نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در سالهای اخیر، اثربخشی کار گروهی به عنوان مفهومی حیاتی و استراتژیک در سازمان مطرح گردیده است که فرآیند کسب و کار را بهبود داده و منجر به ارتقا عملکرد نیروی انسانی می گردد. اعضای گروه باید مطمئن باشند که گروه مهارت ها و شایستگی‌لازم برای رسیدن به اهداف را دارد و لازمه این امر آگاهی از سیرت نیکوی رهبران و اعضای گروه می‌ باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کارگروهی در بین گروههای هنری شهر اصفهان بوده است. این -پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 90 نفر از اعضای گروههای هنری شهر اصفهان در سال 1393 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. پرسشنامه های سیرت نیکو و اثربخشی کارگروهی ابزارهای گردآوری داده ها بوده اند. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و SMART PLSاستفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی افراد فعال در گروههای هنری شهر اصفهان تاثیر گذار بوده است. مفاهیم کلیدی: سیرت، سیرت نیکو، اثربخشی کارگروهی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of effectiveness of teamwork on good character (Case Study: Isfahan artistic groups)

چکیده [English]

In recent years, the effectiveness of teamwork is proposed as a strategic and vital concept in organization which improves the business process and enhances human force performance. Members of group should rest assured that the group has the skills and necessary competencies to achieve the objectives and its prerequisite is the knowledge of good character of leaders and members. The objective of present research is to examine good character influence on effectiveness of teamwork among the artistic groups of Isfahan city. This research was conducted using descriptive-metrical method. The studying sample included ninety (90) members of artistic groups in Isfahan city in 2014 that were selected by means of stratified random sampling. Good character questioner and effectiveness of teamwork questioner were tools of data collection. In this research, data analysis was done by SPSS and SMART PLS softwares. Findings demonstrate that the good character has been effective on effectiveness of teamwork among artistic groups of Isfahan city. Keywords: Character, Good character, effectiveness of teamwork.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Good character
  • effectiveness of teamwork