نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت ،دانشکده علوم اجتماعی واقتصاد ،دانشگاه الزهرا(س)،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی واقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری باعث ایجاد مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می شوند. پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش ابری در سازمان و بهره برداری از مزایای ارزشمند آن، مستلزم شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی از نظرطراحان و پیاده سازان است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته یا ترکیبی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی از روش تئوری زمینه ای یا داده بنیاد و در بخش کمی از روش توصیفی -پیمایشی استفاده شده است . عوامل موفقیت و مدل تحقیق، خروجی روش داده بنیاد است. برای انجام مطالعات میدانی ، براساس عوامل انتخاب شده، پرسشنامه ای تنظیم شد و اهمیت عوامل موفقیت و اولویت آن ها به نظر سنجی بین خبرگان مدیریت دانش و رایانش ابری گذاشته شده است. بر اساس نتایج حاصله عوامل هفت گانه به دست آمده، با احتساب اولویت بندی، به ترتیب شامل عوامل مربوط به اعتماد، عوامل مدیریتی، عوامل انسانی و فرهنگی، عوامل سازمانی،عوامل فنی، عوامل اقتصادی،عوامل محیطی می باشند. مهم ترین پیامد های شناسایی شده بکارگیری این سیستم ها در سازمان ها شامل کاهش زمان انجام فرآیند های مدیریت دانش ، بهبود عملکرد و افزایش مزیت رقابتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation a framework for success in the implementation of knowledge management systems based on cloud computing

نویسندگان [English]

  • Ameneh khadivar 1
  • fatemeh dortaj 2

چکیده [English]

Cloud-based knowledge management systems to create competitive advantage through cost reduction and performance improvement are. Implementation of knowledge management is expected in the organization and operation of the valuable benefits it entails the identification of factors affecting the success of the implementation of the design and implementation makers.This research using mixed or combined in both qualitative and quantitative research has been done. The grounded theory method of qualitative and quantitative descriptive method - has been used. Success factors and the model output data of the Foundation. To conduct field studies, based on selected factors, a questionnaire was drawn up and the importance of success factors and the priority to the polls between knowledge management and cloud computing experts have been laid.Based on results obtained seven factors, including prioritizing, respectively, including those related to trust management factors, human factors and cultural, organizational factors, technical factors, economic factors, environmental factors are. The most important consequence of detected using these systems include reduced time in the process of knowledge management, improve performance and increase competitive advantage

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management systems
  • Critical success factors
  • cloud computing
  • Grounded Theory