نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه پایداری بر جنبه‌های مختلف سازمانی از حیث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید دارد، از اینرو اهمیت این موضوع برای نسل‌های فعلی و آتی بسیار حیاتی است. اکثر شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به‌منظور ارتقای اثربخش و کارا پایداری تولید نیازمند تعریف، اندازه‌گیری و کنترل شاخصه‌های تولید پایدار هستند. لذا اندازه‌گیری پایداری تولید به موضوعی با اهمیت در مباحث تولید و عملیات مبدل شده است. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدداست تا با استفاده از رویکرد ترکیبی چند درجه‌ای فازی و شبکه عصبی مصنوعی علاوه بر ارزیابی وضعیت فعلی پایداری، وضعیت آینده تولید پایدار شرکت لبنی کاله را پیش‌بینی نماید. داده‌های اصلی تحقیق با نظرخواهی خبرگان دانشگاه و مدیران شرکت جمع‌آوری و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که وضعیت پایداری طی سال‌های 89 تا 94 به ترتیب به صورت کمی پایدار، نسبتاً پایدار، نسبتاً پایدار، کمی پایدار، نسبتاً پایدار ونسبتاً پایدار بوده در سال 1395 نسبتاً پایدار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and prediction of sustainable production by using hybrid approach of multi-grade fuzzy approachand artificial neural network (The case of study: Kaleh dairy company)

چکیده [English]

Today, sustainability emphasize on various aspects of organization with respect to economical, political, social and environmental. Therefore, it is vital both of the present and future generations. Most companies have found that in order to efficient and effective promotion of sustainable production needed to be define, measure and control sustainable production attributes. Therefore, the measure of production sustainability has become an important subject in production and operations issues. In this regard, the present study aims evaluation the current status of sustainability and predicts the future status of sustainable production in Kalleh dairy company by using the techniques of multi grade fuzzy approach and artificial neural network. The main data of this research were collected and analyzed with the academic experts and company managers. The results indicate that the sustainable statues during the 1389-1394 were slowly sustainable, fairly sustainable, fairly sustainable, slowly sustainable, fairly sustainable and fairly sustainable, respectively and it is predicted that the statuses sustainable production statues of the company in 1395 will be is fairly sustainable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sustainability Evaluation
  • " "Sustainable production
  • " "Artificial neural network
  • " "Multi-grade fuzzy approach"