نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

افزایش نگرانی‌های زیست محیطی باعث توجه شرکت‌ها به مفاهیم بازاریابی سبز و به دنبال آن رشد تحقیقات، افزایش پراکندگی و انفجار اطلاعات در این زمینه شده است، از این رو انجام پژوهش‌های ترکیبی که عصاره پژوهش‌های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین عواملی است که بیشترین تأثیر را بر رفتار خرید سبز دارند. سنجش میزان ناهمگونی مطالعات پیشین، بررسی اثر تصادفی و ثابت متغیرهای مؤثر بر رفتار خرید سبز و ارزیابی میزان تورش متغیرها در مطالعات گذشته از دیگر اهداف این پژوهش میباشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی بوده و از نظر هدف، میتوان از نوع تحقیقات بنیادی قلمداد نمود. این پژوهش با بهکارگیری روش فراتحلیل به تجزیهوتحلیل تحقیقات انجامشده بین سالهای 1997 تا 2015 در حوزه رفتار تصمیم‌گیری خرید سبز پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات داخلی و خارجی موجود در پایگاههای در دسترس پژوهشگر میباشد. در مجموع 22 مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فراتحلیل نشان می‌دهد که نگرانی زیست محیطی، تاثیرات اجتماعی، اثربخشی درک شده، میزان مسئولیت پذیری اجتماعی، نگرانی از تصویر و برداشت شخصی، نگرش زیست محیطی، درک اهمیت مسائل زیست محیطی و قصد خرید محصولات سبز بیشترین تاثیر را در مطالعات مختلف بر رفتار خرید سبز داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analyzing and identifying factors influencing green purchasing decisions behavior

نویسندگان [English]

  • Manijeh Bahrainizadeh 1
  • Badrie Rezaei 2

چکیده [English]

Growing the importance of environmental issue have led numerous companies to regard green marketing and purchasing behavior concepts as the main source of their strategic shift and the subsequent growing research, increasing the dispersion and explosion of information in this field, therefore the essence of a combination of research out in the matter to the systematic way and facing the researchers. This research using meta- analysis and software comprehensive meta- analysis (CMA) to analyze the research conducted between 1997 and 2015 in the field of green purchasing behavior. After reviewing the research conducted, 22 internal and external study, 39 variables and hypothesis were identified. Used to funnel charts and statistical methods Rosenthal and Orwin way to check the validity of the findings and publication bias. The results of the meta- analysis shows that Environmental concern, Social Influences, Perceived effectiveness, Perceived environmental responsibility, Concern for self- image in environmental protection, Environmental Attitude, Perceived seriousness of environmental problems and Green purchase intention most effective and different studies have been green purchase behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green purchasing
  • meta- analysis
  • Green purchasing behavior
  • amount of effect