نویسندگان

-

چکیده

یکی از مشکلات شرکت های تولیدی، انتخاب بهترین سیستم تولیدی با توجه به قابلیت های شرکت،
وضعیت بازار، رقبا و هم چنین وضعیت اقتصادی و سیاسی میباشد. در همین راستا یکی از بهترین
سیستم های تولیدی، سیستم تولید به هنگام 1 میباشد که دارای مزایای زیادی بوده، اما اجرای آن با
توجه به محدودیت های مختلف، مشکل می باشد و مدیران بخش تولید با این مسأله مواجه هستند که آیا
این سیستم را در شرکت خود پیاده کنند یا خیر.
در این مقاله یک متدولوژی و مدل تصمیمگیری مبتنی بر تکنیک فرایند تجزیه تحلیل شبکه ای 2 برای
بررسی این موضوع در یک شرکت تولیدی تولید کننده ماشین آلات چاپ صنعتی به منظور تعیین
راهبرد مناسب ارائه شده است.
به این منظور ابتدا معیار های تصمیمگیری از طریق مطالعه متون و تحقیقات گذشته و به کارگیری
تکنیک گروه اسمی در میان خبرگان مشخص، سپس مدل تصمیمگیری مربوط به آن از طریق مصاحبه
با خبرگان تهیه و در نهایت از طریق اجرای مقایسات زوجی و حل مدل، بهترین راهکار تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of Implementing Just- In-Time System Using ANP Technique (Case Study: Printing Industry)

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -
  • - -

چکیده [English]

One of the common problems in manufacturing firms is selecting the best
manufacturing system with regard to firm capabilities, market situation,
competitors and political and economical issues. Just-In-Time system is one of
the best manufacturing systems, which has many benefits. In contrast;
implementation of this system is very difficult because of various constraints.
Therefore, manufacturing managers encounter the problem of using or
not using this system in their firm. In this article, a decision making model
based on Analytic Network Process (ANP) is presented for analyzing this
problem in a printing factory for finding the appropriate manufacturing
strategy. To sum up, the decision making criteria were determined by
studying the literature, relevant articles and using Nominal Group Technique
among the experts. Then, the related decision making model was prepared
by expert interviews. Finally, the best strategy was selected by paircomparison
and solving the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network process
  • Just-In-Time manufacturing system
  • Multiple criteria decision making