت اطمینان فرایندها، از جمله موارد مهمی هستند که در ادبیات مدیریت
یکی از ،(FMEA) تولید و عملیات اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن
توانمندترین روش ها در این حوزه به شمار می آید. قابلیت اجرایی بالا و تحلیل پذیری مناسب، آن را در
رده مهم ترین تکنیک های تحلیل مخاطره و تقویت ایمنی سیستم ها قرار داده است. از سوی دیگر،
گستره وسیع کاربری این روش در زمینه های گوناگون، نقاط ضعف و محدودیت هایی را آشکار
ساخته و به تبع آن صاحب نظران بسیاری در اصلاح و تقویت آن همت گمارده اند. در این مقاله فرایند
به عنوان یکی از روش های نوین و قدرتمند در زمینه تصمیم گیری با هدف ،(ANP) تحلیل شبکه ای
دیده شده است. (ANP-FMEA) در ترکیب با آن ،FMEA تعدیل و تقویت روش
ارتباطات متقابل عوامل موجد خطرپذیری را در نظر گرفته و با ارائه ساختاری ANP-FMEA روش
مدون، منظری سیستمی و منعطف را در قلمروی مدیریت ریسک به دست می دهد. این روش، مفهوم ساده
در قالب توان، اهمیت های متفاوتی قایل FMEA نمره اولویت ریسک را گسترش داده و برای پارامترهای
حاصل با شرایط سیستمی که در آن به کار گرفته می شود، سازگاری بهتری خواهد RPN است. مقدار
داشت. به کارگیری این روش تحلیل صحیح تری از ریسک فراهم می کند که در تعاقب آن، اقدامات کارا و
اثربخش تر موجب دستیابی و حفظ درجه اطمینان مطلوب تری خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Analysis: A Combined Approach Using Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) And Analytical Network Process (ANP)

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Risk management and improving the processes’ reliability are important in
operations and production management. Failure modes and effects analysis
(FMEA) is regarded as one of the most powerful methods in this area. High
applicability and proper analyzability have caused FMEA to be among the
most important techniques of systems’ risk analysis and safety improvement.
On the other hand, widespread application of this method in various
fields has revealed some weak points and constrains; subsequently many
researchers have offered revisions and modifications on it. In this article,
analytical network process (ANP), a modern and powerful method in
decision-making field, has been used in combination with FMEA (ANPFMEA)
for defeating the shortcomings.
ANP-FMEA considers mutual relationships of hazardous factors, and by
offering certain structure, develops a systematic and flexible view in risk
management scope. The suggested method deploys simple concept of risk
priority number and assigns different importance in the form of power for each
factor. The resulted RPN will cope better with the system, in which it is applied.
This method provides more accurate analysis of risk and, consequently, more
efficient and effective actions, causing attainment and maintenance of more
desirable reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • System reliability
  • Failure modes and effects analysis (FMEA)
  • Analytical network process (ANP)
  • Catalyst formation process