نویسندگان

1 -

2 --

چکیده

کارآفرینی یک واژه فراگیر است که هم سازمان ها و هم افراد را در بر می گیرد. به این منظور که
نمی توان سازمانی را کارآفرین در نظر گرفت که کارکنان و مدیران آن نتواسته باشند توانمندی های
خودرا شناسایی و با استفاده از فهم محیطی ایجاد شده خلاقیت های فردی را پرورش داده باشند. به
این ترتیب نگریستن به این مفهوم در خلأ نمی تواند کمکی به گسترش آن در سازمان های امروزی کنند.
شرکت های صنعتی کوچک برای تبدیل به یک بخش سود آور ناچارند که از تمامی ظرفیت های خود
استفاده نمایند و به نظر می رسد این مسأله مهم تنها در سایه کارآفرینی سازمانی امکان پذیر باشد.
تحقیق حاضر با هدف بررسی وارزیابی نقش عوامل مرتبط با مدیریت، ساختارسازمانی، ابعاد
استر اتژیکی ، سیستم مالی و بودجه ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی در شرکت های صنعتی
کوچک، سعی در تعیین اهمیت هر یک از این عناصر و رتبه بندی تأثیر آنها در ایجاد ساختاری
کارآفرین دارد. به این منظور 25 شرکت صنعتی در شهرک های صنعتی با روش علی – مقایسه ای
مورد مطالعه قرار گرفتند که با استفاده از روش های آماری تی مستقل ، دوجمله ای و تحلیل واریانس
فریدمن و روش های توصیفی داده های به دست آمده تحلیل شد.
نتایج تحقیق نشان داد که میزان برخورداری مدیران از مهارت های مدیریتی سه گانه ، نوع سیستم
بودجه ریزی ، نظام ارزیابی عملکرد و ابعاد فرهنگی شرکت های کارآفرین با شرکت های غیر کارآفرین
به صورت معنا داری متفاوت است ، اما این تفاوت در دیگر متغیر های ساختاری (رسمیت و تمرکز) و
ابعاد استراتژیکی (تعیین اهداف و سیاست های اجرایی ) مشاهده نشد. یافته های دیگر نشان داد کهشرکت های کارآفرین به طور معناداری از لحاظ ساختاری پیچیده تر از شرکت های غیر کارآفرین
هستند. هم چنین شرکت های کارآفرین نسبت به شرکت های غیر کارآفرین در تدوین مأموریت های
سازمانی بهتر عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on the Role of Organizational Factors in the Increasing of Entrepreneurship in Small Industrial Corporations

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Entrepreneurship is a general term that is used to both organizations and
individuals. Therefore, we cannot imagine an entrepreneur organization that its
people do not accurately understand about their ability and creativity.
Entrepreneurship acts as a driving force towards people and firms development.
We cannot expect an organization’s development without consideration of its
people. SMEs want that profitable companies should use all of their capacities
and it is easy with entrepreneurship. This paper focuses on the main factors as
management, organizational structure, strategic components, financial and
budgeting systems, evaluation of performance and cultural aspects in SMEs and
surveying of their roles on entrepreneurship filed in companies. The data
required were collected through questionnaires that offered to the employees and
managers of 25 companies in Kurdistan province. The research method was
casual comparative. Findings of the paper showed that entrepreneur firms
mangerial skills have a meaningful difference to those of non entrepreneur
mangers. This result is true for the financial and budgeting systems and
evaluation of performance and cultural characteristics in the studied groups.
There was no significant difference in the structural variables (concentration and
formality) and the strategic aspects (goal setting and policy making) in the two
firms. The results also showed that entrepreneur organizations are more complex
than others. Consequently, the innovators of small and medium enterprises have
a good mission statement in comparison to non entrepreneur firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur companies
  • Small And Medium enterprises
  • Managerial skills
  • Structure and strategy
  • Performance evaluating
  • Organizational culture