نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف کننده نامیده می‌شود، زیرا شامل پیامدهای بلند مدتی مانند بدهی‌، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان داده‌اند که خرید وسواسی توسط نگرش پولی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نگرش پولی بر خرید وسواسی جوانان است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان جوان پاساژهای مدرن یزد و نمونه به دست آمده با استفاده از فرمول کوکران 113 نفر می‌باشد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع پژوهش همبستگی است. نتایج نشان داد که نگرش پولی، ابعاد قدرت-پرستیژ و اضطراب بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معنادار دارد و ابعاد حفظ زمان و بی اعتمادی بر خرید وسواسی تأثیر منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Money Attitude in Compulsive Buying of Youth

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Alhusseini Almodarresi 1
  • Zohreh Farzinfar 2
  • Saeid Saeida Ardakani 3

چکیده [English]

Compulsive buying is named the dark side of consumer behavior because it brings about long-term consequences such as debt, depression and family debates. Studies have shown that the compulsive buying is influenced by money attitude. The purpose of this study is to investigate the effect of money attitude on compulsive buying of youth. The required data was collected through questionnaires. The unlimited statistical population of this study included the young customers at modern Yazd malls, and the sample was determined 113 using Cochran’s formula. The collected data was analyzed using the structural equation modeling (SEM) approach based on Partial Least Squares (PLS) using PLS and SPSS softwares. This study is applicable and is regarded as a correlation study. The results indicated that money attitude, dimensions of power-prestige and anxiety has significant and positive effect on the compulsive buying, dimensions of retention-time and distrust has significant and negative effect on the compulsive buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compulsive buying
  • money attitude
  • young consumers