نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، پژوهشکده آمار، تهران، ایران

چکیده

بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء عملکرد صادراتی شرکت‌ها موضوع مورد بحث بسیاری از مدیران و صاحبان‌نظر حوزه مدیریت است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دیدگاه منبع‌محوری به منابع انسانی در عملکرد صادراتی شرکت‌ها با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری تعهد به صادرات و بر مبنای مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شاغل در واحد صادراتی برخی شرکت‌های فعال در حوزه صادرات است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در جامعه محدود به تعداد ۲۴۸ نفر محاسبه و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم جامعه بوده که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (۹۰۵/۰) تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آموس و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است. بررسی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رویکرد منبع‌محوری به کارکنان بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی‌گر تعهد صادراتی تأثیر غیرمستقیم معنادار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Human Resources View Role on Export Function: Mediator Role of Export Commitment

نویسندگان [English]

  • fereshteh fayaz 1
  • Mohammad Sadegh Alipour 2

چکیده [English]

Affective factors roles on export is an interesting issues. Export is mainly vital for a company. This survey studies effect of resource – based view of human resource on company export performance regarding mediation role of commitment to export and on base of solidarity study. Research population contains staffs in different companies and Sample size using Cochran formula was 248. A 47 questions questionnaire used to collect data for measuring relationship between variables. Its content and construct validity and reliability were confirmed in two ways questionnaire using Cronbach's alpha of 0/905. Data analyzed using structural equation modeling by Amos 21 software. Research findings show that the resource-oriented approach to employees has a significant indirect effect on export performance through the role of mediator of export commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export performance
  • the resource-based approach to employees
  • export commitment
  • Structural Equation Modeling
[1] Boso N., Story  V. M., Cadogan J. W., Micevski M., Kadic-Maglajlic, S. (2013). Firm innovativeness and export performance: Environmental, networking, and structural contingencies. Journal of Marketing Research, 21(4), 62–87.
[2] Shabani H., Najafimajd S., Vajdi K. (1391) “Identify and measure the impact of barriers on the export performance of small and medium enterprises in Tehran "First National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge Based Business, Mazandaran, Babolsar.
[3] Navarro, A., Acedo, F. J., Robson, M. J., Ruzo, E., & Losada, F. (2010a). Antecedents and consequences of firms' export commitment: An empirical study. Journal of International Marketing, 18(3), 41–61.
[4] Qureshi, S., &Mian, S. A. (2010). Antecedents and outcomes of entrepreneurial firmsmarketing capabilities: An empirical investigation of small technology based firms. Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 6(4), 26–41.
[5] Karampour A., Sharifi K., Safabakhsh S. (1391) "Designing a Model for Assessing the Effects of Resource-Based Approach on Export Performance Based on Cost Leadership Strategy in Non Metal Mineral Industry", Journal of Business Management, 12(4): 113-128.
[6] Combe, I., Cadogan, J. W., Sundqvist, S., Puumalainen, K., & Salminen, R. T. (2012). Strategic flexibilities and export performance: The moderating roles of export marketoriented behavior and the export environment. European Journal of Marketing, 46(10), 1418–1452.
[7] Khosravani F., Azar A., Khodadad Hosseini S.H.  (1395) “Strategy Making Problem Structuring with JOURNEY Making and Drama Theory (Case Study: Green Gas Supply Chain)”. Modern Researcheses in Decision Making. 1(1): 103-138.
[8] Zargaran Khouzani Z., Ghazinoori S. S. (1395)” Framework for formulation of technology strategy on the basis of strategy map and  key processes (Case Study: Khuzestan Steel Co)” Management Researcheses in Iran,20(2):119-176.
[9] Navarro-García, A., Arenas-Gaitán, J., & Rondán-Cataluña, F. J. (2014). External environment and the moderating role of export market orientation. Journal of Business Research, 67(5)740-745 http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.037.
[10] Wright, P.M., McMahan, G., McWilliams, A. (1994),"Human Resource and Sustained Competitive Advantage, A Resource-Based Prospective ", International Journal of Human Resource Management, Vol 5. Issue 2: 301-326.