نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجو/دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دنیای امروزی بیشتر از هرزمانی رقابتی شده است و صنعت به‌طور فزاینده‌ای به مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یک سلاح رقابتی می‌نگرد؛ بنابراین به‌منظور بقا در چنین محیط رقابتی برای سازمان‌های با کالای قابل بازیافت، مدیریت زنجیره تأمین با حلقه بسته به مسئله‌ای ضروری تبدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر، عواملی هم چون افزایش رقابت بین سازمان‌ها و کاهش هزینه‌ها در کنار مقررات و قوانین دولتی و افزایش آگاهی عمومی توجه مشتریان و سازمان‌ها را به مسائل بازیافت جلب نموده است. هدف این پژوهش ارائه یک روش یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته است که شامل دو مرحله است. در مرحله اول، چارچوبی برای معیارهای انتخاب تأمین‌کننده و پیمانکار در زنجیره‌های معکوس پیشنهاد می‌شود. به‌علاوه، از روش فازی برای ارزیابی آن‌ها بر اساس معیارهای کمی و کیفی استفاده‌شده است. خروجی این مرحله ارزش هر یک از تأمین‌کننده‌ها و پیمانکارها برحسب قطعات است. در مرحله دوم یک مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه عدد صحیح مختلط چند دوره‌ای ارائه می‌شود به‌طوری‌که انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص کالا به آن‌ها (تصمیمات استراتژیک)، انتخاب پیمانکار و تخصیص کالا به آن‌ها (تصمیمات تاکتیکی) و تعداد بهینه قطعات و محصولات در CLSC (تصمیمات عملیاتی) را تعیین کند. توابع هدف به ترتیب حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه کارخانه و هزینه نگهداری موجودی سطح اطمینان قطعات و همین‌طور حداکثر ساختن ارزش تأمین‌کننده‌ها و پیمانکاران است و تابع هدف دیگر مربوط به تخصیص کالا بین پیمانکاران یا انجام کار بازیافت توسط خود کارخانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of integrated mathematical model for closed-loop supply chain

نویسندگان [English]

  • Ali Rajabzadeh Gatari 1
  • MohammadReza Amini 1
  • Adel Azar 2
  • Maryam Kolyaei 3

چکیده [English]

Today's world is more competitive than ever, and industry increasingly looks to supply chain management as a competitive weapon. the objective of this research is to suggest an integrated approach for Closed Loop Supply Chain network including two phases. In the first phase, a framework for supplier selection criteria in RL is proposed. Beside a fuzzy method is utilized to evaluate suppliers based on quantitative and qualitative criteria. The output of this stage is the weight of each supplier according to each part.in the second phase, we propose a Multi Objctive mixd-integer linear programming model to determine weight of suppliers and amount of item for purching from them(strategic decisions), as well as weight of remanufacturing subcontractor and dedicate product to them (tactical decisions), and find out the optimal number of part and products in CLSC network(operational decisions). The objective functions maximize profit of selling, minimize factory cost as well as cost of unsatisfied demand and rest of them maximize weight of suppliers and allocate return product between recoverable centers in factory and remanufacturing subcontractors. the mathematical programming model is validated through numerical analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-Loop Supply Chain(CLSC)
  • Multi Objective Programming
  • Fuzzy set Theory
  • Goal Programing