نویسندگان

نویسنده

چکیده

انتقال فناوری از کشورهای توسعه‌یافته به اقتصادهای نوظهور یکی از راه‌های اصلی پیشروی به‌سوی توسعه پایدار است، بنابراین منطقی است این کشورها که ظرفیت سرمایه‌گذاری محدودتری دارند جهت پیشرفت زیرساخت‌های فناوری خود، عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز دررسیدن به توسعه پایدار را شناخته و با کمترین هزینه ممکن تلاش کنند. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات مرتبط با انتقال فناوری و همچنین مصاحبه با خبرگان در زمینه انتقال فناوری و توسعه پایدار، 12 عامل انتقال موفقیت‌آمیز فناوری شناسایی شد که درراه رسیدن به توسعه پایدار مؤثر هستند. همچنین در مصاحبه دیگری با خبرگان، رابطه و ترتیب اهمیت 12 عامل شناسایی‌شده طبق رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده این است که عوامل؛ زیر ساختار مناسب، مشارکت دولت و سیستم سیاسی کشور دریافت‌کننده فناوری، به‌عنوان زیربنای انتقال فناوری شناخته می‌شوند و کشورهای درحال‌توسعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار لازم است در فرایند انتقال فناوری به این عوامل توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Interpretative Structural Model for factors of successful technology transfer in order to achieve sustainable development

چکیده [English]

Transferring technology from developed countries to emerging economies is one of the main roads leading to the sustainable development; therefore it is logical these countries which have limited investment capacity in order to develop their own infrastructures should identify successful technology transfer factors to achieve sustainable development and work with the least feasible cost. In this study, after studying related literature to technology transfer as well as interviews with experts in the field of technology transfer and sustainable development, 12 successful technology transfer factors where identified which are effective in achieving sustainable development. Moreover, in another interview with experts, the relationship and the importance of identified factors in the interpretive structural modeling (ISM) were recognized. The results illustrate that elements of proper infrastructures, government participation and political system of the country receiving the technology are known as technology transfer infrastructures and it is necessary for developing countries, which in the process of technology transfer, pay attention to these factors specially to achieve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Transfer
  • sustainable development
  • Interpretive Structural Modeling
  • Technology Infrastructure