نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه غیر انتفاعی مهر البرز، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در دو دهه اخیر، تبیین استراتژی فناوری بعنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه های مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته و بسیاری از صاحب نظران این حوزه، به لحاظ تأثیرگذاری عمیق آن بر سایر استراتژی‌های عملیاتی بنگاه، آن را در سطحی بالاتر از سایر استراتژی‌های عملیاتی طبقه بندی نموده اند. هدف از تدوین استراتژی فناوری در یک سازمان، روش کسب موقعیت برتر رقابتی و چگونگی تحقق اهداف فناورانه و بلندمدت آن است. در این پژوهش جهت تدوین استراتژی فناوری در صنایع فولاد بعد از بررسی‌های انجام شده مدلی بر پایه نقشه استراتژی و شناسایی فرآیندهای کلیدی ارائه گردید. ابتدا فرآیندهای کلیدی بر اساس اهداف استراتژیک شرکت شناسایی شدند. بعد به شناسایی فناوری‌های فرآیندهای کلیدی با رویکرد فرآیندی از طریق مصاحبه با مدیران ارشد و مطالعه منابع الکترونیکی پرداخته شد. در مرحله آخر جهت ارزیابی فناوری‌های شناسایی شده از ماتریس امکان پذیری / جذابیت فناوری استفاده گردید. با قرار دادن فناوری‌ها در ماتریس، 7 فناوری در ناحیه‌ی امکان پذیری و جذابیت بالا، 1 فناوری در ناحیه‌ی امکان پذیری و جذابیت کم، 4 فناوری در ناحیه‌ی امکان پذیری و جذابیت متوسط و 2 فناوری در ناحیه‌ی امکان پذیری بالا و جذابیت متوسط قرار گرفتند که برای هر ناحیه استراتژی مناسب پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Framework for formulation of technology strategy on the basis of strategy map and key processes (Case Study: Khuzestan Steel Co)

نویسندگان [English]

  • zohreh zargaran khouzani 1
  • Seyed Soroush Ghazinoori 2

چکیده [English]

In the past two decades, explaining the technology strategy as one of the most crucial needs of various entities was particularly considered and many experts in the field classified it at a higher level than other operating strategies in terms of its profound influence on other operating firm operational strategies. The aim of developing technology strategy in an organization is the method of achieving competitive advantage position and how to realize the long-term technological goals. In this study in order to formulate technology strategy in the steel industry after reviewing the conducted studies a model was presented based on the strategy map and the identification of key processes. First, the key processes were identified according to the company's strategic goals. Then, the key process technologies with process approach were identified through the interview with senior managers and the study of electronic sources. Finally, in order to evaluate the identified technologies, the matrix of technology feasibility/attractiveness was used. By putting the technologies in the matrix, 7 technologies were placed in the area of high feasibility and attractiveness, 1 technology in the area of low feasibility and attractiveness, 4 technologies in the area of moderate feasibility and attractiveness, and 2 technologies in the area of high feasibility and moderate attractiveness. For each area an appropriate strategy was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology strategy
  • technology assessment
  • formulation of technology
  • strategy map