نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 تربیت مدرس

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل سرمایه های اجتماعی بیرونی در دو دسته بندی روابط مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی سازمانی انجام شده است. در این مسیر از میانجی گری ابعاد قابلیت های پویا و همچنین تعدیلگرهای محیطی استفاده گردید. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- بوده و فرایند تحقیق در سه بخش کمی- کیفی- کمی شکل گرفته است. در مرحله کمی ابتدایی، از بررسی گسترده ادبیات برای استخراج مدل اولیه استفاده شد. مرحله کیفی با ابزار مصاحبه های عمیق انجام شده و با بررسی مجدد ادبیات تحقیق، مدل مفهومی نهایی ترسیم شد. ابعاد پرسشنامه تهیه شده با رویکردهای مختلف پایایی و روایی آن ها بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان توزیع و از 352 پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. سرمایه اجتماعی بیرونی مدیر محور تاثیرگذاری معناداری بر ابعاد میانجی، بجز یادگیری سازمانی نداشته است، در مقابل سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور، بشدت بر تمام ابعاد میانجی تاثیر داشته است. از بین ابعاد قابلیت-های پویا، هوشمندی رقابتی نقش مهمی در تحقیق حاضر داشته است و تلاطم تکنولوژیکی بیشترین تاثیر معنادار را از بین تعدیلگرها در مدل داشته است. توجه به ایجاد اتحادیه‌های قوی و تاثیر گذار، محور قراردادن اهداف سازمانی در روابط و همچنین جذب مستمر نیروی‌های نخبه و ماهر از جمله پیشنهادات برای این صنعت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the competitive advantages model based on organizational oriented and managerial oriented external social capital, with clarifying the roles of dynamic capabilities dimensions

نویسنده [English]

  • Esmaeil shahtahmasbi 2

چکیده [English]

This study has been done to analyze the impact of external social capital on competitive advantages in two categories: the organization and manager’s relations. The dynamic capabilities as mediator, and also some environmental adjustment were used. The research method is combinational, with explorative approach and develop typology model and the research process is formed in three parts: quantitative- qualitative- quantitative. In the first quantitative step, the basic model was designed by literature review. In the qualitative step, the final conceptual model was outlined with deep interviews and further literature review. The reliability and validity of questionnaire was evaluated with different approaches. The questionnaires were distributed in 13th international building fair in Tehran with random sampling, and 352 returned and complete questionnaires were used for quantitative analysis. The findings show the managerial oriented external social capital did not have a significant (meaningful) impact on mediators, except organizational learning. In contrast, the organizational oriented external social capital had a high significant impact on mediators. The competitive intelligence has an important role between dynamic capabilities dimensions. Also the technological turbulence has the most significant impact between moderators. Based on the findings, pay attention to create strong and influential :union:s, focus on organizational goals in relations and continuous absorption of elite and skilled workers are the most important suggestions for the organizations in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage
  • manager oriented external social capital
  • organizational oriented external social capital