نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از آنجاکه ارزش ویژه نام تجاری در تدوین استراتژی کسب وکار کمک شایانی کرده و در بلندمدت به سودآوری سازمانها منجر می شود، بنابر این، شناسایی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مشتریان بسیار مهم است. اما از آنجا که در رابطه با تاثیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند مستندات کمی وجود دارد، از این رو با توجه به ادبیات موضوع تحقیق و پیشینه ی تحقیقات گذشته، از مفاهیم اعتماد به برند و نگرش به برند به عنوان متغیر های میانجی در رابطه غیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را 384 نفر از مشترکان یکی از اپراتورهای مطرح کشور در منطقه پنج تهران را در بر میگیرد. ابزار گردآوری داده در این تحقیق ، پرسشنامه می باشد که از پایایی و روایی مورد نظر برخوردار می باشد.جهت آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه دو، استفاده گردید. نتایج تحقیق حکایت از وجود اثر مثبت اما غیر مستقیم شخصیت برند بر ارزش ویژه برند دارد، همچنین اثر مستقیم متغیرهای اعتماد به برند و نگرش به برند بر ارزش ویژه برند مورد تایید قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Brand Personality in Forming Brand Equity: Case of Hamrah-e- Avval Telecommunication Oprator

نویسندگان [English]

  • Hashem Aghazade 1
  • Hossein Amini Kesbi 2
  • Emad Jafari 3

چکیده [English]

Since brand equity is very helpful in developing business strategies and in long term leads to profitability of organizations, it is very crucial to recognize the impact of brand personality on brand equity from customers perspective. But due to lack of evidence related to the impact of brand personality on brand equity, with respect to literature and previous studies, we used concepts like brand trust and brand attitude as intermediate variables in a non-direct relation between brand personality and brand equity. Statistical sample for this study were 384 individual costumers of one of country's most admired telecommunication operators. questionnaire was used for gathering data and PLS method was used to examine hypotheses in 'Smart PLS 2' software. The results suggest a positive and significant but non-direct relation between brand personality and brand equity, and also support direct and significant impact of brand trust and brand attitude variables on brand equity.