نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاهها، مدلهای مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی می‌پردازد؛ سپس روابط علّی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی می‌کند و با استفاده از مدلسازی معادله‌های ساختاری و بر اساس داده‌های حاصل از محیط صنعت، مدلی مفهومی و تصمیم‌ساز را برای تبیین پیوندهای علّی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تأثیر یکپارچگی بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model to Measure the Impact of Market Orientation on Business Performance Regarding to the Marketing Capabilities in Chemical Industries

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaie Dolat Abady 1
  • Ahmad Ali Khaef Alahi 2

چکیده [English]

Market orientation and it’s impact on the business performance is an important subject in customer and market management field. At first, this paper investigates various view points and models of market orientation and it examines the effects of market orientation on business performance with respect to marketing capability. Then we investigate the key causal linkages among “market orientation culture”, “intelligence market”, “marketing capabilities” and “business performance”. A decision-oriented and conceptual model is proposed and tested based on data from industrial environment using structural equation modelling technique. The results support the notion that business performance in current competitive environment is under the influence of integration market orientation and marketing capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: market orientation
  • Marketing Capabilities
  • Business Performance