دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تیر 1395 
نقش نگرش پولی در خرید وسواسی جوانان

صفحه 177-194

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی