نویسندگان

-

چکیده

هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرایند تحلیل شبکهای (که یک متدولوژی
تصمیم گیری چند معیاره است) برای ارزیابی مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده است. مسائل مربوط
به گزینش تأمین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغههای کمی و کیفی را به
همراه داشته باشند. در این مطالعه، یک مدل فرایند تحلیل شبکهای به عنوان چارچوبی برای کمک به
مدیران در جهت تعیین هدف ارزیابی، تعیین مهمترین عامل ارزیابی و گزینش بهترین تأمین کننده
راهبردی در زنجیره تأمین پیشنهاد شده است. فرایند تحلیل شبکهای به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل
تصمیم برای حل مسائل چند معیاره گزینش تأمین کننده که شامل وابستگیهای درونی اند، قابل استفاده
است. فرایند تحلیل شبکه ای متدولوژی پیچیده ای است و نسبت به متدولوژی سنتی فرایند تحلیل
سلسله مراتبی نیازمند مقایسات بیشتری است و تلاش مضاعفی را می طلبد. برای نشان دادن کاربردی
بودن مدلِ پیشنهادی، موردی به عنوان مثال نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying ANP in Selecting the Best Supplier in Supply Chain

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

The main purpose of this research is to provide a good insight into the use of
analytic network process (ANP) that is a multiple criteria decision-making
methodology in evaluating the supplier selection problems. Supplier selection
problems are complex problems, which have many qualitative and quantitative
concerns. In this study, an ANP model as a framework for evaluation of the
most important factor and selecting strategic supplier is proposed. ANP can be
used as a decision analysis tool to solve multi-criteria supplier selection
problems that contain interdependencies. ANP is a complex methodology and
requires more comparisons and efforts than the traditional AHP. To show the
application of the proposed mode, a case as an example is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making
  • Strategic supplier
  • Analytical network process
  • Analytical hierarchy process