دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، فروردین 1395 
طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته

صفحه 1-32

علی رجب زاده قطری؛ محمدرضا امینی؛ عادل آذر؛ مریم کولیایی


طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی

صفحه 103-130

اصغر مشبکی؛ شهناز اکبری امامی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی


ارزیابی و پیش‌بینی تولید پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی چند درجه‌ای و شبکه عصبی مصنوعی(مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)

صفحه 175-201

زین العابدین اکبرزاده اکبرزاده؛ محمد ولی‌پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ نرجس قاسم نیا عربی