نویسندگان

-

چکیده

در دنیای تجاری امروز تنها شرکت هایی باقی می مانند که به طور همزمان بهره وری و کیفیت خود را
افزایش و هزینههای خود را کاهش دهند. بدون شک به کارگیری رویکردی که طی آن در هر مرحله از
فرایند تولید بر ارزش افزوده محصول نهایی افزوده شود، دغدغه اصلی این سازمان ها است. در این
راستا تولید ناب به عنوان یک ابزار کاربردی برای بهبود سطح کیفی محصولات در ادبیات مدیریت
معرفی شده است. علی رغم غنای مطالعاتی و کاربردی تولید ناب، کماکان به کارگیری مؤثر و کارامد
این نظام با چالشها و مشکلاتی مواجه می باشد. به نظر می رسد ریشه برخی از این چالش ها در عدم
وجود مدلی جامع برای ارزیابی و بررسی تولید ناب در شرکت های تولیدی می باشد.
در این مقاله ابتدا مدلی ارائه می شود که با استفاده از آن می توان به طور دقیق درجه نابی صنایع
را ارزیابی و بررسی کرد. سپس مدل طراحی شده به صورت موردی در صنایع کاشی و سرامیک
استان یزد پیاده سازی و اجرا شده است و در پایان ضمن تعیین درجه نابی صنایع کاشی و سرامیک
استان یزد و طبقه بندی آن ها از این حیث، پیشنهاداتی در جهت بهبود درجه نابی ارائه میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Measuring the Leanness Degree Using EFQM Model and MADM Techniques

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

In today’s markets, production systems must satisfy simultaneously
productivity, quality, and cost requirements. In these systems managers should
focus on managing the flow of production through all the steps that add value to
the final product. Lean production as an efficient approach has been presented in
the literature of production management for increasing the level of products'
quality and decreasing the cost of production. Although this approach is
introduced and studied in many of works, but there are still some challenges in
applying it. It means that there is not a comprehensive model for assessing and
analyzing the lean production in manufacturing firms. This paper tries to present
a model that is able to accurately analyze and measure the leanness degree of
firms.
At first step a hierarchical model for measuring the degree of leanness
has been designed. The proposed model applied at the Yazd Tile and
Ceramic Industries and the degree of leanness of these industries was
measured. Finally, some suggestions for improving the degree of leanness in
these industries have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean production
  • Leanness degree
  • European foundation for quality management (EFQM)
  • Multiple attribute decision making techniques
  • Hierarchical model
  • Tile and ceramic industries