نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت IT، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب گسترش کاربردهای آن در حوزه‌های گوناگون شده است. از طرفی این امر باعث شده است تا به ICT نه تنها به‌عنوان یک ابزار تسهیل‌کننده بلکه به‌عنوان یک توانمندساز در راستای دستیابی به اهداف، نگاه شود. حوزه روستایی از جمله حوزه‌هایی است که طی سالهای اخیر برای توسعه زیرساختهای ICT در کشور مورد توجه قرار گرفته است.
برای این منظور تلاش شده است تا در قالب طرح ICT روستایی، توانمندسازهای این زیرساخت در راستای دستیابی به اهدافی همچون توانمندسازی روستایی، کاهش فقر، افزایش رفاه و کاهش مشکلات حوزه روستایی مورد استفاده قرار گیرد. با اینکه این طرح در بعد سخت‌افزاری و شبکه‌ای از پیشرفت خوبی برخوردار بوده، اما با این حال متدلوژی جامع و برنامه منسجمی برای توسعه برنامه‌های کاربردی متناسب بر روی این زیرساخت وجود ندارد.
از این رو در پژوهش حاضر با تکیه بر مباحث معماری سازمانی- که دیدگاهی مناسب برای تأمین نیاز فوق را فراهم می‌آورد- چارچوب معماری خاصی بر پایه زیرساخت ICT روستایی ارائه شده است. از طرفی به دلیل اهمیت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در حوزه روستایی و اتکای معیشتی روستائیان به این فرایند هسته‌ای، چارچوب معماری مربوطه با تأکید بر این فرایند توسعه‌یافته است. این پژوهش براساس روش تحقیق تئوری مفهوم‌سازی بنیادی به انجام رسیده و چارچوبی سه لایه را برای معماری زنجیره تأمین محصولات ارائه کرده است. در انتها نیز چارچوب معماری به‌دست آمده با چارچوبهای معماری مطرح، مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework for Rural Productions Supply Chain Architecture Based on Rural ICT Infrastructure

نویسندگان [English]

  • Behrouz Zarei 1
  • Ehsan Merati 2

چکیده [English]

Nowadays, ICT infrastructures and applications have been developed because of its capabilities in responsing to the needs of business. These capabilities cause ICT to be used as a simple fying and empowerment tool to achieve. Recently, the ICT infrastructures have been developed to the rural areas through the Rural ICT Plan. Using ICT capabilities for rural empowerment, decreasing rural poverty and decreasing rural problems are the final goal of this plan. This plan had good advancements in hardware and network dimensions, but there is no integrated methodology for developing its applications. Therefore, in this paper, based on the enterprise architecture issues, an architecture framework was introduced based on rural ICT infrastructure. The proposed framework mainly focuses on the rural supply chain in agriculture domain, because of its importance as a rural core process. The grounded theory is the research methodology of this study and the resulted architecture framework was developed in three layers. Finally, the framework was compared with the common enterprise architecture frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise architecture
  • Rural ICT
  • Rural productions supply chain