نویسندگان

1 -

2 استادیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش‌‌‌های تحلیل چند ‌متغیر آماری، سعی در شناسائی فاکتور‌‌های بحرانی موثر بر موفقیت مهندسی مجدد فرآیند‌‌‌ها را در یکی از شرکت‌‌های وابسته به صنایع دفاعی دارد. به همین منظور با توسعه و به‌کارگیری یک مدل تجویزی مهندسی مجدد در شرکت مذکور، مدیریت فرآیند‌‌های سازمانی صورت پذیرفته و پس از آن میزان موفقیت آن با توزیع و تحلیل پرسشنامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این تحلیل، در ابتدا با استفاده از آزمون ناپارامتری من‌ویتنی‌یو، موفقیت‌آمیز بودن اجرای فرآیند مهندسی مجدد با رویکرد تجویزی در شرکت مذکور را نشان داده و آنگاه با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل موثر بر موفقیت مهندسی مجدد فرآیند‌‌‌ها را در سه فاکتور اصلی دنبال می‌کند.
در ادامه با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره، موفقیت مهندسی مجدد فرآیند‌‌‌ها به‌عنوان متغیر وابسته توسط سه فاکتور استخراج شده بالا برآورد گردید. نتایج نشان‌دهنده اعتبار و برازش خوب مدل رگرسیونی ایجاد شده است. بر این اساس مشخص است که احساس ضرورت انجام تغییر، بسترسازی مناسب تغییر، و مشارکت فعالانه پرسنل و کاهش مقاومت در برابر تغییر، به‌عنوان عوامل بحرانی تأثیرگذار بر موفقیت مهندسی مجدد فرآیند‌‌‌ها در شرکت مورد مطالعه است.
:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Issues in Bbusiness process reengineering: An Iranian Defense Industries Case Study

نویسندگان [English]

  • Mostafa Jafari 1
  • Peyman Akhavan 2
  • Jalal Rezaee Noor 3

چکیده [English]

This research was designed to identify the critical success factors of business process reengineering in an Iranian defense industries case study based on multivariate data analysis. Through developing a business process reengineering model and implementing it on the case study, the business processes were be managed and then its success was be analyzed, by a questionnaire. This analysis initially, represents the success of applied changes, and then follows the critical success factors of process reengineering in three main factors.
Subsequently, by multiple regression tool, the business process reengineering success as dependent variable was estimated by the above three factors. The results, showed goodness and validity of the regression model. Accordingly, belief to change, change of infrastructures, participation of people in changing programs and decreasing of the resistance against the changes are the critical success factors of business process reengineering in the respective organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business process reengineering
  • Process management
  • factor analysis
  • multiple regression
  • Principle Component Analysis