نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه الزهراء

چکیده

امروزه انتقال تکنولوژی‌های جدید و برتر یکی از راهکار‌های مهم حفظ مزیت رقابتی در بنگاه‌ها محسوب می‌‌شود. با توجه به نرخ بالای شکست پروژه‌های انتقال تکنولوژی در بسیاری از بنگاه‌ها، توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع‌کننده جذب و توسعه تکنولوژی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. یکی از عوامل مهم در شکست پروژه‌های‌ انتقال تکنولوژی‌، عوامل سازمانی یا توان‌مندی سازمانی بنگاه‌ها در ایجاد سازگاری بین تکنولوژی‌های تازه وارد با ساختار سازمانی‌، فرهنگ سازمانی و منابع سازمانی می‌‌باشد.
در این مقاله نقش توان‌مندی سازمانی بر اثر‌بخشی انتقال تکنولــوژی در بنگاه‌های ایرانی اندازه‌گیری شده است. برای نیل به این هدف‌، ابتدا متغیر‌ها یا شاخص‌های تشکیل‌دهنده توان‌مندی سازمانی در بنگاه‌های ایرانــی شناسایی و سپس برای انــدازه‌گیری میزان موفقیت بنگاه در جذب تکنولوژی، اقدام به شناسایی متغیر‌های تشکیل‌دهنده اثر‌بخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی مورد نظر شده است. در نهایت آثار توان‌مندی سازمانی و متغیر‌های آن بر اثربخشی انتقال تکنولوژی و متغیر‌های آن اندازه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Organizational Structure, Organizational Culture and Integration of Resources on the Effectiveness of Technology Transfer in Iranian Electrical Manufacturing Firms

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Today, firms depend on technology transfer to establish competitive advantage in the global market place. Since the failure rates in TT projects are surprisingly high, special attention should be given to the identification of factors leading to ineffectiveness of TT projects and factors facilitating TT effectiveness. One of the most important factors affecting TT success is the organization’s competence in dealing with the newly transferred technologies. Every organization must somehow modify its structure, resources and culture to adapt the new technologies. In this paper, we first identified all the significant indicators representing organizational competence and TT effectiveness in Iranian firms. Then we measured the effect of each of organizational competence indicators on TT effectiveness in Iranian electrical manufacturing firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • organizational structure
  • TT effectiveness
  • Iranian electrical manufacturing firms