نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مدیریت دانش به عنوان یک سیستم دارای دو جنبه سازمان و ساختار می‌باشد که موفقیت و هوشمندی آن در سازمان را بر اساس میزان زوجی‌شدن ساختاری آن با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های سازمانی تعریف می‌نمایند. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد شناسایی عوامل زوجی‌شدن و موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان بر اساس زوجی‌شدن با سایر زیرسیستم‌های موجود در سازمان می‌باشد.در این پژوهش، ابتدا مؤلفه‌های زوجی‌شدن ساختاری سیستم مدیریت دانش شناسایی و پس از بررسی و تحلیل عاملی تأییدی میزان اهمیت هر یک از زیرسیستم‌های مربوط با سیستم مدیریت دانش بررسی و در مقایسه با یکدیگر با بهره‌گیری از تکنیک های آماری میزان اهمیت زیرسیستم‌ها در زوجی‌شدن اولویت‌بندی می‌گردد. در این پژوهش موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان با نگرش زوجی‌شدن ساختاری مورد توجه قرارگرفته و زمینه تطبیق و سازگاری بیشتر مدیریت دانش با سایر سیستم های و زیرسیستم‌های دارای اولویت زوجی‌شدن را میسر نموده و موجبات هوشمندی سیستم مدیریت دانش در سازمان را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intelligence of knowledge management system based on structural coupling

نویسندگان [English]

  • Hasani Majid 1
  • Saeed Jahanyan 2

چکیده [English]

Knowledge management is an approach enabling the pioneer organizations have benefited from it in an appropriate manner. Knowledge management as a system of two aspects of the organization and structure that success and its intelligence on the basis of its structure coupled with other organizational systems and subsystems are defined. The focus of this paper is to identify coupling and success factors of knowledge management system based on a coupling with other organization’s subsystems. In this research, the first, coupling structure components of knowledge management system identified then with factor analysis the significance of each of the subsystems of the knowledge management system was evaluated, then by using statistical techniques the importance of subsystems in coupling prioritized. In this study, the success of a knowledge management system in organization with coupling structure approach is considered. This approach, causing greater compatibility knowledge management system with other subsystems base of priority of coupling and intelligent knowledge management system in the organization provides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coupling
  • Intelligence
  • Knowledge Management
  • Organization
  • System