دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، مهر 1395 
طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی

صفحه 1-24

هاشم آقازاده؛ محمد‌رحیم اسفیدانی؛ مجید قلی‌مطلق