نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی- سیستم‌های اطلاعاتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

حکمرانی الکترونیکی، بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت وحکومت‌ها است که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری به صورت الکترونیکی فراهم می‌نماید. با توجه به شکست پروژه‌های پیاده‌سازی دولت الکترونیکی که همراه با تحمیل هزینه‌های گزاف بوده، بررسی دقیق این حوزه ضروری است. شهرداری‌ها از جمله سازمان‌هایی هستند که با توجه به تعاملات گسترده با شهروندان برای پیاده سازی حکمرانی الکترونیکی مناسب هستند. پژوهش حاضر بدنبال شناسایی و اولویت‌بندی ارزش‌های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری‌ها می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان سیستم‌های خدمات الکترونیکی در شهرداری قم می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می‌باشد، که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در بین ارزش‌های شناسایی شده، ارتقای سطح خدمات بر اساس توسعه متوازن شهری، ارتقای امنیت شبکه اطلاعات و گسترش عدالت اجتماعی از طریق ارائه فرصت‌های برابر برای دسترسی به اطلاعات به صورت الکترونیکی از اولویت بیشتری برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Values of E-governance in Municipalities

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Jokar 1
  • Hassan Zarei Matin 2
  • Seyed Mohammadbagher Jafari 3

چکیده [English]

E-governance represents a paradigm shift regarding the role of government and its interaction with citizens. It calls for more citizens participation in the decision-making process provided in electronic forms. Due to the high failure rate of the e-government projects implementation, more attention to this issue is required. Municipalities are organizations that have extensive interaction with citizens. This study seeks to identify and prioritize values of e-governance in municipalities. The e-governance values were extracted from literature via comprehensive literature review. In order to confirm and prioritize these values, the data were collected via questionnaire from experts in the municipality of the city of Qom. The research population was managers and experts of electronic services. Data analysis was performed using analytic hierarchy process (AHP). The findings showed that among the extracted values from literature, promoting the balanced development of urban services, improving network security and social justice by providing equal opportunities for access to information in electronic form have the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-governance
  • e-government
  • E-participation
  • E-services
  • E-democracy
]1[ Saxena K. B. C. (2005) "Towards excellence in e-governance", International Journal of Public Sector Management, Vol. No.18, pp. 498-513.
[2] Rastegar H. (2009) "Electronic governance and its impact on urban governance", Journal of Urban Management, Second Edition, pp.110-102.
[3]  Kargar Samani A., Kordnaeij A., Khodadad Hoseni S. H., Mousavi Shafai S.M. (2015) "Assessment of urban good governance for global cities", Management research in Iran, Vol.19, No.1. 
 [4] Moqimi S. M., A'layi ardakani M. (2011) "Measuring indices of good governance and the role of government in its promotion"; Information Technology Management, Vol. 3, No. 8, pp. 188-171.
[5] Asgarkhani M. (2005) "Digital government and its effectiveness in public management reform: A local government perspective"; Public Management Review, Vol. 7, No. 3, pp. 465-487.
[6] Ebadi N., Piran Nezhad A. (2014) "Electronic governance in the portal of municipalities", Public Management, Vol. 6, No. 2, pp. 288-256.
[7] Jafari S.M., Ali N.A. (2011) "Exploring the values of e-governance to Citizens", E –CASE & e –Tech International Conference, Tokyo.
[8] Saghafi F., Zarei B., Dibaj SM. (2011) "National model of e-government development", Science and Technology Policy, No. 2, pp. 40-27.
[9] Ghorbanizadeh V., Hasan Nangir S.T., Roudsaz H. (2013) "Analysis of factors affecting adoption of information technology in Iran",Management Research in Iran, Vol.7, No. 2.       
]10[ World Bank (20040) "E-government",(Online), Accessed from: www.worldbank.org/egov, (Downloaded 22 March 2010).
]11[ Pirannejad A. (2011) "The effect of ICT on political development: A qualitative study of Iran", Information Development, Vol. 27, No. 3, pp. 186-195.
]12[ Palvia S. C. J., Sharma S. S. (2007) "E-government and e-governance: definitions/domain framework and status around the world", International Conference on E-governance.
]13[ Stephen H., Hollden D. F., Norris P. D. (2003) "Electronic government at the local level" , JSTOR Public Performance & Management Review, Vol. 26, No. 4, pp. 325-344.
]14[ Shahnavazi, M. I., Shahnavazi Y. (2012) "E-municipality: New step in providing electronic services in Iran"; International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, No. 15, pp.141-154.
[15] Ziyari K., Mehdi A., Bahnamiri M. (2013) "Electronic civil administration, a new step in the realization of urban sustainability check the status of commerce in the metropolis (city of Qom Case Study)", Journal of Urban Economics and Management, Vol. 3, pp. 125-109.
]16[ UNDP (2010) "Mapping of UNDP e-governance Activities: United Nations Development Programme".
[17] Qolipour A., Pyran Nezhad A. (2008) "The promotion of public trust in e-democracy: The role of electronic government"; Journal of Social Science Teachers, Vol. 12, No. 1, pp. 256 219.
]18[ Tang C., Perumal R. (2013) "The characteristics and values of e-governance and the role of e-democracy"; International Journal of Humanities and Management Sciences, Vol. 1, No. 1, pp. 142-145.
[19] Azar A., Rajabzadeh A. (2014) "Practical decision making M.A.D.M Approach", Tehran: Negahe Danesh. 
]20[ Singh A. K., Sharma, V. (2009) "E- governance and e- government: A study of some initiatives", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 1-14.
]21[ Keeney R. L. (1999) "The value of Internet commerce to the customer", Management Science, Vol. 45, No. 4, pp. 533-542.