نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروزی که تغییر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌باشد، ضرورت دارد سازمان‌ها برای حفظ و بقاء حیات خود به دنبال چابکی باشند تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه به بهبود کیفیت و ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات خود بپردازند. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های چابکی سازمانی در یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح با روش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی به رشته تحریر درآمده است و سعی می‌کند پنج فرضیه وجود رابطه بین "فرهنگ تصمیم‌گیری گروهی"، "فرهنگ یادگیری"، "فرهنگ اشتراک قدرت"، "فرهنگ مشارکت" و "فرهنگ تحمل مخاطره" بر "چابکی سازمانی" را به آزمون گذارد. برای آزمون فرضیه‌های فوق از یک پرسشنامۀ محقق‌ساخته متشکل از 48 سوال استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS، 994/0 محاسبه شد. نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد 140 نفر برآورد شد که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج معادلات ساختاری به قرار زیر می‌باشد. بین "فرهنگ تصمیم‌گیری گروهی"، "فرهنگ یادگیری"، "فرهنگ اشتراک قدرت"، "فرهنگ مشارکت"، "فرهنگ تحمل مخاطره" و "چابکی سازمانی" رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of organizational culture on organizational agility capabilities (Case study: one of the organizations of the Armed Forces)

نویسندگان [English]

  • amin pashaei houlaso 1
  • Abo Toran Alirezaei 2

چکیده [English]

In today's competitive world where change is one of the most important features is necessary for the preservation and conservation organizations exist Looking agility to be able in the shortest time and at minimal cost to improve the quality and innovation in their products and services. This paper aims to examine the impact of organizational culture on organizational agility capabilities of the armed forces organizations with descriptive - correlation to the written survey And tries to correlate the five hypothesis "group decision-making culture", "culture of learning", "Culture power sharing", "culture of participation" and "risk tolerance" on "organizational agility" to the test. To test these hypotheses, a researcher-made questionnaire consisting of 48 questions using the Cronbach's alpha coefficient using the software SPSS, 0/994, respectively. A survey by Morgan estimated 140 people who responded to the questionnaire. The results of structural equation is as follows. Between the "culture of group decision-making", "learning culture", "culture of power sharing", "culture of participation", "risk tolerance" and "organizational agility" There is a significant positive relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory factor analysis
  • Organizational agility
  • studied organizations
  • the corporate culture