نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

چکیده

چکیده تدوین استراتژی متناسب وظیفه سنگین تیم مدیریت است اما اجرای آن در سازمان به مراتب دشوار تر است. .عوامل زیادی بر تبدیل برنامه ها به اقدامات سازمانی تأثیر میگذارد. تحقیقات نشان می دهند که عوامل انسانی از عوامل مهم در اجرای موفق استراتژی ها در سازمان ها محسوب می شوند به این ترتیب پژوهش حاضر بر بعد انسانی(رفتاری) تأکید دارد. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، پژوهش کیفی است که از استراتژی تئوری داده بنیاد و همچنین از طرح نظام مند اشتراس کوربین استفاده شده است . به منظور گردآوری داده ها با 18 خبره علمی- عملی شامل مدیران معاونان بانکی و اساتید دانشگاهی، مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز و محوری در قالب 22 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل اجرای موفق استراتژی به تبیین عوامل مؤثر بر اجرای موفق استراتژی(ها) و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می پردازد. بطوری که اجرای موفق تابعی از بستر رفتاری به عنوان شرط علّی رخ داد شایستگی های رفتاری اجرا محور بوده و توان اجرای استراتژی به همراه عوامل درون سازمانی و ثبات نسبی بستر حاکم منجر به پیامد نهایی یعنی تحقق چشم اندازها و اهداف ، اجماع و چابکی سازمانی می شود. واژگان کلیدی : ،استراتژی، اجرای استراتژی ، اجرای موفق استراتژی ، رویکرد رفتاری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Desining The Behavioral Successful Strategy Implementation Model

نویسندگان [English]

  • Asghar moshabaki 1
  • shahnaz akbari emami 2
  • - - 3
  • - - 1

چکیده [English]

Abstract Although formulating a consistent strategy is a difficult task for any management team, making that strategy work and implementing it throughout the organization is even more difficult. Without execution even the most brilliant strategy is useless. Being successful requires skills and knowledge to carry out strategic decisions and plans. Research shows that human factors are important factors in the successful implementation of organizational strategies . This study surveyed the factors influencing successful strategy implementation in top Iran‘s banks. this is as a mix study that used grounded theory to get insight about experiences in implementing strategy successfully through in – depth interviews with 18 scientific - practical expert including managers, assistant directors , and academic professors . in order , gathered data to design a model of successful strategy implementation. According to guidelines of open and axial coding, in form of 22 sub- category were conceptualized and classified in 6 main category and finally the model was developed. This model also explain factors influencing the successful strategy implementation and also how these elements interact with each other. outcome of model including goal and vision achievement, organizational consensus and Organizational Agility. Key words: strategy, successful strategy implementation, behavioral perspective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: strategy
  • successful strategy implementation
  • behavioral perspective