نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از روش‌های کاربردی برای مدلسازی و حل مسائل بهینه‌سازی، روش شناسایی سطح پاسخ است. روش سطح رویه پاسخ مجموعه‌ای از ابزارها برای برازاندن یک سطح برای مجموعه‌ای از داده‌ها و تعیین سطوح بهینه می‌باشد، این روش از یک مدل رگرسیونی برای بهینه‌سازی مسائل استفاده می‌کند. گروهی از مسائل دنیای واقعی شامل تعیین مقادیر بهینه برای دسته‌ای از متغیرهای ورودی جهت دستیابی به سطوح دلخواه از متغیر خروجی (متغیرها یا متغیر سطح پاسخ) می‌باشند. در این مقاله با توجه به اهمیت به سزای چهار عامل زمان خنک شدن، فشار تزریق، سرعت تزریق و دمای هیتر به عنوان متغیرهای ورودی مستقل قابل کنترل بر سطوح پاسخ کیفی و کمی مورد نظر (به صورت توأم و همزمان)، بر رابطه بین متغیرهای ورودی و متغیرهای سطح پاسخ با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی تعیین شدند. متغیرهای پاسخ به صورت قطعی و فازی بودن و به همین دلیل برای ایجاد مدل رگرسیون از مدل‌های ریاضی چند‌سطحی و روش‌شناسی رویه پاسخ دوگان فازی استفاده شده است. سپس مقدار بهینه هر یک از عوامل با استفاده از الگوریتم متاهیورستیک تغییر یافته به منظور حل این نوع مدل‌ها به‌دست آمده است.   کلیدواژ‌ه‌ها: طراحی آزمایش‌ها، روش‌شناسی رویه پاسخ، تزریق پلاستیک، مدل‌های چند سطحی، پاسخ دوگان فازی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of multi-level, multi-objective mathematical model to determine the optimal level of effective quality factors in plastic injection quality and using fuzzy dual response surface methodology (Case Study: Movable arm rest Teflon Bush for bus seat)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hoseinnezhadi 1
  • Mahdi Azizmohammadi 2
  • Maghsoud Amiri 3

چکیده [English]

One of the applicable techniques which are used for modeling and solving optimization problems is response surface methodology (RSM). Response surface methodology is a collection of tools for fitting a surface to a set of data and determines optimal levels, this method used of a regression model for optimization problems Some real world problems include determining optimum values of input variables in order to obtain the desired levels of output variable (response surface variable). In this paper considering the Importance of four factors: Cooling Time, Pressure of injection, injection Speed and Heater temperature as the independent input variables for the variables of effective input factors and the response surface quantity and qualitative variable (Twin and Concurrently) in relation between input variables and response surface variables with the nonlinear regression model. Response variables would be crisp and fuzzy, for this Reason has been used of bi-level programming and fuzzy dual response surface methodology. Then the optimal value of each parameter is obtained by Meta-Heuristics algorithm (NSGA-II).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of experiment
  • response surface methodology
  • Plastic Injection
  • Bi-level Programming
  • Fuzzy Dual Respond