نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابدری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابدری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

فروشگاه‌های اینترنتی در چند سال گذشته از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده‌اند. این فروشگاه‌ها جهت حداکثرسازی استفاده از منابع و نزدیک‌تر شدن هر چه بیشتر به اهداف، نیازمند سنجش عملکرد می‌باشند تا از این طریق بتوانند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف خود با حداقل نمودن منابع ورودی وضعیت موجود را بهبود ببخشند. مدل تحلیل پوششی داده‌ها یک روش ناپارامتریک برای اندازه‌گیری کارایی فنی و عملکرد مجموعه‌ای از واحدها است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سنجش کارایی فروشگاه‌های اینترنتی و با استفاده از مدل CCR مضربی ورودی محور، درصدد است تا کارایی فروشگاه‌های اینترنتی را اندازه‌گیری نماید. در این مطالعه فرآیند خدمت‌دهی فروشگاه‌های اینترنتی به دو مرحله عرضه‌پذیری و سودآوری تقسیم شده است. بنابراین برای محاسبه کارایی از یک مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها استفاده می‌شود. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، کارایی 37 فروشگاه اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده، شامل کارایی کلی فروشگاه‌‌های اینترنتی و کارایی مراحل عرضه‌پذیری و سود‌آوری می‌شود. با مشخص شدن کارایی مراحل عرضه‌پذیری و مرحله سودآوری، نقاط ناکارآمد فروشگاه مشخص شدند و راه‌کارهایی برای بهبود آن پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the efficiency of internet shops using a multi stages Data Envelopment Analysis (DEA) model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Zandieh 1
  • Mostafa Salari Boron 2

چکیده [English]

In recent years internet shops have had considerable growth. Performance measures are needed for these shops to maximize the use of resources and getting closer to the aims,‌ to provide the identification of strengths and weaknesses along with minimizing resource inputs to improve the situation. Data Envelopment Analysis (DEA) method is a nonparametric method for measuring technical efficiency and performance of a set of units. This study given the importance of assessing the performance of internet shops and using multiple input-oriented CCR model, measure the performance of internet shops. In this study, internet shop production process is divided into two stages: marketability and profitability. So to calculate the efficiency, a two-stage model of data envelopment analysis is used. Based on the data collected, the efficiency of 37 Internet stores evaluated. Results include overall efficiency and efficiency of marketability and profitability stages. After determining the efficiency of marketability and profitability stages, inefficient stages were identified and solutions were proposed to improve it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative efficiency
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • internet shops
  • marketability process
  • profitability process
[1] Richard M. Kesner (1998) "Building an internet commerce capability: A case study", Information Strategy: The Executive's Journal, 14:2, 27-36
[2] Ham W. (2002) "Design of secure and efficient e-commerce protocols using cryptographic primitives", M. S. thesis, School of Engineering, Information and Communications Univ., Daejeon, Korea.
[3] Hong S., Kim J. (2004) "Architectural criteria for website evaluation – conceptual framework and empirical validation", Behaviour & Information Technology, 23(5): 337-357.
[4] Faraji R (2009) "Performance measurement combined with DEA and fuzzy topsis", Master thesis in Industrial Management, Shahid Beheshti University.
[5] Emamimeybodi A. (2005) "Measurement of performance and productivity Principles", Institute for Trade Studies and Research.
[6] El-Aleem A. K. A., W. F. A. El-wahed, et al. (2007) "Efficiency Evaluation of E-Commerce Websites", World Academy of Science, Engineering and Technology.
[7] Farell M. (1957) "The measurrement of productive efficiency", Journal of the Royal Statistical Society, Series (General), 120: 253-281.
[8] Charnes A., W. W. Cooper, et al. (1978) "Measuring the efficiency of decision making units ", European Journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
[9] Mehregan M. (2012) "DEA: quantitative models to assess organizational performance", Academic Book Publishing.
[10] Sexton T. R., Lewis H. F. (2003) "Two-stage DEA: An application to major league baseball", Journal of Productivity Analysis, 19(2-3): 227-249.
[11] Cao X., F. Yang (2011) "Measuring the performance of Internet companies using a two-stage data envelopment analysis model", Enterprise Information Systems, 5(2): 207-217.
[12] Kao C., Hwang S.-N. (2008) "Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan", European Journal of Operational Research, 185(1): 418-429.
[13] Serrano-Cinca C., Fuertes-Callén Y., et al. (2005) "Measuring DEA efficiency in Internet companies", Decision Support Systems, 38(4): 557-573.
[14] lo Storto C. (2013) "Evaluating ecommerce websites cognitive efficiency: An integrative framework based on data envelopment analysis", Applied Ergonomics, 44(6): 1004-1014.
[15] Chang T.-Y., P.-H. Chung, et al. (2012) "Two-stage performance model for evaluating the managerial efficiency of higher education: Application by the Taiwanese tourism and leisure department", Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 11: 168-177.
[16] Liu S.-T., R.-T. Wang (2009) "Efficiency measures of PCB manufacturing firms using relational two-stage data envelopment analysis", Expert Systems with Applications, 36(3): 4935-4939.
[17] Wang Y.-M., Chin K.-S. (2010) "Some alternative DEA models for two-stage process", Expert Systems with Applications, 37(12): 8799-8808.
[18] Liu S.-T. (2011) "A note on efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis", European Journal of Operational Research, 212(3): 606-608.
[19] Kao C. (2014) "Efficiency decomposition for general multi-stage systems in data envelopment analysis", European Journal of Operational Research, 232(1): 117-124.
[20] Sehat S., Asdollahi A., et al. (2012) "Valuing human resources with an analytical framework: Assessing the application of human resources balance sheet at the National Iranian Oil Company", The First Regional Conference on Research and New Approaches to Billing.
[21] Anderson P., Peterson N.C. (1999) "A procedure for rating efficient units in data envelopment analysis", Management Science, 39: 126-164.
[22] Banker R. D., A. Charnes, et al. (1984). "Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis", Management science, 30(9): 1078-1092.
 [23] Dabiri A., Samsami A. (2012) " Initiatives of human resources to increase the effectiveness of employees in times of crisis", Human Resource Development Conference.
 [24] Fazli S., Azar A., (2002) "Developind a mathematical model for performance assessment of managers using data envelopment analysis (DEA)", Management Research in Iran (Scientific Research Quarterly), Vol. 6, No. 3.
 [25] Ho C. B. (2010) "Measuring dot com efficiency using a combined DEA and GRA approach", Journal of the Operational Research Society, 62(4): 776-783.
 [26] Hsu C., Wallace W. A. (2007) "An industrial network flow information integration model for supply chain management and intelligent transportation", Enterprise Information Systems, 1(3): 327-351.
[27] Student L (2011) "Human resources management in a recession: A portfolio management perspective", Lipscomb University College of Business.
[28] Kao C. (2009) "Efficiency decomposition in network data envelopment analysis: A relational model", European Journal of Operational Research, 192(3): 949-962.
 [29] Mirghafor S. H., Roodposhti M., et al., (2012) "Financial performance evaluation with data envelopment analysis approach (case study: provincial telecommunication company)", Management Research in Iran (Scientific Research Quarterly), Vol. 16, No. 4, pp. 189-205.
 [30] Xu L., Z. Li, et al. (2005) "A polychromatic sets approach to the conceptual design of machine tools", International Journal of Production Research, 43(12): 2397-2421.